سعید محمد‌زاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، طیّ ابلاغیۀ شمارۀ ۹۸/۱۲۳۷۸۷ مورّخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶، موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت را ابلاغ نمودند.

متن ابلاغیه به شرح ذیل می‌باشد:

جناب آقای دکتر کرباسیان – معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای مهندس منتظر تربتی – معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای مهندس صادق آبادی – معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

جناب آقای مهندس محمدی – معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

موضوع: موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب

(EPC) اختصاصی صنعت نفت

باسلام

احتراماً، پیرو ابلاغ آزمایشی سند موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، طیّ نامۀ شمارۀ ۹۶/۱۲۸۹۲۳ مورّخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ و متعاقباً اخذ و اعمال نظرات شرکت‌های تابعه و آرای خبرگان در سند تدوین شده، به استناد «جزء ۶» «بند ب» «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی و قراردادی و در راستای تدوین اسناد پشتیبان نظام فنّی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت و تحقق اهداف نظام اجرایی مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب مطابق با نیازها و الزامات خاص صنعت نفت، به پیوست مجموعه اسناد همسان پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، به صورت لازم‌الاجرا جهت بهره برداری در کلیه طرح ها و پروژه هایی که پس از انجام مطالعات طراحی پایه توسط کارفرما، به صورت خرید توأم کالا و تجهیزات و خدمات مهندسی و ساختمان و نصب، تعریف و ارجاع می‌گردند، ابلاغ می‌شود.

سند حاضر با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، به استناد جزء ۶ بند ب ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و در راستای تدوین اسناد پشتیبان نظام فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، با هدف دستیابی هر چه بهتر به معیارهای موفقیت پروژه از طریق توزیع عادلانه ریسک، تسهیل روندهای اجرایی پروژه و کارآمدتر نمودن ارتباطات ذینفعان کلیدی طرح‌ها و پروژهها در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تدوین شده است. برای این منظور کمیته تخصصی در اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، برمبنای بازطراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه، بررسی بهترین تجارب جهانی و اخذ نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه در مراحل مختلف ارزیابی ساختار، تحلیل محتوی و تدوین پیش نویس، با حضور اعضای زیر و به منظور راهبری فرآیند طراحی و تدوین ساختار و متن سند تشکیل گردید:

۱- جناب آقای دکتر سعید محمدزاده                           رئیس شورای سیاستگذاری
۲- جناب آقای دکتر امید شاکری                                دبیر شورای سیاستگذاری
۳- جناب آقای دکتر امیر فرجی                                  رئیس کمیته تخصصی و مسئول پروژه
۴- سرکار خانم مهندس محبوبه سلیمانی                      عضو کمیته تخصصی و نگارنده
۵- جناب آقای مهندس محمدرضا طبیبزاده                   عضو کمیته تخصصی
۶- جناب آقای مهندس عبدالرضا فروغی                       عضو کمیته تخصصی
۷- سرکار خانم دکتر مونا انوری                                  عضو کمیته تخصصی
۸- جناب آقای دکتر رامین اسعد سجادی                      عضو کمیته تخصصی
۹- جناب آقای مهندس کسری سادات                          عضو کمیته تخصصی

موافقتنامه

این موافقتنامه، در تاریخ …………………….، بین شرکت: ………………………………………… با شناسه ملی ……………………………. و کد اقتصادی ……………………………………. به نشانی …………………………………………………………………، به نمایندگی خانم/آقای ……………………………………. به عنوان …………………………………………. که در این پیمان، کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو و شرکت ………………………… با شناسه ملی …………………………….. و کد اقتصادی ……………………………. به شماره ثبت ………………………….، به نشانی ………………………………………………………………، به نمایندگی خانم/آقای …………………………………….به عنوان ……………………………….. که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود،از سوی دیگر، طبق ضوابط و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد گردید.
این موافقتنامه به همراه سایر اسناد و مدارک پیمان یک مجموعه غیرقابل تفکیک بوده و در مجموع پیمان نامیده می‌شود. در این موافقتنامه کلمات و عبارت‌ها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آنها اطلاق شده است.

ماده ۱- موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی و سایر خدمات، به شرح درج شده در پیوست، ۱۰ برای احداث …………………………………………… واقع در …………………………………… شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما، در موارد لزوم، طبق پیوست ۱۶ است.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

۱-۲-

اسناد و مدارک زیر، در مجموع پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می‌دهند و هر یک، به عنوان جزئی از پیمان محسوب می‌شوند:
– موافقتنامه
– شرایط عمومی
– شرایط خصوصی
– پیوستها
– سایر اسناد و مدارکی که در فرایند ارجاع کار (برگزاری مناقصه) یا براساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تایید دو طرف پیمان می‌رسد.

۲-۲-

هدف اسناد و مدارک پیمان به عنوان یک مجموعه غیرقابل تفکیک، توصیف ویژگی‌ها، شیوه‌ها و نحوه تحقق کار مشتمل بر تعیین توزیع ریسک‌ها و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار، هزینه، زمان، محدوده کار و کیفیت موضوع پیمان است که باید مطابق اسناد و مدارک پیمان، طراحی و اجرا شود.

ماده ۳- مبلغ پیمان

۱-۳-

مبلغ پیمان شامل ………………………………….(به عدد)، …………………………………….. (به حروف) ریالی و …………………………………………. (به عدد)، ……………………………………….. (به حروف) ارزی است.
واحد (یا واحدهای) ارز در این پیمان ………………….. است.
تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست، ۱ می‌باشد.

۲-۳-

مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد مندرج در ماده ۳۶ شرایط عمومی مقطوع است.

۳-۳-

مبالغ به شرح زیر به عنوان مبالغ مشروط (موضوع ماده ۳۴شرایط عمومی)، برای انجام کارهای به شرح پیوست ۱۷ می‌باشد:
…………………………………. (به عدد)، …………………………………….. (به حروف) ریالی …………………………………. (به عدد)، ……………………………………. (به حروف) ارزی

۴-۳-

مبالغ مربوط به تامین مواد مصرفی و یا لوازم یدکی دوره‌های پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و ……… ساله بهره‌برداری توسط پیمانکار، به شرح پیوست، ۱۱ در مبلغ پیمان لحاظ شده است.

۵-۳-

مجموع مبالغ مربوط به خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار، از ……… درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

۶-۳-

مجموع مبالغ مربوط به پاداش تسریع در تکمیل کار، از ……… درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

ماده -۴ نحوه پرداخت

۱-۴-

پرداخت‌ها به پیمانکار، طبق پیوست ۵ انجام می‌شود.

۲-۴-

در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ‌های مربوط، طبق پیوست ۷ است.

ماده ۵- تاریخ تنفیذ، شروع کار و مدت پیمان

۱-۵-

این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات از سوی پیمانکار، از تاریخ امضا توسط طرفین نافذ است.

۲-۵- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان، شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. در غیر اینصورت، تاریخ شروع کار، ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان خواهد بود. پیمانکار موظف به شروع کارها از تاریخ شروع کار است.

۳-۵- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از تاریخ شروع کار، ……… روز است.
جزئیات مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی کار، در پیوست ۱۴ مشخص شده است.
تغییرات مدت اجرای کار، تابع ماده ۴۳ شرایط عمومی خواهد بود.

ماده ۶- حداکثر مسئولیت مالی

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، معادل ……… درصد از مبلغ پیمان است. به غیر از آنچه که به عنوان خسارت در شرایط عمومی پیمان تعیین شده است، هیچ یک از دو طرف پیمان در برابر طرف دیگر، در مورد خسارت‌های غیرمستقیم از قبیل عدم‌النفع، عدم‌استفاده و بهره‌برداری، عدم انعقاد پیمان‌های جدید و مواردی از این دست که ممکن است متحمل شود، مسئول نیست.

ماده ۷- شمار نسخه‌های پیمان

این پیمان در ……… نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف پیمان رسیده است. یک نسخه از پیمان به پیمانکار ابلاغ شده و همه نسخه‌های آن اعتبار یکسان دارند.

کارفرما

نام شرکت:

شناسه ملی:

کد اقتصادی شرکت:

نام و نام خانوادگی صاحب امضای

مجاز

کد ملی:

سمت:

آدرس/کدپستی/شماره تلفن:

امضا:

 

پیمانکار

نام شرکت:

شناسه ملی:

کد اقتصادی شرکت:

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز:

کد ملی:

سمت:

آدرس/کدپستی/شماره تلفن:

امضا:

مهر (در صورت وجود):                      مهر: 

شرایط عمومی پیمان

ماده ۱- تعریف‌ها

کلمات یا عبارت‌های زیر، در شرایط عمومی یا سایر اسناد و مدارک پیمان، دارای معانی تشریح شده در زیر هستند:

۱-۱-

 پیمان: شامل موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار و سایر اسناد و مدارک پیمان به شرح ماده ۲موافقتنامه، برای اجرای موضوع پیمان است.

