در صورتی که طراحی کالا یا تجهیزاتی که قرار است در پروژه‌ای استفاده شود از سوی کارفرما صورت نپذیرفته و می‌خواهیم بر عهده تامین‌کننده گذاشته شود از این نوع قرارداد استفاده می‌کنیم.

عمدتاً در تامین تجهیزات پروژه‌های صنعتی مانند پست‌های برق، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی …. به‌کار گرفته می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی

 

مهندس مشاور آوند طرح (تهیه کننده متن)

شرکت مهندسی دریاپالا (برگردان انگلیسی)

دفتر امور فنی (دفتر مسؤول)

 

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۴۶/۰۰/۸۳

۱۳۸۳

ابلاغ بخش نامه شماره: ۱۰۱/۶۲۷۰۳ تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاوران و پیمانکاران

 

موضوع: موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP)، برای کارهای صنعتی

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور، (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸هـ ، مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ هیأت وزیران) ، به پیوست «موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم (EP)، برای کارهای صنعتی» از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌شود.

همراه مجلد فوق، برگردان انگلیسی نیز ضمیمه است تا در صورت نیاز در کنار متن فارسی در قرارداد‌ها مورد استفاده قرار گیرد ولی همواره متن فارسی ملاک عمل خواهد بود.

 

حمید شرکاء – معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان

موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه، در تاریخ………، بین: ……………   ، به نشانی: …………………………………….، که در این پیمان، کارفرما نامیده  می‌شود، از یک سو، و ………..که با شماره       در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره ………در شهر ……کشور ……… به ثبت رسیده است و در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، به نشانی …………………………، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

در این موافقت‌نامه، کلمات و عبارت‌ها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آن‌ها اطلاق شده است.

ماده ۱- موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، و انجام سایر خدمات، به شرح درج شده در پیوست ۱۰، برای احداث،

واقع در

شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما، در موارد لزوم، طبق پیوست ۱۶ است.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می‌دهند و هر یک، به عنوان جزوی از پیمان محسوب می‌شوند.

موافقت‌نامه

پیوست‌ها

شرایط عمومی

شرایط خصوصی

سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.

ماده۳- مبلغ پیمان

۱-۳-

کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار، مبلغ پیمان را که شامل بخش‌های زیر است، به پیمانکار  می‌پردازد:

مبلغ ریالی:………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی:………………………………………………………………………………….

تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست ۱، است.

۲-۳-

مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر، مقطوع است.

۱-۲-۳-

تغییر کار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی.

هزینه تغییرات کارها، طبق فهرست بهای درج شده در پیوست ۳، و اندازه‌گیری تغییرات، محاسبه می‌شود.

۲-۲-۳-

کارهای فهرست بهایی.

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد، مبلغ پیمان در این بخش از کارها، مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه‌گیری کارهای انجام شده‌ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها (پیوست۲)، محاسبه می‌شود.

۳-۲-۳-

تعدیل.

 هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان، تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد.

۴-۲-۳-

مبلغ (مبالغ) به شرح زیر، که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده ۵۴ شرایط عمومی)، برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات، به شرح پیوست ۱۷ در نظر گرفته شده است.

مبلغ ریالی:

مبلغ ارزی:

۳-۳-

مبلغ پیمان، شامل تأمین لوازم یدکی دوره‌های پیش راه اندازی و……… ساله بهره‌برداری، به شرح پیوست۱۱، به وسیله پیمانکار است.

ماده۴- نحوه پرداخت

۱-۴-

پرداخت‌ها به پیمانکار، طبق پیوست ۵ انجام می‌شود.

۲-۴-

در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ‌های مربوط، طبق پیوست ۷ است.

ماده ۵- تاریخ تنفیذ، شروع به کار و مدت پیمان

۱-۵-

تاریخ نافذ شدن پیمان، پس از امضا و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه، انجام تعهدات، و بعد از تحقق شرایط زیر است:

…………………………..

…………………………..

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر ۹۰ روز پس از امضا و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات، دو طرف می‌توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان، توافق کنند. هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند، تضمین‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می‌شود و با او تسویه حساب می‌گردد.

۲-۵-

تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان، شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. در غیراین صورت، پیمانکار در پایان مهلت ۳۰ روز، کار را شروع می‌نماید.

۳-۵-

مدت پیمان.

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار، ……………… روز است.

جزییات مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی کار(MILESTONE) در پیوست ۱۴ مشخص شده است.

تغییرات مدت اجرای کار، تابع ماده ۶۴ شرایط عمومی خواهد بود.