۲-۱-

موافقتنامه: سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می‌شود و مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است. مواد و مفاد موافقتنامه غیر قابل تغییر می‌باشد و فقط محل‌هایی که با نقطه چین مشخص شده است، باید تکمیل گردد.

۳-۱-

شرایط عمومی: مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند. شرایط عمومی غیرقابل تغییر می‌باشد.

۴-۱-

شرایط خصوصی: شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان خاص تنظیم شده است. مواد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

۵-۱-

پیوست: حاوی مشخصات و مدارک تکمیلی است که به صورت اختصاصی در این پیمان، به منظور تکمیل مفاد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان تنظیم شده است.

۶-۱-

کارفرما: شخص حقوقی است که طرف پیمان با پیمانکار است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می‌شود. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

۷-۱-

پیمانکار طرح و احداث: شخص حقوقی است که طرف پیمان با کارفرما است و اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار طرح و احداث، در حکم پیمانکار طرح و احداث هستند. در این سند به جای عبارت پیمانکار طرح و احداث، از پیمانکار استفاده شده است.

۸-۱-

مهندس طراح: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار، انجام تمام یا بخش‌هایی از خدمات طراحی مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد.

۹-۱-

تامین کننده: تولیدکننده، سازنده، فروشنده، توزیع کننده یا عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار، متعهد به تامین اقلامی از کالا و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است. تولیدکنندگان، سازندگان، تامین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از کالا و تجهیزات مورد نیاز کار تامین کنندگان نیز، تامین کننده نامیده می‌شوند.

۱۰-۱-

پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش و یا بخش‌هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در کارگاه، به وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد، به کار گمارده شده است.

۱۱-۱-

لیسانس: دانش فنی مربوط به بخش‌هایی از کار است که منحصراً به نام صاحب لیسانس ثبت شده است و از طریق خرید آن توسط کارفرما یا پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۲-۱-

صاحب لیسانس: شخص حقیقی یا حقوقی است که صاحب انحصاری لیسانس تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند ۱۳-۴ و پیوست، ۱۶ فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تامین می‌کند.

۱۳-۱-

کار: مجموعه خدمات طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی است که طبق اسناد و مدارک پیمان باید اجرا، تکمیل و تحویل شود.

۱۴-۱-

کارگاه: محل یا محل‌هایی است که موضوع پیمان در آن اجرا یا به منظور اجرای پیمان توسط کارفرما به پیمانکار تحویل می‌شود و یا حسب مندرجات قرارداد، پیمانکار راساً محل آن را در اختیار می‌گیرد. کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمین‌های تحویلی کارفرما که به منظور ساخت کالا و تجهیزات و قطعاتی که در کار نصب خواهد شد، استفاده می‌شوند جز محدوده کارگاه تلقی نمی‌شود.

۱۵-۱-

پروژه: مجموعه فعالیت‌های موقتی است که برای انجام و تکمیل موضوع پیمان، در تعهد کارفرما و پیمانکار قرار دارد.

۱۶-۱-

مبلغ پیمان: مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه با احتساب تغییرات براساس ماده ۳۶ است. مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه، مبلغ اولیه پیمان است.

۱۷-۱-

مبلغ مشروط: مبلغی است که خارج از مبلغ اولیه پیمان، در بند ۳-۳ موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید کالا و تجهیزات به وسیله پیمانکار، براساس ماده ۳۴ است.

۱۸-۱-

مدت پیمان: عبارت از مدت درج شده در بند ۳-۵ موافقتنامه با احتساب تغییرات بعدی آن طبق ماده، ۴۳ به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده ۴۰ است. مدت درج شده در بند ۵-۳ موافقتنامه، مدت اولیه پیمان است.

۱۹-۱-

نافذشدن پیمان: به معنای شروع تعهدات دو طرف براساس مفاد اسناد و مدارک پیمان است.

۲۰-۱-

ابلاغ شروع کار: دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند ۵-۲ موافقتنامه است.

۲۱-۱-

دوره مسئولیت رفع نقص: دوره زمانی تعیین شده در ماده ۴۱ است که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست.

۲۲-۱-

گواهی رفع نقص: عبارت از گواهی تایید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است که با توجه به بند ۲-۴۰ صادر می‌شود.

۲۳-۱-

اسناد فنی مبنا: مجموعه اسناد فنی ازجمله اسناد مربوط به مطالعات پایه، استانداردها، کدها، آیین‌نامه‌ها، مشخصات فنی، نقشه‌ها و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸ است که کار موضوع پیمان باید طبق آن‌ها، به وسیله پیمانکار انجام شود.

۲۴-۱-

مدارک تسلیمی پیمانکار: هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارش‌های پیشرفت، نقشه‌های کارگاهی، برنامه ریزی‌های دورهای و مواردی از این دست است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می‌شود.

۲۵-۱-

دستور تغییر کار: سندی است که افزایش، کاهش و یا تغییر مقادیر و شرح کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آن‌ها، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می‌رسد.

۲۶-۱-

کالا و تجهیزات: مواد، مصالح، اجناس، دستگاه‌ها، ادوات، اقلام و به طور کلی، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می‌ماند.

۲۷-۱-

ماشین آلات ساختمانی: تمام دستگاه‌ها و ماشین آلاتی است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب توسط پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن شامل دستگاه‌هایی که در کار باقی می‌مانند، نمی‌شود.

۲۸-۱-

عملیات ساختمان و نصب: عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله‌کشی، برق، ابزاردقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آن‌ها است که در محل کارگاه به منظور احداث کار موضوع پیمان تا مرحله پیش راه‌اندازی، با استفاده از کالا و تجهیزات، به اجرا در می‌آید.

۲۹-۱-

پیش راه‌اندازی: به تمام عملیات پس از تکمیل عملیات ساختمان و نصب، از قبیل انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می‌شود، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی سازد.

۳۰-۱-

تکمیل مکانیکی: به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه‌اندازی است، به نحوی که کار مورد نظر آماده راه‌اندازی باشد.

۳۱-۱-

راه‌اندازی: به معنای انجام کارهای لازم برای قراردادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی، طبق ماده ۳۹ است.

۳۲-۱-

آزمایش عملکردی: مجموعه آزمایش‌ها و رسیدگی‌هایی است که براساس ماده ۳۹، به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف، طبق پیوست ۹، پس از مرحله راه‌اندازی صورت می‌گیرد.

۳۳-۱-

مرجع فنی: شخص حقیقی یا حقوقی شناخته‌شده، معتبر و مورد توافق و تایید طرفین در زمینه  خصصی ویژه است که کارفرما یا پیمانکار، در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی، از وی استفسار می‌کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.

ماده ۲- تفسیرها

۱-۲-

روز، ماه، سال: منظور از روز، روز تقویمی و منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسی، طبق تقویم رسمی کشور است.

۲-۲-

مفرد و جمع: هر جا معنی عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد، معنی جمع و کلمات جمع، معنی مفرد دارد.

۳-۲-

عنوان‌ها: عنوان‌های درج شده در مواد شرایط عمومی، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد مواد است و نمی‌توان از آن‌ها در تفسیر مواد استفاده کرد.

ماده ۳- اقدام‌های اولیه پس از عقد پیمان

۱-۳-

پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در ابلاغیه و در صورت عدم دریافت ابلاغیه شروع کار از سوی کارفرما، پس از گذشت سی روز از تاریخ تنفیذ پیمان، نسبت به شروع کار اقدام کند. پیمانکار، اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار، برای بررسی کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک، حداکثر ظرف یک هفته، اصلاحات مورد نظر خود را طی جلسه‌ای با حضور پیمانکار، مطرح می‌کند و پس از جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورت جلسه آن‌ها، پیمانکار، اصلاحات و تغییرات مصوب را تا قبل از ارائه اولین صورت وضعیت، اعمال نموده و برای تایید نهایی به کارفرما تسلیم می‌کند:

۱-۱-۳-

برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های اصلی هر یک از بخش‌های کار (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی)، براساس برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست ۱۴.

۲-۱-۳-

برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار.

۳-۱-۳-

جدول درصد وزنی کارها یا جداول مربوط به سایر روش‌های پرداختی، به عنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت‌های موقت منطبق با اسناد و مدارک پیمان.

۴-۱-۳-

برنامه زمانی تفصیلی پرداخت‌ها و گردش نقدینگی، منطبق با اسناد و مدارک پیمان.

۵-۱-۳-

نمودار سازمانی پیمانکار که در آن عوامل کلیدی بخش‌های مختلف کار و ارتباط آنان با هم، مشخص شده باشد و فهرست ماشین‌آلات ساختمانی و ابزارآلات اختصاصی.

۶-۱-۳-

برنامه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست جهت اجرای تعهدات پیمانکار.

۲-۳-

به منظور رفع ابهامات احتمالی و ارائه اطلاعات تکمیلی پایه، شامل ابهامات اسناد و مدارک مبنای طراحی و تحویل باقیمانده اطلاعات پایه و مبنای طراحی برای انجام کارهای طراحی (به وسیله پیمانکار) از سوی کارفرما، کارفرما و پیمانکار ظرف بیست روز پس از تاریخ شروع کار، با انجام هماهنگی‌های لازم، تصمیمگیری می‌کنند تا در طول اجرای پیمان ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۴- مالکیت اسناد و حقوق ثبت شده و استفاده مجدد از آن‌ها

۱-۴-

اسناد و مدارک (از جمله نقشه‌ها و مشخصات فنی) تهیه شده به وسیله پیمانکار، در مالکیت وی باقی می‌ماند. کارفرما می‌تواند به منظور بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و هر نوع مراجعه بعدی، نسخه‌هایی از آن‌ها را در اختیار داشته باشد.

۲-۴-

مالکیت نقشه‌ها و مدارکی که به وسیله کارفرما (یا از جانب وی) تهیه و ابلاغ شده است، از آن کارفرماست و پیمانکار (یا از جانب وی) نمی‌تواند بدون اجازه کارفرما، از آن‌ها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند، مگر اینکه موافقت کتبی کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد.

۳-۴-

پیمانکار، موظف است تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها و سایر اطلاعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند.

۴-۴-

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس، اعم از اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد، طبق موافقتنامه واگذاری حق استفاده از لیسانس عمل می‌شود.

۵-۴-

در مواردی که استفاده از اختراع، ابداع، نوآوری، تألیف و سایر حقوق ثبت شده در زمینه‌های مختلف طراحی و مهندسی، انتخاب فرآیند، دستگاه‌ها و تجهیزات، برای انجام کارهای موضوع پیمان مورد نیاز است که براساس اطلاع کارفرما استفاده از آن‌ها مشروط به پرداخت حقوق ثبت شده تحت عنوان‌های حق لیسانس، حق ثبت اختراع، حق ثبت علامت، حق نشر و مانند آن‌ها باشد، این موارد در اسناد فنی مبنا و پیوست ۱۶، تعیین شده است و پیمانکار موظف به تامین مجوز استفاده از این گونه حقوق و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌هاست، مگر آنکه هزینه برخی از این موارد، طبق پیوست ۱۶، به عهده کارفرما باشد.

۶-۴-

چنانچه در مورد استفاده از حقوق ثبت شده مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان در اسناد فنی مبنا و پیوست ۱۶، تعیین تکلیف نشده باشد و در قیمت‌های پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور نگردیده باشد، هزینه‌های مربوطه از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۷-۴-

پیمانکار، موظف است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان (حتی اگر اینگونه حقوق ثبت شده دراسناد پیمان تعیین نشده باشد)، مصون نگه دارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، بعهده وی است.

ماده ۵- تضمین پیش‌پرداخت

همزمان با درخواست پیش‌پرداخت موضوع بند ۳۳-۲، پیمانکار تضمین معتبر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مورد تایید کارفرما، به مبلغ مورد درخواست، طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷ و براساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند.

ماده ۶- تضمین حسن اجرای کار

پیمانکار می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان سپرده حسن اجرای کار موضوع جزء ۳۳-۷-۱ را، در مقابل تسلیم تضمین معتبر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مورد تایید کارفرما، معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست ۷ و براساس اسناد و مدارک پیمان از کارفرما دریافت کند.

ماده ۷- تضمین انجام تعهدات

پیش از انعقاد پیمان، با توجه به مهلت‌های پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار )مناقصه(، به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار مطابق اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار تضمین معتبر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مورد تایید کارفرما به میزان پنج درصد مبلغ اولیه پیمان مطابق قوانین و مقررات مذکور، طبق کاربرگ درجشده در پیوست ۷، را تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند. این تضمین، باید تا سه ماه پس از تحویل موقت یا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی، معتبر باشد.

ماده ۸- آزادسازی تضامین

۱-۸-

مبلغ تضمین پیش پرداخت، به تناسب استهلاک و کسر مبلغ پیش پرداخت از محل صورت وضعیت‌های پیمانکار، کاهش داده شده و به پیمانکار مسترد می‌گردد.

۲-۸-

۵۰ درصد اول مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، موضوع ماده ۶، پس از انجام پرداخت‌ها مطابق بند ۲-۳۷ شرایط عمومی مسترد می‌گردد و ۵۰ درصد دوم یا تضامین آن، موضوع ماده ۶، بعد از تحویل قطعی، موضوع ماده ۴۲ شرایط عمومی آزاد می‌شود.

۳-۸-

هرگاه در شرایط خصوصی روش دیگری برای آزادسازی تضمین انجام تعهدات پیش بینی نشده باشد، تضمین انجام تعهدات، پس از تحویل موقت، موضوع ماده ۴۰ آزاد می‌شود.

۴-۸

هرگاه طبق ماده ۴۷ پیمانکار از کار برکنار شود، در مورد تضمین انجام تعهدات و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، طبق جزء ۴۷-۲-۷، عمل می‌شود.

۵-۸-

هرگاه پیمان طبق مواد ۴۸، ۴۶و ۴۹ خاتمه داده شده یا توسط پیمانکار فسخ شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۸-

مبلغ تضمین انجام تعهدات، با رعایت بند ۸-۳ آزاد می‌شود.

۲-۵-۸-

مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار، به تناسب قسمت‌های تحویل موقت و تحویل قطعی شده،براساس بند ۸-۲ آزاد می‌شود.

ماده ۹- بیمه‌ها و مسئولیت تهیه آن‌ها

۱-۹-

پیمانکار، موظف به تهیه و تمدید اعتبار بیمه نامه‌های لازم برای پوشش تعهدات خود در رابطه با موضوع پیمان و تسلیم آن‌ها به کارفرما، براساس پیوست ۶ است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیت‌های خود و کارفرما، نسبت به تامین پوشش‌های بیمه‌ای اقدام می‌کند. پوشش این بیمه نامه‌ها، از جمله مواردی به شرح زیر است:

۱-۱-۹-

بیمه حمل کالا و تجهیزات پروژه، از محل‌های تولید یا تحویل تا انبارهای کارگاه.

۲-۱-۹-

بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به کالا و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محل‌های ساختمان و نصب برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت.

۳-۱-۹-

بیمه مسئولیت، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا فوت کارکنان پیمانکار، کارفرما و کارکنان پیمانکاران فرعی پیمانکار و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، دچار حادثه و یا سانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان.

۴-۱-۹-

بیمه ماشین آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز، برای اجرای کارهای ساختمان و نصب و همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران فرعی وی، مربوط به کارهای موضوع پیمان.

۲-۹-

بیمه کردن کارها، تنها به منظور تامین خسارتهای وارده است و پیمانکار را به هیچوجه از تعهدات خود مبری نمی‌کند.

۳-۹-

هزینه تهیه و حفظ بیمه نامه‌ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است، مگر این که درپیوست ۶، نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

۴-۹-

در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند راساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه نامه‌ها کرده و هزینه‌های مربوط را، از جمله هرگونه هزینه بالاسری، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. هرگاه، فقط هزینه تهیه بیمه نامه‌ها در پیوست ۶، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزینه‌های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه نامه‌ها، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می‌شود.

۵-۹-

هرگاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های در تعهد وی قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده ۶ موافقتنامه است.

۶-۹-

هرگاه به علت قصور کارفرما، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های یادشده قرار نگرفته باشد، کارفرما موظف به جبران خسارت وارده به کار و همچنین اموال و کارکنان پیمانکار است.

۷-۹-

در بیمه نامه‌ها، جز در مورد کارکنان و ماشین آلات ساختمانی و تأسیسات متعلق به پیمانکار، باید نام کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و قبل از شروع هر کار، به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییر در محتوا و یا زمان پایان اعتبار بیمه نامه‌ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه نامه‌ها، بیمه‌گزار، موضوع بیمه و ذینفع آن، باید به وضوح بیان شده باشند.

۸-۹-

مفاد بیمه نامه‌ها، باید با نیازمندی‌های درج شده در پیوست ۶ پیمان، منطبق باشند.

۹-۹-

بیمه نامه حمل، تا زمان ورود کالا به انبارهای کارگاه و سایر بیمه نامه‌ها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشد، مگر آنکه در پیوست ۶، نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

۱۰-۹-

هرگاه تحویل قسمتی از کار طبق بند ۴۰-۵ از سوی کارفرما مورد نظر باشد، پیمانکار موظف است که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار، به بیمه‌گر اطلاع داده و تایید اعتبار بیمه نامه صادره را در شرایط جدید از بیمه‌گر اخذ نماید. در متن بیمه نامه‌ها، احتمال تحویل بخش‌هایی از کار، قبل از تحویل موقت کل کار باید تصریح شود.

۱۱-۹-

هرگاه اخذ برخی از بیمه نامه‌ها براساس بخش ۶-۲ پیوست ۶، در تعهد کارفرما باشد، کارفرما نسبت به دریافت آن‌ها طبق ضوابط پیش بینی شده در پیوست مذکور، اقدام می‌کند. 