۴-۵-

خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار (ماده ۶۶ شرایط عمومی)، در اتمام طبق برنامه کار یا قسمت‌های اصلی آن، تأخیر پیش آید، خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، از پیمانکار وصول می‌شود. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تأخیرها، از  درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

۵-۵-

هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار، پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند، به ازای هر روز تسریع کار. به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده ۶- حد مسئولیت مالی پیمانکار (MAXIMUMLIABLITY)

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان و دوره آن (موضوع ماده ۷۴ شرایط عمومی) ، معادل ……… درصد از مبلغ پیمان است..

ماده ۷- مشاور کارفرما

مشاور کارفرما، در ارتباط با ماده ۵۰ شرایط عمومی …، به نشانی ………….، است.

حدود اختیارات مشاور کارفرما، در پیوست ۸ بیان شده است.

 

 

نماینده/نمایندگان پیمانکار

نام

سمت

امضا  مهر

 

نماینده کارفرما

نام

سمت

امضا

 

نماینده کارفرما

نام

سمت

امضا

پیوست ها

۱- پیوست یک: جدول تفکیک مبلغ پیمان، برای بخش‌های مختلف کار.

۲- پیوست دو: فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل، برای پیمان‌هایی که بخشی از مبلغ آن‌ها بر مبنای فهرست بها محاسبه می‌شود، شامل:

۱-۲-

فهرست مقادیر و بهای مصالح و تجهیزات.

۲-۲-

فهرست بهای نیروی انسانی برای انجام خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر نصب و راه‌اندازی.

۳- پیوست سه: فهرست بهای واحد مصالح و تجهیزات و نیروی انسانی برای کارهای اضافی و نقصانی، در پیمان‌های مبلغ مقطوع.

۱-۳-

فهرست بهای واحد مصالح و تجهیزات.

۲-۳-

فهرست بهای نیروی انسانی برای انجام خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر نصب و راه‌اندازی.

۴- پیوست چهار: روش تعدیل.

۵پیوست پنج: پرداخت‌ها.

۱-۵-

نحوه پرداخت.

۲-۵-

برنامه زمانی پرداخت‌ها.

۶- پیوست شش: بیمه.

۱-۶-

انواع بیمه‌نامه‌های در تعهد پیمانکار.

۲-۶-

انواع بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما.

۷- پیوست هفت: کاربرگ ضمانت‌نامه‌ها و اعتبار اسنادی.

۱-۷-

کاربرگ ضمانت‌نامه پیش پرداخت.

۲-۷-

کاربرگ ضمانت‌نامه انجام تعهدات.

۳-۷-

کاربرگ ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار.

۴-۷-

کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار.

۸- پیوست هشت: وظایف و اختیارات مهندس مشاور.

۹- پیوست نه: آزمایش عملکردی (PERFORMANCE TEST)

۱-۹-

تفکیک وظایف و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار.

۲-۹-

ضوابط و دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف.

۳-۹-

موارد عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف، تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما.

۱۰- پیوست ده: شرح کارهای در تعهد پیمانکار

۱-۱۰-

خدمات فنی و مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار.

۲-۱۰-

همکاری در نظارت بر نصب و راه‌اندازی

۳-۱۰-

بخش‌هایی از خدمات فنی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود.

 

۱۱- پیوست یازده: فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه‌اندازی و… ساله دوران بهره‌برداری.

۱۲-پیوست دوازده: انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما، به وسیله پیمانکار.

۱-۱۲-

انتقال تکنولوژی

۲-۱۲-

آموزش کارکنان کارفرما.

۱۳- پیوست سیزده: تعهدات کارفرما در تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها.

۱-۱۳-

شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پیش راه‌اندازی.

۲-۱۳-

شرح کارها و تعهدات کارفرما در مراحل راه‌اندازی (تأمین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و… (Utility) ، مواد شیمیایی و…)

۳-۱۳-

برنامه زمانی تعهدات کارفرما. موضوع بند‌های ۱۳-۱و۱۳-۲٫

۱۴پیوست چهارده: برنامه زمانی کلی اجرای کار.

۱۵- پیوست پانزده: فهرست فروشندگان. (LIST OF VENDORS)

۱۶- پیوست شانزده: لیسانس و شرایط واگذاری حق لیسانس.

۱۷- پیوست هفده: اقلامی از کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، که از محل مبالغ مشروط   (PROVISIONAL SUM)، به وسیله پیمانکار تأمین می‌شود.

۱۸- پیوست هجده: اسناد و مدارک فنی پیمان.

۱-۱۸-

اسناد فنی مبنا.

۱-۱-۱۸-

کد‌ها و استانداردها.

۲-۱-۱۸-

مبانی طراحی

۳-۱-۱۸-

مشخصات فنی.

۴-۱-۱۸-

نقشه‌ها و سایر اسناد فنی پیمان.

۵-۱-۱۸-

فهرست برنامه‌های کامپیوتری مورد نظر کارفرما.

۲-۱۸-
اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار، بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می‌رسد.
۱-۲-۱۸-

فهرست نقشه‌ها و سایر مدارک فنی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما، شمار نسخه و  زبان مدارک فنی.

۲-۲-۱۸-

نقشه‌ها و سایر مدارک فنی، که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می‌شود.

۱۹- پیوست نوزده: مراکز بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیزات، مسئولیت‌های دو طرف، نحوه ارزشیابی محموله، و مشخصات بسته‌بندی.

۲۰- پیوست بیست: نحوه گردش کارها.

 

شرایط عمومی

به منظور سهولت مراجعه به متون قراردادهای سه گانه EPC، EP، PC، در هر سه قرارداد، عنوان‌ها و شماره‌های مواد و بند‌ها در موارد ممکن، یکسان انتخاب شده است از این رو، مواردی که در قراردادهای EP و PC، متون مواد و بند‌ها مصداق نداشته است، در مقابل مواد یا بندهای مربوط عبارت « حذف می‌شود » درج شده است.

تعریف‌ها و تفسیرها

ماده۱- تعریف‌ها

 کلمات یا عبارتهای زیر، در هر جای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان، دارای معانی تشریح شده در زیراند. این معانی، برحسب مورد می‌توانند به مفهوم مفرد و یا جمع به کار روند:

۱-۱-

«پیمان»، شامل موافقت‌نامه بین کارفرما و پیمانکار، برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر «اسناد پیمان» به شرح ماده ۲ موافقت‌نامه است.

۲-۱-

«موافقت‌نامه»، سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می‌شود و مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است.

۳-۱-

«شرایط عمومی»، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند.

۴-۱-

«شرایط خصوصی»، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان خاص تنظیم شده است. مورد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

۵-۱-

«پیوست»، مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصاً در این پیمان، به منظور تکمیل مفاد موافقت‌نامه پیمان تنظیم شده است.

۶-۱-

«کارفرما»، شخص حقوقی است که طرف پیمان با «پیمانکار»، است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می‌شود. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

۷-۱-

«پیمانکار»، شخص حقوقی است که طرف پیمان با «کارفرما» است و اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده گرفته است، نمایندگان و جانشین‌های قانونی «پیمانکار»، در حکم «پیمانکار» هستند.

۸-۱-

«مشاور کارفرما»، شخصی حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، برای انجام خدمات فنی در زمینه کارهای موضوع پیمان و به شرح ماده ۵۰، تعیین شده و در ماده۷ موافقت‌نامه، معرفی گردیده است.

۹-۱-

«بازرس فنی»، شخصی است حقیقی یا حقوقی که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیت‌های کنترل کیفی کارهای انجام شده از سوی پیمانکار، به کار گمارده می‌شود تا زیر نظر مشاور کارفرما انجام وظیفه کند.

۱۰-۱-

«مهندس طراح»، شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار، مسئولیت انجام تمام یا بخش‌هایی از خدمات طراحی مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد.

«مهندس طراح» می‌تواند از زیرمجموعه‌های سازمانی پیمانکار و یا یک شخص ثالث طرف پیمان با وی باشد، که در هر حال پس از تأیید کارفرما، شروع به کار می‌کند.

۱۱-۱-

« فروشنده»، تولید کننده، سازنده، تأمین کننده، توزیع کننده یا عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار، متعهد به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است. تولید کنندگان، سازندگان، تأمین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و تجهیزات موردنیاز کار فروشندگان نیز، «فروشنده» نامیده می‌شوند.

۱۲-۱-

«پیمانکار عملیات ساختمانی و نصب»، شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش یا بخش‌هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در «کارگاه»، به وسیله کارفرما، به کار گمارده شده است.

۱۳-۱-

«لیسانس»، دانش فنی بخش‌هایی از کار است که منحصراً به نام «صاحب لیسانس»، ثبت شده است.

۱۴-۱-

«صاحب لیسانس»، شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند ۲۵-۱ و پیوست ۱۶، فن‌آوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین می‌کند.

۱۵-۱-

«کار»، مجموعه خدمات طراحی. مهندسی، تأمین و به کارگیری مصالح و تجهیزات و همکاری در نظارت بر نصب و راه‌اندازی است، که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود.

۱۶-۱-

«کارگاه»، اراضی یا سایر محوطه‌هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان، به منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راه‌های دسترسی مرتبط با آن‌ها، در نظر گرفته شده است.