۱۲-۹-

دریافت خسارت‌های بیمه، به ترتیب زیر است، مگر آنکه در پیوست ۶ به نحو دیگری بیان شده باشد:

۱-۱۲-۹-

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت، با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده، در موعد مقرر به بیمه‌گر تحویل دهد.

۲-۱۲-۹-

پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمه‌هایی که ذینفع آن کارفرماست، به حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده است، واریز می‌شود تا وی به عنوان معتمد، مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده، هزینه نماید.

۳-۱۲-۹-

بخش‌های خسارت دیده کار، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار، اصلاح یا تعویض می‌شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۴-۱۲-۹-

هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه‌گر، برای جبران خسارت‌های وارده به کارهای موضوع پیمان کافی نباشد و یا برخی از قسمت‌های خسارت دیده، خارج از قصور کارفرما یا پیمانکار تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، مسئولیت تامین هزینه اضافی مورد نیاز برای جبران خسارت کارهای تحویل موقت شده، بر عهده کارفرما و سایر کارها، برعهده پیمانکار است.

۱۳-۹-

کارفرما و پیمانکار که اموال و دارایی آنان تحت پوشش بیمه‌های یادشده قرار می‌گیرد، حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است، از خود سلب می‌کنند.

۱۴-۹-

هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر در شرح کارها، قیمت، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است براساس موارد قیدشده در متن بیمه نامه‌ها، مراتب را به مراجع صادرکننده بیمه نامه‌ها اطلاع دهد، تا در صورت لزوم، تغییرات لازم در مفاد بیمه نامه‌ها انجام شود.

۱۵-۹-

در صورت افزایش مدت پیمان، موضوع بند ۴۳-۱، بیمه نامه‌های مربوط، به همان مدت از سوی پیمانکار، بر اساس پیوست ۶، تمدید می‌شود.

۱۶-۹-

در صورت افزایش مدت پیمان به دلیل قصور پیمانکار بر اساس اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار موظف به تمدید کلیه بیمه نامه‌های مندرج در پیوست ۶، به هزینه خود می‌باشد.

ماده ۱۰- انطباق متن ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها با شرایط پیمان

مضمون تمام ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها و محدوده پوشش آن‌ها، باید منطبق با اسناد و مدارک پیمان و پیوست‌های شماره ۶ و ۷ آن باشد. هرگاه ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار، از نظر انطباق با شرایط پیش بینی شده در پیمان، دارای اشکال یا نواقصی باشند، مراتب به وسیله کارفرما به پیمانکار اعلام می‌شود و پیمانکار موظف است ظرف پانزده روز با مراجعه به مراجع صادرکننده ضمانت نامه‌ها یا بیمه نامه‌ها، نسبت به رفع نواقص و یا جایگزین کردن آن‌ها با ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌های جدید، اقدام کند. در هر حال، پیمانکار مسئول درستی مفاد بیمه نامه‌ها براساس پیوست ۶ و ضمانت نامه‌های دریافتی، طبق اسناد و مدارک پیمان است.

ماده ۱۱- مراجع صادرکننده ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌ها

تمام ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌های مورد نیاز، باید از مراجع معتبر براساس قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات دولتی و مؤسسات بیمه مورد تایید کارفرما تهیه و تسلیم شوند. هرگاه مرجع صادرکننده ضمانت نامه یا بیمه نامه به هر دلیل، دچار انحلال، ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌ها از مراجع دیگر مورد تایید کارفرما، اقدام کرده و ضمانت نامه‌ها و بیمه نامه‌های جدید را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۱۲- کلیات تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار

۱-۱۲-

تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان، انجام کلیه کارها شامل خدمات طراحی، مهندسی، تامین تمام کالا، تجهیزات و لوازم یدکی، انجام تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای طراحی، خرید، ساختمان و نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی، انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان براساس نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی، برنامه‌ها و روش‌های پیش بینی شده در پیوست ۱۸ است. این تعهدات از جمله شامل موارد زیر است:
ـ کارهای طراحی و مهندسی و واگذاری حق استفاده از لیسانس در صورتی که طبق پیوست ۱۶ تامین لیسانس به عهده پیمانکار باشد.
ـ تهیه، حمل و انبارداری کالا و تجهیزات پروژه.
ـ تجهیز کارگاه، تامین نیروی انسانی، مواد و مصالح مصرفی، ماشین آلات ساختمانی و ابزار و هر نوع تأسیسات و مصالح موقت، تمام نقل و انتقال‌های داخلی و آب، برق، بخار و مواردی از این دست در دوران ساختمان و نصب.
ـ انجام عملیات ساختمان و نصب.
ـ راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما، به ترتیب درج شده در پیوست ۹.
ـ انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما براساس ترتیبات مندرج در پیوست ۱۲.

۲-۱۲-

مواردی از تامین کالا و تجهیزات، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست ۱۳ جزو تعهدات کارفرماست، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند. اما در مواردی که پیمان به تامین برخی خدمات و انجام برخی از کارهای مهندسی و یا تامین برخی از اقلام کالا و تجهیزات به عنوان تعهدات پیمانکار و نیز سایر مواردی که مسئول انجام آن‌ها بر اساس اسناد و مدارک پیمان صراحت نداشته باشد، لیکن برای تکمیل کار و راه‌اندازی لازم باشند، از تعهدات پیمانکار محسوب می‌شود.

ماده ۱۳- خدمات طراحی و مهندسی و واگذاری حق استفاده از لیسانس

۱-۱۳-

تمام کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان، براساس اسناد طراحی پایه منضم به پیمان که توسط کارفرما تهیه شده است و اسناد فنی مبنا و با توجه به کارهای انجام شده که اسناد آن‌ها در پیوست ۱۸ منعکس است، با رعایت اصول صحیح مهندسی انجام می‌شود. پیمانکار، کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان را با توجه به محدوده خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست ۱۰، شروع و تکمیل می‌کند. مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه‌ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار، حتی اگر به تایید کارفرما رسیده باشد، به عهده پیمانکار است، مگر اینکه نقص یا کمبود، ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات و تاییدیه‌های پیمانکار باشد.

۲-۱۳-

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع زیربخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸ را در نسخه‌های لازم، برحسب مورد، تهیه و برای تصویب یا اطلاع کارفرما ارسال کند. انجام کارهای مربوط به نقشه‌ها و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند، فقط پس از اخذ تصویب کارفرما، مجاز است.

۳-۱۳-

پیمانکار براساس اسناد طراحی پایه منضم به پیمان و پیش از اقدام برای تکمیل طراحی، باید دستکم یک مطالعه مهندسی ارزش را در خصوص طراحی پایه از طریق واحدهای مهندسی ارزش مورد تایید کارفرما، انجام و گزارش مربوطه را به کارفرما ارائه نماید.

۲-۲-۱۳-

هرگاه طبق زیربخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸، تصویب نهایی بخش‌هایی از کارهای طراحی و مهندسی به صاحبان لیسانس و یا سایر شرکت‌های مهندسی طرف پیمان با کارفرما واگذار شده باشد، پیمانکار باید نسبت به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان، از طریق کارفرما اقدام نماید. تصویب مدارک توسط مراجع یادشده، به منزله تصویب کارفرما تلقی می‌شود.

۳-۱۳-

کارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی ارسالی پیمانکار، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل میکند:

۱-۳-۱۳-

تصویب اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضا شده از آن‌ها، به پیمانکار اعلام می‌دارد.

۲-۳-۱۳-

عدم تصویب اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی و دلایل آن (مغایرت با مفاد پیمان و یا روش‌های متداول طراحی و مهندسی) و اصلاحات پیشنهادی خود را به وضوح و برای هر بخش از مدارک، یکباره به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار، اصلاحات مورد نظر کارفرما را در اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی اعمال نموده، مجدداً به ترتیب یادشده، برای تصویب نهایی کارفرما ارسال می‌کند. هرگاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند، موظف است نظرات خود را به صورت مکتوب حداکثر ظرف مدت ۷ روز به کارفرما اعلام نماید و پس از آن مذاکرات لازم بین دو طرف انجام می‌شود تا موضوع فیصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود. در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع داده می‌شود. در خلال این مدت، پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند. پس از اعلام نظر مرجع فنی، هرگاه این نظر با دستور کارفرما تطبیق نداشته باشد، هزینه‌های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی، به پیمانکار پرداخت می‌شود و مدت پیمان به تناسب تمدید می‌گردد. تصویب اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی از سوی کارفرما، از هیچیک از مسئولیت‌ها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی‌کاهد، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد.

۳-۳-۱۳-

در صورتی که کارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی ارسالی (یکباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک) اعلام نکند، نقشه‌ها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می‌شود.