۱۷-۱-

«پروژه»، عبارت است از مجموعه کامل قابل بهره‌برداری است که کار موضوع پیمان، تمام یا قسمتی از آن است.

۱۸-۱-

«مبلغ پیمان»، عبارت از مبلغ درج شده در ماده۳ موافقت‌نامه است، که می‌تواند بر اساس ماده ۵۶ تغییر یابد.

۱۹-۱-

«مبلغ مشروط»، مبلغی است که در بند ۳-۲-۴ موافقت‌نامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار، براساس ماده ۵۴ است.

۲۰-۱-

«مدت پیمان»، عبارت است از مدت درج شده در ماده ۵-۳ موافقت‌نامه و تغییرات بعدی آن طبق ماده ۶۴، به منظور تکمیل کارو تحویل موقت بر اساس ماده۶۰٫

۲۱-۱-

«نافذ شدن پیمان»، به معنای شروع تعهدات دو طرف است.

۲۲-۱-

«ابلاغ شروع کار»، دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار، طبق بند ۵-۲ موافقت‌نامه است.

۲۳-۱-

«دوره مسئولیت رفع نقص»، دوره زمانی تعیین شده در ماده ۶۱ است، که طی آن پیمانکار مسؤول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست.

۲۴-۱-

«گواهی رفع نقص»، عبارت از گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است، که با توجه به بند۶۰-۲ صادر می‌شود.

۲۵-۱-

اسناد فنی مبنا»، عبارت از مجموعه اسناد فنی، استانداردها، کدها، آیین نامه‌ها، مشخصات فنی، نقشه‌ها، و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸، است که کار موضوع پیمان باید طبق آنها، به وسیله پیمانکار انجام شود.

۲۶-۱-

«مدارک تسلیمی پیمانکار (Submittals)»، عبارت از هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارش‌های پیشرفت، نقشه‌های کارگاهی، برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای و… است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می‌شود.

۲۷-۱-

«دستور تغییر کار»، سندی است که افزایش، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می‌رسد.

۲۸-۱-

«مصالح و تجهیزات»، عبارت است از مواد، اجناس، کالا، دستگاه‌ها، ادوات، اقلام و به طور کلی، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می‌ماند.

۲۹-۱-

«ماشین‌آلات ساختمانی»، عبارت از تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلات است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است، اما شامل دستگاه‌هایی که در کار باقی می‌مانند نمی‌شود.

۳۰-۱-

«عملیات ساختمان و نصب»، عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله کشی، برق ابزار دقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آن‌ها است، که در محل «کارگاه» به منظور احداث کار موضوع پیمان، تا مرحله پیش راه‌اندازی، با استفاده از «مصالح و تجهیزات»، به اجرا در می‌آید.

۳۱-۱-

«پیش‌راه‌اندازی (Precommissioning)»؛ به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب، از قبیل انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می‌شود، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی سازد.

۳۲-۱-

«تکمیل مکانیکی»، به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه‌اندازی است، به نحوی که کار مورد نظر آماده راه‌اندازی باشد.

۳۳-۱-

«راه‌اندازیCommissioning»، به معنای انجام کارهای لازم برای قراردادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی، طبق ماده ۵۹ است.

۳۴-۱-

«آزمایش عملکردی(Performance test)»، مجموعه آزمایش‌ها و رسیدگی‌هایی است که براساس ماده ۵۹، به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف، طبق پیوست ۹ پس از مرحله راه‌اندازی صورت می‌گیرد.

۳۵-۱-

«مرجع فنی»، شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است که کارفرما یا مشاور کارفرما و پیمانکار، در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی، از وی استفسار می‌کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.  

ماده۲- تفسیرها

۱-۲-

روز، ماه، سال: منظور از روز، روز تقویمی و منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسی، طبق تقویم رسمی کشور است.

۲-۲-

مفرد و جمع: هر جا معنی عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد، معنی جمع و کلمات جمع، معنی مفرد دارد.

۳-۲-

عنوان‌ها: عنوانهای درج شده در شرایط عمومی، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفته‌اند و نمی‌توان از آن‌ها در تفسیر مواد استفاده کرد.

اقدام‌های اولیه

ماده۳- اقدام‌های اولیه پس از عقد پیمان

۱-۳-

تسلیم ضمانت‌نامه

 پس از امضا و مبادله پیمان، پیمانکار ضمانت‌نامه موضوع مواد ۱۱ و ۱۳ را تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند.

۲-۳-

شروع کار

پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در ابلاغیه، و در صورت عدم دریافت ابلاغیه شروع کار از سوی کارفرما، پس از گذشت سی روز از تاریخ تنفیذ پیمان، نسبت به شروع کار اقدام کند.