۴-۱۳-

در صورتی که تامین لیسانس به عهده پیمانکار باشد، پیمانکار موظف به تامین دانش فنی و واگذاری حق استفاده از لیسانس مربوط طبق پیوست ۱۶، به کارفرماست. پیمانکار، موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات مبنا، انجام طراحی تفصیلی طرح براساس طراحی پایه و اسناد فنی مبنا، تهیه اسناد و مدارک و نقشه‌ها و تسلیم آن‌ها به کارفرما در مقاطع مختلف برای تایید و تصویب، طبق زیربخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸ و برنامه زمانی موضوع جزء۳-۱-۱، است. پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق اسناد فنی مبنا انجام دهد. مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده توسط وی، اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده یا نشده باشد، به عهده وی است. به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده به وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا و نواقص و اشتباهات موجود در بخش‌هایی از طراحی که به وسیله کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر مرتبط با پروژه، زیر نظر کارفرما انجام شده باشد که در هر صورت، مسئولیت آن‌ها به عهده کارفرما خواهد بود.

۵-۱۳-

پیمانکار موظف است دستورالعمل‌های راه‌اندازی را دستکم ۹۰ روز قبل از شروع راه‌اندازی، به کارفرما تحویل دهد.

۶-۱۳-

پیمانکار باید دستورالعمل‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و همچنین نقشه‌های چون ساخت پروژه را در زمان مشخص شده در شرایط خصوصی که نباید پس از تاریخ درخواست تحویل موقت از کارفرما باشد، در شمار نسخه‌های لازم و زبان تعیین شده به شرح درج شده در زیر بخش ۱۸-۲-۱- پیوست ۱۸، به کارفرما تسلیم کند.

۷-۱۳-

دستورالعمل‌های راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و همچنین نقشه‌های چون ساخت، باید با جزئیات کامل به نحوی تهیه شوند که کارفرما قادر باشد راه‌اندازی، راه‌بری، تعمیر، نگهداری و تنظیم تمام قسمت‌ها را با کمک این مدارک و دستورالعملها، انجام دهد.

۸-۱۳-

استانداردها، شناسه‌ها (کدها) و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیش بینی شده است، آخرین ویرایش آن‌ها در زمان عقد پیمان است، مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح شده باشد. در موارد مسکوت در پیمان، از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر بین‌المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش بینی شده در پیمان، با تایید کارفرما، استفاده می‌شود.

ماده ۱۴- مدیریت و نظارت بر کار

۱-۱۴-

پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کارگرفتن روش‌های اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تامین کند، به عهده پیمانکار است.

۲-۱۴-

حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تنفیذ پیمان پیمانکار باید شخص حقیقی واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند. نماینده پیمانکار، در طول مدت پیمان، به منزله پیمانکار عمل کرده، مکاتبه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها، تبادل اطلاعات و نقشه‌ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می‌گیرد. نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان، با اطلاع قبلی به کارفرما، می‌تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود.

۳-۱۴-

نماینده پیمانکار، از شروع عملیات ساختمان و نصب در کارگاه تا تحویل موقت کارها، فرد واجد صلاحیتی را به عنوان رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می‌کند تا پس از تایید کارفرما، کار خود را شروع نماید. رئیس کارگاه باید همواره در کارگاه حضور داشته باشد و ضمن مدیریت و سرپرستی کارگاه، بر عملیات ساختمان و نصب، کنترل و نظارت نماید. نامبرده در مواردی که خود نتواند در کارگاه حضور داشته باشد، فرد واجد صلاحیت دیگری را پس از تایید کارفرما، به عنوان جایگزین موقت خود معرفی می‌کند. رئیس کارگاه ممکن است در طول مدت پیمان، به وسیله نماینده پیمانکار و با اطلاع و تایید کارفرما تعویض شود و شخص دیگری جایگزین وی گردد.

۴-۱۴-

نماینده پیمانکار، باید طبق جزء ۳-۱-۵، نمودار سازمانی پروژه و فهرست ماشین آلات ساختمانی و ابزارآلات اختصاصی و هرگونه تغییرات بعدی در آن را به همراه مشخصات افراد کلیدی، به کارفرما تسلیم کند.

۵-۱۴-

مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یا ادعاهای آن‌ها، در موارد مرتبط با موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است و وی موظف به پاسخگویی و جبران خسارت‌ها و مصون نگهداشتن کارفرما از اینگونه ادعاها و خسارت‌هاست.

ماده ۱۵- تامین نیروی کار

۱-۱۵-

پیمانکار، متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی کافی، از نظر کمی و کیفی در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز بمنظور حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند. نیروی انسانی مورد نیاز، اعم از کارکنان مستقیم اجرای کار و یا گروه سرپرستی و پشتیبانی بخش‌های مختلف، باید از تخصص، مهارت و گواهینامه صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم برخوردار باشند و به نحوی سازماندهی شوند که برای اجرای کار مربوط، مناسب باشند. پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار، از قبیل حقوق، بیمه، مالیات و هر نوع مزایای قانونی آن‌ها به عهده پیمانکار است.

۲-۱۵-

در مورد بخش‌هایی از کار که طبق پیمان در ایران انجام می‌شود، اگر به نیروی کار غیر ایرانی نیاز باشد، پیمانکار موظف است پس از تایید کارفرما و سایر مقام‌های ذیربط و طی مراحل قانونی، اینگونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار اینگونه کارکنان، طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه، به عهده پیمانکار است.

۳-۱۵-

هرگاه هر یک از کارکنان پیمانکار، از نظر تخصص، مهارت و یا صلاحیت کار، به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صلاحیت به جای او، اقدام کند. تمام هزینه‌های ناشی از این نوع جابه‌جایی‌ها، به عهده پیمانکار است و هیچگونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. مسئولیت اجرای مفاد این بند در مورد پیمانکاران فرعی به عهده پیمانکار است.

۴-۱۵-

تامین امکانات رفت و آمد، مسکن و غذای کارکنان درحد متعارف و براساس ضوابط و قوانین جاری کشور، ایجاد دفاتر کار مناسب، امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت محیط زیست کارکنان)، امکانات اولیه پزشکی، به عهده پیمانکار است، مگر آنکه کارفرما تامین برخی از تسهیلات بالا را طبق پیوست ۱۳، تعهد کرده باشد.

۵-۱۵-

پیمانکار، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان، امکانات، شرکت‌ها، مؤسسات و نیروهای ایرانی را در کارهای مهندسی، ساخت تجهیزات و تامین کالا، حمل و نقل آن‌ها و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به حداکثر استفاده از توان داخلی و ضوابط مربوط به نیروهای بومی مندرج در بخش سوم پیوست ۱۵، به کار گیرد.

۶-۱۵-

هرگاه پیمانکار در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه ساختمان و نصب، طبق قانون کار تأخیر کند و یا قصور ورزد، کارفرما به وی اخطار می‌کند که مطالبات معوقه کارکنان خود را پرداخت نماید و در صورت خودداری پیمانکار، کارفرما می‌تواند برای بار اول دستمزد کارکنان را برای دورهای که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، براساس فهرست‌های دستمزد تایید شده پیمانکار و با حضور نماینده وی، از محل مطالبات یا تضامین پیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما طی اخطاریه‌ای، مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص می‌سازد. در صورت خودداری پیمانکار از پرداخت در مهلت مقرر، کارفرما می‌تواند براساس ماده ۴۷، پیمانکار را برکنار کند.

۷-۱۵-

هرگاه پرداخت صورت وضعیت‌های تاییدشده پیمانکار، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تأخیر مواجه شود، کارفرما متعهد است بخشی از صورت وضعیت‌های تایید شده پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وی، پرداخت کند.

ماده ۱۶- مقررات کارگاهی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۱-۱۶-

پیمانکار موظف به رعایت مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست براساس مفاد پیوست ۸ و زیربخش ۱۸-۱-۶ پیوست ۱۸، از جمله در زمینه‌های زیر است:

۱-۱-۱۶-

حفاظت فیزیکی از کارها، از جمله نحوه حصارکشی، روشنایی، آتشنشانی، حراست و حفاظت از کالا، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده‌های عملیاتی کارفرما.

۲-۱-۱۶-

مقررات ایمنی، از قبیل تامین تجهیزات ایمنی کارکنان، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاع و در داخل مخزن‌ها و مجاری و ترانشه‌های خاکی، تمهیدات ایمنی لازم برای کار در واحدهای در حال بهره‌برداری.

۲-۱۶-

بجز در مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد، پیمانکار موظف به انجام کارها در ساعت‌های عادی روز است. همچنین، در مواردی که پیمانکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه زمانی، درخواست کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا کار در شب را از کارفرما بنماید، تنها با تقبل تمام هزینه‌های اضافی ناشی از آن و پس از تایید کارفرما، مجاز به کار در ساعت‌های یادشده است.

۳-۱۶-

پیمانکار موظف به رعایت ضوابط حفاظت محیط زیست و نیز نگهداری و بهره‌برداری صحیح، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی، مستحدثات، راه‌ها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه‌های اطراف در اختیار وی است و پس از پایان کار، باید تمام مصالح مازاد، زواید، ماشین آلات، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج کند و همچنین، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاه‌ها، دفترهای کار، شبکه‌های آب و برق، تاسیسات جانبی و مواردی از این دست را جمع آوری و محل آن‌ها را با نظر کارفرما، پاکسازی کرده و تحویل دهد.