پیمانکار اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار، برای بررسی کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک، حداکثر ظرف هفت روز، موارد اصلاحات مورد نظر خود را طی جلسه‌ای با حضور پیمانکار و مشاور کارفرما، مطرح می‌کند و پس از جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورت‌جلسه آن‌ها، پیمانکار، اصلاحات و تغییرات مصوب را تا قبل از درخواست اولین صورت‌وضعیت، اعمال نموده و برای تأیید نهایی به کارفرما تسلیم می‌کند.

۱-۲-۳-

برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های اصلی هر یک از بخش‌های کار (مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات)، براساس برنامه زمانی تحویل نقشه‌ها، اسناد و مدارک مورد نیاز از سوی کارفرما و برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست ۱۴٫

۲-۲-۳-

برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار.

۳-۲-۳-

جدول درصد وزنی کارها، به‌عنوان مبنای پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت منطبق با ضمایم پیمان.

۴-۲-۳-

برنامه زمانی تفصیلی پرداخت‌ها و گردش نقدینگی، منطبق با ضمایم پیمان.

۵-۲-۳-

نمودار سازمانی پیمانکار، که در آن عوامل کلیدی بخش‌های مختلف کار و ارتباط آنان با هم‌، مشخص شده باشد.

۳-۳-

تهیه و تسلیم بیمه‌نامه ها

پیش از شروع عملی کارها، دو طرف با توجه به مواد ۱۵و۱۶و۱۷ و ضمایم پیمان، بیمه‌نامه‌هایی را که هر یک ملزم به تهیه آن هستند، از مراجع بیمه تهیه و به طرف دیگر تسلیم می‌کنند.

۴-۳-

هماهنگی‌های اولیه

به منظور رفع ابهامات فنی باقیمانده و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمان از سوی دو طرف، ظرف بیست روز پس از شروع کار، طی جلسه (جلساتی) با حضور کارفرما، پیمانکار و مشاور کارفرما، در موارد زیر، تصمیم‌گیری می‌شود تا در طول اجرای پیمان ملاک عمل قرار گیرد:

۱-۴-۳-

رفع ابهامات و ارائه اطلاعات تکمیلی مبنای طراحی.

– رفع ابهامات احتمالی در مورد اسناد و مدارک مبنای طراحی.

– تحویل باقیمانده اطلاعات پایه و مبنای طراحی برای انجام کارهای طراحی (به وسیله پیمانکار)، از سوی کارفرما و مشاور کارفرما.

۲-۴-۳-

حوه گردش کارها.

هرگاه گردش کارها و روابط متقابل (پیوست۲۰) در هنگام عقد پیمان، ضمیمه نشده باشد، در جلسه هماهنگیهای اولیه، نحوه گردش کارها از جمله موارد مشخص شده در زیر، به عنوان پیوست ۲۰، به پیمان منضم می‌گردد.

گردش کار مکاتبات بین کارفرما – پیمانکار – مشاور کارفرما و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان، در صورت لزوم.

گردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام‌های پس از آن.

گردش کار تهیه، تحویل، تأیید و پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار.

گردش کار تسلیم، بررسی و تأیید نقشه‌ها و مدارک فنی پیمان.

اسناد پیمان

ماده۴- هدف اسناد پیمان

هدف اسناد پیمان، توصیف کار تکمیل شده موضوع پیمان است که باید طبق اسناد پیمان طراحی و اجرا شود.

انجام هر کار و تأمین هر نوع مصالح و تجهیزات، که با استنباط از اسناد پیمان و یا طبق عرف فنی و تجاری برای انجام موضوع پیمان لازم باشد، به عهده پیمانکار است.

ماده ۵- اولویت اسناد

هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان، تناقض، اختلاف و یا اشتباهی بروز کند، با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع، تناقض، اختلاف و اشتباه برطرف خواهد شد. اما در هر صورت، موافقت‌نامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند.

ماده۶- استانداردها، کد‌ها و مراجع

نگارش استانداردها، شناسه‌ها (کد‌ها) و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیش بینی شده است، آخرین تجدید نظر آن‌ها در زمان عقد پیمان است، مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح شده باشد.

در موارد مسکوت در پیمان، از آخرین نگارش استاندارد‌ها و کدهای معتبر بین‌المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش‌بینی شده در پیمان، با تأیید مشاور کارفرما، استفاده می‌شود.

ماده۷- اسناد طراحی و مهندسی

خدمات طراحی و مهندسی موضوع پیمان، بر اساس اسناد مبنای طراحی منضم به پیمان و رعایت اصول صحیح مهندسی انجام می‌شود.

۱-۷-

مراحل طراحی و مسئولیت‌های دو طرف.

خدمات طراحی و مهندسی، بر اساس «اسناد فنی مبنا» و با توجه به کارهای انجام شده که اسناد آن‌ها در پیوست ۱۸ منعکس است، انجام می‌شود. پیمانکار، کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان را با توجه به محدوده خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست ۱۰، شروع و تکمیل می‌کند.

مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه‌ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار، حتی اگر به تأیید کارفرما یا مشاور کارفرما رسیده باشد، به عهده پیمانکار است، مگر اینکه نقص یا کمبود، ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات پیمانکار باشد.

۲-۷-

ارسال اسناد و مدارک طراحی و مهندسی برای تأیید و تصویب و یا اطلاع کارفرما

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ را در نسخه‌های لازم، بر حسب مورد، برای تصویب و یا اطلاع کارفرما ارسال کند.

انجام کارهای مربوط به نقشه‌ها و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند، فقط پس از اخذ تصویب کارفرما، مجاز است.

تبصره: هرگاه طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸، تصویب نهایی بخش‌هایی از کارهای طراحی مهندسی به صاحبان لیسانس و یا سایر شرکت‌های مهندسی طرف پیمان با کارفرما واگذار شده باشد، پیمانکار موظف به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان است. تصویب مدارک توسط مراجع یاد شده، به منزله تصویب کارفرما تلقی می‌شود.

۳-۷-

ترتیب تصویب مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند.

کارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشه‌های ارسالی پیمانکار، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می‌کند:

۱-۳-۷-

تصویب مدارک و نقشه‌های دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضا شده از آن‌ها، به پیمانکار اعلام می‌دارد.

۲-۳-۷-

عدم تصویب نقشه‌ها و مدارک و دلایل آن (مغایرت با مفاد پیمان و یا روش‌های متداول طراحی، مهندسی) و اصلاحات پیشنهادی خود را با وضوح، و برای هر بخش از مدارک، یکباره به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار، اصلاحات مورد نظر کارفرما را در نقشه‌ها و مدارک اعمال نموده، مجدداً به ترتیب یاد شده، برای تصویب نهایی کارفرما ارسال می‌کند. هر گاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند، مذاکرات لازم بین دو طرف انجام می‌شود. تا موضوع فیصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود.

در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع داده می‌شود. در خلال این مدت، پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند. پس از اعلام نظر مرجع فنی، هر گاه این نظر با دستور کارفرما تطبیق نداشته باشد، هزینه‌های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

تصویب اسناد و مدارک از سوی کارفرما، از هیچ یک از مسئولیت‌ها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی‌کاهد، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی، که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد.

۳-۳-۷-

در صورتی که کارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارک و نقشه‌های ارسالی (یکباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک) اعلام نکند، نقشه‌ها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می‌شود.

ماده۸- ابلاغیه‌ها

هر گونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدام‌های مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه‌هاست.

ماده۹- مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آنها، حقوق ثبت شده

۱-۹-

اسناد و مدارک (از جمله نقشه‌ها و مشخصات فنی) تهیه شده به وسیله پیمانکار، در مالکیت وی باقی می‌ماند. کارفرما می‌تواند به منظور بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و هر نوع مراجعه  بعدی، نسخه‌هایی از آن‌ها را در اختیار داشته باشد. اگر کارفرما بخواهد در طرح‌های توسعه و پروژه‌های مشابه، از نقشه‌ها و مدارک یاد شده استفاده کند، مسئولیت هر نوع عدم تطبیق، ناهماهنگی و اشتباه، به عهده وی است.

مالکیت نقشه‌ها و مدارکی که به وسیله کارفرما تهیه شده است، از آن کارفرماست و پیمانکار نمی‌تواند بدون اجازه کارفرما، از آن‌ها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند. مگر اینکه موافقت کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد.

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس، اعم از اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد، طبق موافقت‌نامه واگذاری لیسانس عمل می‌شود.

۲-۹-

در مواردی که استفاده از اختراع، ابداع، نوآوری، تألیف و سایر حقوق ثبت شده در زمینه‌های مختلف طراحی و مهندسی، انتخاب فرایند، دستگاه‌ها و تجهیزات، برای انجام کارهای موضوع پیمان مورد نیاز است، که بر اساس اطلاع کارفرما استفاده از آن‌ها مشروط به پرداخت حقوق ثبت شده تحت عنوانهای حق لیسانس، حق ثبت اختراع، حق ثبت علامت، حق نشر و مانند آن‌ها باشد، این موارد در اسناد فنی مبنا و پیوست ۱۶، تعیین شده است و پیمانکار موظف به تأمین مجوز استفاده از اینگونه حقوق و پرداخت هزینه‌های مربوط به آنهاست، مگر آنکه هزینه برخی از این موارد، طبق پیوست۱۶، به عهده کارفرما باشد.