۴-۱۶-

پیمانکار باید یک نسخه از تمام نقشه‌ها، اسناد و مدارک پیمان، دستور تغییر کارها، نقشه‌های کارگاهی و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را به همراه داشته باشد، در محل مناسب نگهداری کند، به نحوی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.

۵-۱۶-

هرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن، در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بی‌درنگ مراتب را به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه‌های انتظامی برساند. کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه، اقدام فوری به عمل می‌آورد. پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقام‌های ذیربط، برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار مزبور، مراقبت لازم را به عمل آورد.

۶-۱۶-

پیمانکار موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه، اموال، کارهای انجام شده و کالا و تجهیزات، ماشین آلات، اعم از موجود در پایکار، انبار، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه، از قبیل جاده‌ها، ساختمان‌ها، فضای سبز و تاسیسات زیرزمینی است.

۷-۱۶-

پیمانکار، موظف است فردی با تجربه، واجد شرایط و مورد تایید کارفرما را به همراه سازمان زیرمجموعه وی که در قالب نمودار سازمانی پیمانکار موضوع جزء ۳-۱-۵ ارائه شده است، به عنوان مسئول بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارگاه معرفی کند. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث و نظارت بر اجرا  مقررات و ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.

۸-۱۶-

در مدت اجرای کارهای ساختمان و نصب، در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده، کالا و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثات و تسهیلات موجود در کارگاه، به مخاطره بیفتد، پیمانکار موظف است بی‌درنگ و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما، وارد عمل شده و اقدام‌های حفاظتی و ایمنی لازم را به عمل آورد. 

ماده ۱۷- تامین کالا و تجهیزات، حمل و انبارداری آن‌ها

۱-۱۷-

پیمانکار، باید کالا و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست ۱۰ و اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی طبق پیوست ۱۸ و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کالاهای با زمان ساخت و تحویل طولانی از منابع قیدشده در بخش ۱۵-۱ پیوست ۱۵ یا سایر منابع مورد تایید کارفرما تامین کند.

۲-۱۷-

پیمانکار باید تمام کالاها و تجهیزات را به نام کارفرما، طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۱۹، بسته‌بندی و به محل کار ارسال کند.

۳-۱۷-

بارگیری، حمل و تخلیه کالا و تجهیزات به محل کارگاه به مسئولیت و هزینه پیمانکار است، مگر آنکه در پیوست ۱۹ به نحو دیگری تصریح شده باشد. کارفرما در این زمینه، هر نوع همکاری و هماهنگی لازم را برای معرفی پیمانکار به نهادهای ذیربط عمل می‌آورد. مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جاده‌ها، پل‌ها و تسهیلات ترافیکی در اثر حمل کالا و تجهیزات به عهده پیمانکار است.

۴-۱۷-

هرگاه براساس پیوست ۱۳، تامین بخشی از کالا و تجهیزات پروژه به عهده کارفرما باشد، با ورود کالا و تجهیزات در تعهد کارفرما به کارگاه، پیمانکار آن‌ها را در حضور نماینده کارفرما تنها بازرسی چشمی می‌کند و هرگونه اشکال و کمبود آن‌ها صورت جلسه می‌شود. در این صورت، کارفرما اشکال‌ها و کمبودها را رفع می‌کند و یا در صورت موافقت پیمانکار و از طریق صدور دستور کار، با پرداخت هزینه مربوطه و با رعایت مفاد بندهای ۲۹-۳ و ۲۹-۴، رفع اشکال‌ها و یا کمبودها را از پیمانکار درخواست می‌کند. به هرحال، با ورود هر نوع کالا به کارگاه، حفاظت و انبارداری آن‌ها به عهده پیمانکار است. در صورتی که در کالا و تجهیزات تامین شده توسط کارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداری می‌شود، معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسی‌های یادشده (بازرسی‌های چشمی) مشاهده نشده است، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده کارفرماست.

۵-۱۷-

پیمانکار باید کالا و تجهیزات و لوازم یدکی پروژه را طبق اصول نگهداری کالا و تجهیزات در شرایط و دمای لازم و براساس دستورالعمل سازندگان، به نحوی نگهداری کند که آسیبی به آن‌ها وارد نشود و یا در زمان راه‌اندازی، دوره مجاز انبارداری آن‌ها به پایان نرسیده باشد. برای این کار، احداث انبارهای سرپوشیده، فضای باز، محوطه سازی‌های لازم، قفسه‌بندی، حصارکشی، ایجاد روشنایی لازم، تهیه سیستم انبار، دفاتر کارکنان کالای پروژه و مواردی از این دست از تعهدات پیمانکار است.

۶-۱۷-

پیمانکار باید تمام کالاها و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی تامین کند. مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آن‌ها با تجهیزات نوی مورد قبول کارفرما و هر نوع تأخیر در اتمام کارهای ناشی از آن به عهده و هزینه پیمانکار است.

۷-۱۷-

با وجود انتقال مالکیت کالا و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته‌بندی و یا بارگیری، مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و کالا به عهده پیمانکار است.

ماده ۱۸- ماشین آلات ساختمانی، ابزار، مواد مصرفی و تسهیلات مورد نیاز کار

۱-۱۸-

بجز مواردی که تامین آن‌ها طبق پیوست ۱۳ در تعهد کارفرماست، پیمانکار موظف به تامین موارد زیر است:

۱-۱-۱۸-

تمام ماشین آلات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار مطابق با مشخصات و استانداردهای مورد تایید کارفرما، طبق برنامه زمانی پیوست ۱۴٫
تبصره: خروج ماشین آلات ساختمانی از کارگاه، تنها پس از پایان نیاز به آن‌ها و با نظر کارفرما مجاز است. در صورت نیاز به خروج ماشین آلات برای تعمیرات اساسی پیمانکار باید نسبت به جایگزین نمودن آن به نحوی که تاخیر در اتمام کار به وجود نیاید، اقدام کند.

۲-۱-۱۸-

تمام ابزارآلات عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی لازم، برای تکمیل و تحویل کار طبق مشخصات فنی و اسناد و مدارک پیمان.

۳-۱-۱۸-

سایر تسهیلات لازم دوران ساختمان و نصب از جمله آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبکه‌های مورد نیاز آن‌ها و احداث تأسیسات و کارگاه‌های جانبی مورد نیاز.

ماده ۱۹-روش‌های اجرایی و نقشه‌های کارگاهی

۱-۱۹-

پیمانکار، موظف است قبل از اجرای هر بخش از عملیات ساختمان و نصب، روش‌های اجرایی و برنامه کنترل کیفی لازم را برای بازرسی عملیات، به کارفرما تسلیم کرده و پس از تایید وی به آن‌ها عمل کند.

۲-۱۹-

پیمانکار، موظف است نقشه‌های کارگاهی مورد نیاز کارهای ساختمان و نصب را براساس اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی و سایر اسناد و مدارک پیمان، تهیه کرده و به کارفرما تحویل دهد و براساس آن‌ها عمل کند.

ماده ۲۰- برنامه پیشرفت کار

۱-۲۰-

پیمانکار، موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار درج شده در پیوست ۱۴ و بندهای ۳-۱-۱ و ۳-۲-۱ شرایط عمومی است.

۲-۲۰-

پیمانکار می‌تواند در طول اجرای کار، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تأخیر در اتمام کل کار و یا بخش‌های اصلی آن شود، برای تصویب به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۲۰-

در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مدت بخش‌های اصلی پیمان شود، براساس ماده ۴۳ عمل می‌شود.

۴-۲۰-

پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در دوره‌های زمانی مورد نظر کارفرما، تسلیم کند. این گزارش شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیت‌های مختلف، مواردی که نسبت به برنامه تأخیر دارد و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران تأخیرهاست. پیمانکار باید فهرست عوامل درگیر در کارهای ساختمان و نصب از جمله نیروی انسانی و ماشین آلات ساختمانی را همراه با گزارش مذکور تسلیم کند.

۵-۲۰-

در موارد اختلاف پیمانکار و کارفرما، پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخش‌هایی از کارها را ندارد، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کنند. در شرایط اختلاف، کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند.

ماده ۲۱- تامین کنندگان، پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار

۱-۲۱-

مسئولیت تمام کارها و خدمات انجام شده به وسیله مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی، به عهده پیمانکار است. همچنین پیمانکار مسئولیت رفتار و اعمال کارکنان آن‌ها را به عهده دارد و باید در کلیه پیمان‌های خود با تامین کنندگان، پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار، ضوابط و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست مطرح شده در این پیمان و همچنین مفاد بند ۱۵-۲ را لحاظ نماید.