در مواردی از استفاده از حقوق ثبت شده مورد نیاز اجرای کار، که در اسناد فنی مبنا و پیوست ۱۶، تعیین نشده است و در قیمت‌های پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور نگردیده است، هزینه‌های مربوط، از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود.

پیمانکار، موظف است کارفرما را در برابر هر گونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان (حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد پیمان تعیین نشده باشد)، مصون نگه‌دارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، به عهده وی است.

ماده ۱۰- زبان حاکم

 زبان حاکم در بخش‌های مختلف اسناد پیمان، که در زمان عقد پیمان به امضای دو طرف رسیده است، زبان یا زبان‌هایی است که اسناد پیش گفته به آن زبان تهیه شده‌اند. زبان مورد استفاده در اسناد و مدارکی که در طول اجرای کار به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می‌شوند، در شرایط خصوصی مشخص می‌شود. در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده است، زبان فارسی ملاک عمل است.

ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه ها

ماده۱۱- ضمانت‌نامه پیش پرداخت

 همزمان با درخواست پیش پرداخت موضوع بند ۵۳-۲، پیمانکار ضمانت‌نامه‌ای به همان مبلغ طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷، از بانک‌ها یا مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما، تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند. مبلغ ضمانت‌نامه، به تناسب کسر مبلغ پیش پرداخت از محل صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، کاهش داده می‌شود.

ماده۱۲- ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار

 پیمانکار می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان «کسور حسن انجام کار موضوع بند۵۳-۷-۱» را، در مقابل تسلیم ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌ای مورد تأیید کارفرما معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست ۷، از کارفرما دریافت کند.

ماده۱۳- ضمانت‌نامه انجام تعهدات

پس از امضای پیمان، به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار، درج شده در اسناد پیمان، پیمانکار ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی، که در هر حال نباید کمتر از پنج درصد مبلغ پیمان باشد، طبق کاربرگ درج شده در پیوست ۷، از بانک‌ها یا مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم کارفرما می‌کند. این ضمانت‌نامه، باید تا یکسال پس از تحویل موقت یا زمان پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی، معتبر باشد.

ماده۱۴- آزاد‌سازی ضمانت‌نامه‌ها

۱-۱۴-

ضمانت‌نامه پیش پرداخت، پس از استهلاک مبلغ آن به ترتیب درج شده در ماده ۱۱، آزاد می‌شود و به پیمانکار مسترد می‌گردد.

۲-۱۴-

ضمانت‌نامه‌های تسلیم شده برای استرداد کسور حسن انجام کار موضوع ماده ۱۲، پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی، ۵۰ درصد مبلغ کسور حسن انجام کار و یا ضمانت‌نامه‌های آن، با رعایت بند ۵۷-۲، مسترد خواهد شد و ۵۰ درصد دیگر، بعد از تحویل قطعی بازگردانده می‌شود.

۳-۱۴-

ضمانت‌نامه انجام تعهدات، هر گاه در شرایط خصوصی، روش دیگری برای آزاد‌سازی ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیش‌بینی نشده باشد، پس از تحویل موقت، موضوع ماده۶۰ و رسیدگی صورت‌وضعیت قطعی با رعایت بند ۵۷-۲، آزاد می‌شود.

۴-۱۴-

هرگاه طبق ماده ۶۸، پیمانکار از کار برکنار شود، در مورد ضمانت‌نامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار، طبق بند ۶۸-۲-۷٫ عمل می‌شود.

۵-۱۴-

هرگاه پیمان، طبق مواد ۶۷، ۶۹ و۷۰ خاتمه داده شود به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۱۴-

مبلغ ضمانت‌نامه انجام تعهدات، با رعایت بند ۱۴-۳ آزاد می‌شود.

۲-۵-۱۴-

مبالغ تضمین حسن تضمین انجام کار و یا ضمانت‌نامه معادل آن، به تناسب قسمت‌های تحویل موقت و قطعی شده، براساس بند۱۴-۲ آزاد می‌شود.

ماده ۱۵- انواع بیمه‌نامه‌ها، مسئولیت تهیه آنها

۱-۱۵-

خود در رابطه با پیمان با کارفرما، و بر اساس پیوست ۶ است. همچنین وی موظف به حفظ بیمه‌نامه‌ها در مدت اعتبار آن‌ها و نیز، تمدیدهای پس از آن است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیت‌های خود و کارفرما، نسبت به تأمین پوشش‌های بیمه‌ای اقدام می‌کند. پوشش این بیمه‌نامه‌ها، از جمله مواردی به شرح زیر است:

۱-۱-۱۵-

بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه، از محل‌های تولید یا فروش، تا انبارهای کارگاه.