۲-۲۱-

تمام هماهنگی‌ها و ارتباط کارفرما با مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار در زمینه کارهای موضوع پیمان، تنها به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

۳-۲۱-

انتخاب تامین کنندگان کالا و تجهیزات توسط پیمانکار، از بین فهرست تامین کنندگان مورد تایید کارفرما، به شرح بخش ۱۵-۱ پیوست ۱۵ انجام می‌شود. پیمانکار می‌تواند علاوه بر فهرست مندرج در پیوست ۱۵، تامین کنندگان کالا و تجهیزات را برای تایید به کارفرما پیشنهاد نماید.

۴-۲۱-

انتخاب مهندسان طراح برای کارهای مهندسی و طراحی و پیمانکاران فرعی براس عملیات ساختمان و نصب، در رشته‌های تخصصی مندرج در بخش ۱۵-۲ پیوست ۱۵، پس از معرفی به کارفرما و تایید وی صورت می‌گیرد.

۵-۲۱-

به کارگیری مهندسان طراح، تامین کنندگان کالا و تجهیزات و پیمانکاران فرعی، به شرح بندهای ۲۱-۳ و ۲۱-۴، دلیل وجود هیچگونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندارد، بجز در مورد پرداخت دستمزد کارکنان پیمانکاران فرعی عملیات ساختمان و نصب که طبق بند ۱۵-۶ عمل می‌شود. همچنین، تایید مهندسان طراح، تامین کنندگان کالا و تجهیزات و پیمانکاران فرعی عملیات ساختمان و نصب از سوی کارفرما، رافع مسئولیت‌های پیمانکار نیست.

۶-۲۱-

انجام هر نوع خدمات، تامین کالا و تجهیزات و انجام کارها توسط مهندسان طراح، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی، بر اساس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هر یک از آنان صورت می‌گیرد که طی آن‌ها باید کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما، رعایت گردد.

۷-۲۱-

پیمانکار متعهد است بخش‌هایی از کارهای طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و اجرای عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی را طبق بخش ۱۰-۲ پیوست ۱۰، با رعایت مفاد سایر بندهای این ماده و قوانین و مقررات مربوط به حداکثر استفاده از توان داخلی به شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص ایرانی واگذار کند.

ماده ۲۲- مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی

۱-۲۲-

به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده ۲۸ عمل می‌شود، پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، در ارتباط با کار موضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که بخش‌هایی از کارهای موضوع پیمان از قبیل خدمات فنی و مهندسی و یا تامین کالا و تجهیزات در آنجا انجام می‌شود، به عهده پیمانکار است.

۲-۲۲-

هرگاه در مدت اجرای کار، میزان مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد و یا عوارض و مالیات‌های جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار موضوع پیمان، به پیمانکار تعلق گیرد، هزینه‌های ناشی از این تغییرات برحسب مورد، به حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می‌شود.

ماده ۲۳- تاییدات پیمانکار

پیمانکار تایید می‌کند:

۱-۲۳-

تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده ۲ موافقتنامه به دقت مطالعه کرده و از مفاد آن‌ها کاملاً آگاه است.

۲-۲۳-

از محل و منطقه اجرای کار بازدید به عمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، از جمله وضعیت آب و هوا، راه‌های دسترسی، نیروی انسانی، مصالح و ماشین آلات ساختمانی قابل تامین از محل و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثرند، آگاهی کافی حاصل نموده است.

۳-۲۳-

از قوانین و مقررات مربوط، از جمله قوانین و مقررات مالیات‌ها، عوارض، بیمه، کار، تامین اجتماعی و بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند، آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آن‌ها است.

۴-۲۳-

از مشخصات، ماهیت کلی پروژه و موضوع پیمان و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی، که در انجام موضوع پیمان به نحوی مؤثرند، آگاه است.

۵-۲۳-

تمام نقشه‌ها و گزارش‌های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایش‌های مربوط به شناخت شرایط زیرزمینی محل اجرای کار و یا محوطه‌های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است، به دقت مطالعه کرده و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار، کاملاً آگاه شده است.

۶-۲۳-

تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات درج شده در اسناد و مدارک پیمان را با مشاهدات محلی، اطلاعات جمع آوری شده و سایر بررسی‌ها و نتایج حاصل از آزمایش‌ها، اکتشاف‌ها و مطالعات، تطبیق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما رسانده و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تایید می‌کند که اسناد و مدارک پیمان، به طور کلی برای درک تمام جنبه‌های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان، کافی است.

۷-۲۳-

پیمانکار، اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ نیست. در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، با توجه به باطل بودن پیمان، کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. بی‌درنگ، تضمین انجام تعهدات پیمان و مبالغ سپرده یا تضامین حسن اجرای کار را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می‌نماید. کارفرما، برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار، طبق بند ۴۷-۲ عمل می‌‎نماید.

۱-۷-۲۳-

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید، پیمانکار مشمول قانون یاد شده شود، طبق مفاد بند ۲۳-۷ عمل می‌شود.

۲-۷-۲۳-

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در دستگاه‌های دولت یا کارفرما پیش آید، پیمانکار مشمول قانون یادشده شود، به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده ۴۶، به پیمان خاتمه می‌دهد. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، طبق بند ۲۳-۷ رفتار می‌شود.

۸-۲۳-

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان، طبق مفاد پیمان، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر به استثنای بهره‌برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره‌برداری، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی‌کند:

۱-۸-۲۳-

بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما.

۲-۸-۲۳-

پرداخت صورت وضعیت‌های موقت یا قطعی.

۳-۸-۲۳-

صدور گواهی تحویل موقت.

۴-۸-۲۳-

بهره‌برداری از تمام و یا بخش از کار، به وسیله کارفرما.

۵-۸-۲۳-

هر نوع تایید کارها به وسیله کارفرما.

۶-۸-۲۳-

هر نوع بررسی و یا تایید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی کارفرما.

۷-۸-۲۳-

هر نوع بازرسی، آزمایش و یا تایید، به وسیله مؤسسات ثالث.

۸-۸-۲۳-

هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده، از سوی کارفرما.

ماده ۲۴- همکاری و هماهنگی

۱-۲۴-

پیمانکار باید با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی که ممکن است در محدوده اجرای موضوع پیمان برای کارهایی از جمله طراحی، تامین مصالح و تجهیزات یا ساختمان و نصب یا نظارت بر اجرای آن‌ها به کار گمارده شوند، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد. جزئیات نحوه همکاری و هماهنگی‌های متقابل پیمانکار با کارکنان کارفرما، مشاوران و سایر پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما و کارکنان نهادهای قانونی و وظایف پیمانکار در قبال آنان، در پیوست ۱۰ مشخص می‌شود.

۲-۲۴-

هرگاه در بخش ۱۰-۳ پیوست ۱۰، فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، در ارتباط با پروژه یا گروه‌های اجرایی دیگر، در محدوده کار پیمانکار پیش بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای یاد شده بگیرد، لازم است قبل از هرگونه اقدام، مراتب را به پیمانکار اطلاع دهد. جزئیات نحوه هماهنگی‌های لازم در صورت درخواست پیمانکار، هزینه‌های احتمالی مطابق با محدوده مجاز براساس مفاد ماده ۲۹ و افزایش مدت پیمان ناشی از این تصمیم کارفرما، با توافق دو طرف مشخص می‌شود.

۳-۲۴-

پیمانکار، موظف است در پایان کار هر یک از پیمانکاران دیگر مرتبط با پروژه که کار آنان به نحوی ممکن است در کیفیت و عملکرد کار او مؤثر واقع شود، کنترل‌ها و بازرسی‌های لازم را با هماهنگی کارفرما به عمل آورد و در صورت لزوم، اصلاحات مورد نظر خود را به اطلاع کارفرما برساند.

ماده ۲۵- مجری طرح

کارفرما، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نافذ شدن پیمان، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی به عنوان مجری طرح و نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می‌کند. کارفرما در طول اجرای پیمان، می‌تواند مجری طرح را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند. مجری طرح، همواره در طول مدت پیمان، در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام می‌کند و تمام اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها، دستور کارها، تصویب‌ها، به وسیله وی صادر می‌شود و همچنین اطلاعیه‌ها و درخواست‌های پیمانکار، به عنوان کارفرما و خطاب به وی صادر می‌گردد. مجری طرح در طول مدت پیمان، می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به فرد یا افراد دیگری واگذار کند. در این صورت، طی نامه‌ای فرد یا افراد یاد شده را همراه با حدود اختیارات وظایف مربوط، به پیمانکار معرفی می‌کند. هر نوع دستور، ابلاغیه و اقدام‌های فرد یا افراد یاد شده، به منزله دستور، ابلاغیه و اقدام‌های مجری طرح تلقی می‌شود. فرد یا افراد یاد شده، ممکن است در طول مدت پیمان تعویض و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند که در این صورت، باید مراتب به صورت کتبی به پیمانکار اعلام شود.

ماده ۲۶- تحویل زمین و اطلاعات مرتبط با آن

۱-۲۶-

کارفرما، باید طبق پیوست ۱۳، امکان قانونی و عملی در اختیار گرفتن محل‌های مورد نیاز اجرای کار و راه‌های دسترسی پیمانکار به آن‌ها و همچنین تمام حریم‌ها و اراضی اضافی مورد نیاز برای احداث تأسیسات موقت جنبی و پشتیبانی به وسیله پیمانکار را در موعد مقرر در برنامه زمانی فراهم کند. تمام هزینه‌های تحصیل اراضی که جنبه دائمی دارند و یا مستحدثات واقع در اراضی مورد نظر، به عهده کارفرماست. هرگاه تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به اراضی مورد نیاز اجرای کار در اسناد و مدارک فنی، مهندسی و طراحی موجود نباشد، کارفرما این اطلاعات را که از جمله شامل موارد زیر است، برای اجرای صحیح کارهای موضوع پیمان، در موعد مقرر در برنامه زمانی به پیمانکار تسلیم می‌کند:

۱-۱-۲۶-

نقشه‌برداری کلی محل اجرای کار، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تأسیسات مهم واقع در آن.

۲-۱-۲۶-

اطلاعات زیرزمینی (در مواردی که طبق پیوست ۱۳، به عهده کارفرما باشد.)

۳-۱-۲۶-

سایر اطلاعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار، از قبیل ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست، کاربری زمین و سایر موارد مرتبط.
تبصره- هزینه در اختیار گرفتن اراضی که برای تجهیز کارگاه مورد نیاز هستند، برعهده پیمانکار است، مگر آنکه در بخش ۱۳-۱ پیوست ۱۳ نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

۲-۲۶-

چنانچه کارفرما در تحویل زمین یا بخش‌هایی از آن که برای اجرای موضوع پیمان مورد نیاز هستند، براساس برنامه زمانبندی موضوع بخش ۱۳-۳ پیوست ۱۳ تاخیر نماید، باید به ازای هر ماه تاخیر، معادل سود سپرده بلندمدت اعلامی بانک مرکزی، برای آن بخش از مبلغ کارها که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است را بعنوان خسارت تاخیر در تحویل زمین به پیمانکار بپردازد، مگر آنکه در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده ۲۷- کارهای در تعهد کارفرما

۱-۲۷-

کارفرما، نسبت به انجام کارهای در تعهد خود، از قبیل صدور مجوزها، تحویل اطلاعات، اسناد و مدارک، تامین بخش‌هایی از دانش فنی پایه، خرید لیسانس، طراحی، مهندسی، عملیات ساختمان و نصب، تامین کالا و تجهیزات، مواد اولیه و نیز آب، برق، بخار و سوخت و سایر مواد شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی را که طبق اسناد و مدارک پیمان ازجمله پیوست‌های ۸ ،۱۳ و ۱۹ به عهده وی گذاشته شده است، براساس برنامه زمانی موضوع بخش ۱۳-۳ پیوست ۱۳، اقدام می‌کند. چنانچه کارفرما در انجام بخشی از تعهدات خود تاخیر کند، مراتب در فاصله زمانی معقول، به پیمانکار ابلاغ می‌شود تا او نسبت به تجدید نظر در برنامه زمانی اقدام کند، به نحوی که تا حد ممکن، از تأخیر در اتمام کار جلوگیری شود.

۲-۲۷-

مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی که طبق پیوست‌های ۱۳ و ۱۸ در تعهد کارفرماست، به عهده وی است و هرگونه هزینه اضافی طولانی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطلاعات داده شده به پیمانکار، برعهده کارفرماست.

۳-۲۷-

کارفرما مدارک تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی موضوع بند ۳-۱-۲، از طرف پیمانکار تحویل می‌شود، در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و برحسب مورد، نظر خود را اعلام می‌کند.

۴-۲۷-

کارفرما در زمان مناسب با توجه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار، در اخذ مجوزهای قانونی از سازمان‌های ذیربط، از جمله مجوزهای لازم برای ترخیص کالا و تجهیزات وارداتی، اخذ روادید ورود، مجوز کار، پروانه اقامت و مجوز خروج برایکارکنان خارجی پیمانکار، اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان ایرانی پیمانکار همکاری لازم را به عمل می‌آورد.

۵-۲۷-

خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در انجام تعهدات خود، موضوع بندهای ۲۷-۱، ۲۷-۲ و ۲۷-۳ در شرایط خصوصی تعیین می‌شود.

ماده ۲۸- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

۱-۲۸-

پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به ترخیص و هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات کالا و تجهیزات موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است، مگر آنکه در شرایط خصوصی، به نحو دیگری تصریح شده باشد.

۲-۲۸-

در مورد حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات ساختمانی و سایر وسایل پیمانکار، طبق شرایط خصوصی عمل می‌شود.

ماده ۲۹- تغییر در کارها

۱-۲۹-

کارفرما در چارچوب کلی موضوع پیمان، در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت، می‌تواند کاهش، افزایش، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات آن‌ها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آن‌ها با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است.

۲-۲۹-

پیمانکار می‌تواند برای تکمیل سریعتر کارها، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، بازدهی و یا ایمنی کارها تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند. کارفرما محق است اینگونه تغییرات را قبول یا رد کند. عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنیپیمان نیست.

۳-۲۹-

با دریافت دستور و یا تایید کارفرما، در انطباق با بندهای ۲۹-۱ و ۲۹-۲، پیمانکار موظف است، تاثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند. هزینه تغییر کارها، براساس بند ۳۶-۲ محاسبه می‌شود. مبالغ کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته، با احتساب تغییرات موضوع بند ۲۹-۶ نباید بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود. در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کاهش بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان شود، پیمانکار می‌تواند ضمن اتمام کارهای دردست اقدام، فسخ پیمان را طبق ماده ۴۸ اعلام نماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد. چنانچه دستور تغییر صادره از سوی کارفرما منجربه افزایش بیش از ۲۵درصد مبلغ اولیه پیمان گردد، براساس مفاد ماده ۴۶ به پیمان خاتمه داده می‌شود. تغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها، براساس ماده ۴۳، تعیین می‌شود.

۴-۲۹-

انجام تغییرات کارهای موضوع بندهای ۲۹-۱ تا ۲۹-۳ پس از صدور دستور تغییر کار که در آن جزئیات کامل تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مدت پیمان و سایر اصلاحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان، درج شده است، تنظیم می‌شود و به امضای دو طرف می‌رسد و به عنوان یکی از اسناد پیمان محسوب می‌گردد.

۵-۲۹-

هرگاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه یا مدت پیمان، ناشی از تغییر کارها، ظرف مدت معقولی که اجرای کارهای دیگر موضوع پیمان را دچار تأخیر نکند، به توافق نرسند، در این صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکار را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای تغییرات، به رغم عدم حصول توافق در مورد هزینه یا مدت، پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقباً مذاکرات خود را با کارفرما برای حصول به توافق ادامه می‌دهد. در صورتی که ظرف مدت ۶۰ روز، کماکان دو طرف به توافق نهایی نرسند، موارد طبق ماده ۵۱، رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود. تا قبل از حل اختلاف، پرداخت به پیمانکار، طبق مبلغ تغییر یافته پیمان، براساس محاسبات کارفرما انجام می‌شود.

۶-۲۹-

برای مواردی که بخشی از کارها براساس فهرست‌بها برآورد شده باشد، اختلاف مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان، نیاز به صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۲۹-۴ را ندارد و تغییرات مبلغ پیمان، براساس قیمت‌های فهرستب‌ها با رعایت سقف تعیین شده در بند ۲۹-۳ تعیین می‌گردد.

۷-۲۹-

اقدامات اصلاحی ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی، تغییر کار تلقی نمی‌شود و پیمانکار موظف به انجام اینگونه اصلاحات پس از تایید کارفرما، به هزینه خود و در مدت پیمان است.

ماده ۳۰- مشاوران کارفرما

کارفرما می‌تواند بمنظور انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود برای مدیریت، نظارت، بازرسی فنی و یا انجام کارهای در تعهد وی، موضوع پیوست ۱۳، از خدمات مشاور یا مشاوران استفاده کند. پیمانکار موظف است بر اساس مفاد بخش ۱۰-۳ پیوست ۱۰، همکاری و هماهنگی لازم را با مشاوران کارفرما، به عمل آورد.

ماده ۳۱- بازرسی و کنترل کیفی کار

۱-۳۱-

پیمانکار، موظف به تحویل برنامه‌های کنترل کیفی کارهای مهندسی، ساخت کالا و تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب در تعهد خود، پیش از شروع هر بخش از کار، به کارفرماست. این برنامه‌ها، حاوی سازمان کنترل کیفی پیمانکار، همچنین مراحل و روش‌های انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و سایر کنترل‌های لازم است که پس از تایید کارفرما ملاک عمل پیمانکار و کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار می‌گیرد.

۲-۳۱-

پیمانکار، موظف به انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌های لازم کارها در محل تولید و ساخت کالا و تجهیزات و یا در محل اجرای کارهای ساختمان و نصب، طبق مفاد پیمان است. هرگاه انجام آزمایش‌های اضافی نسبت به موارد پیش بینی شده در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار موظف