۲-۱-۱۵-

حذف می‌شود.

۳-۱-۱۵-

حذف می‌شود.

۴-۱-۱۵-

حذف می‌شود.

۲-۱۵-

بیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها، تنها به منظور تأمین خسارت‌های وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی‌کند.

۳-۱۵-

هزینه تهیه و حفظ بیمه‌نامه از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است مگر اینکه در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش‌بینی شده باشد.

۴-۱۵-

در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه‌نامه‌های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه‌نامه‌های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه‌نامه‌ها کرده، و هزینه‌های مربوط را، از جمله هرگونه هزینه بالاسری، به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. هرگاه، هزینه تهیه بیمه‌نامه‌ها در شرایط خصوصی پیمان، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد تنها هزینه ‌های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه‌نامه‌ها، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می‌شود. هرگاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه‌های یاد شده قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده ۷۴ است.

ماده ۱۶- محتوای بیمه‌نامه ها

۱-۱۶-

در بیمه‌نامه‌ها، جز در مورد کارکنان و ماشین‌آلات ساختمانی و تأسیسات متعلق به پیمانکار، باید نام کارفرما به عنوان ذی‌نفع (Co-insured ) درج شود و قبل از شروع هر کار، به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییر در محتوی و یا زمان پایان اعتبار بیمه‌نامه‌ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه‌نامه‌ها، بیمه‌گذار، موضوع بیمه و طرف ذی‌نفع از آن، باید به وضوح بیان شده باشند.

۲-۱۶-

مفاد بیمه‌نامه‌ها، باید با نیازمندی‌های درج شده در پیوست ۶ پیمان، منطبق باشند.

۳-۱۶-

بیمه‌نامه حمل، تا زمان ورود کالا به انبارهای کارگاه، و سایر بیمه‌نامه‌ها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشد، مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان شده باشد.

۴-۱۶-

در متن بیمه‌نامه‌ها، احتمال تحویل بخش‌هایی از کار، قبل از تحویل موقت کل کار بر اساس ماده۲۰، باید تصریح شود.

ماده۱۷- بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما

۱-۱۷-

کارفرما متعهد به تهیه بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محل‌های ساختمان و نصب برای دوره عملیات ساختمان و نصب و دوره مسئولیت رفع نقص، می‌باشد.

۲-۱۷-

علاوه بر بیمه تمام خطر نصب، در صورتی که اخذ برخی از بیمه‌نامه‌ها طبق ۶-۲، در تعهد کارفرما باشد. کارفرما نسبت به دریافت آن‌ها طبق ضوابط پیش‌بینی شده در این پیوست، اقدام می‌کند.

ماده۱۸- دریافت خسارت از بیمه

۱-۱۸-

هرگاه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان نشده باشد، ترتیب خسارتهای بیمه، به این نحو است:

۱-۱-۱۸-

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت، با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده، در موعد مقرر به بیمه‌گر تحویل دهد.

۲-۱-۱۸-

مبالغ پرداختی شرکت بیمه درمورد بیمه‌هایی که ذینفع آن کارفرماست، به حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده، واریز می‌شود، تا وی به عنوان معتمد، مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده، صرف نماید.

۳-۱-۱۸-

بخش‌های خسارت دیده کار، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار، اصلاح یا تعویض می‌شود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه، به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۲-۱۸-

هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمه‌گر، برای جبران خسارت‌های وارده کافی نباشد و یا برخی از قسمت‌های خسارت دیده به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد. مسئولیت تأمین هزینه اضافی مورد نیاز، با توجه به مواد ۷۱ و ۷۲، برحسب مورد بر عهده کارفرما یا پیمانکار است.

ماده۱۹- چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی، مرتبط با موارد بیمه

 کارفرما، پیمانکار و پیمانکاران دست دوم و… که اموال و دارایی آنان تحت پوشش بیمه‌های یاد شده قرار می گیرد، حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است، از خود سلب می‌کنند.  

ماده۲۰- بیمه‌نامه‌ها، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما

 هر گاه تحویل قسمتی از کار طبق بند ۶۰-۴ از سوی کارفرما مورد نظر باشد، پیمانکار موظف است که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار به بیمه‌گر، اطلاع داده، تأیید اعتبار بیمه‌نامه صادره را در شرایط جدید، از بیمه‌گر اخذ نماید.  

ماده۲۱- انطباق متن ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها، با شرایط پیمان

 مضمون تمام ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها و محدوده پوشش آنها، باید منطبق با اسناد پیمان و پیوست‌های شماره ۶ و ۷ آن باشد. هرگاه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های تسلیم شده از سوی پیمانکار، از نظر انطباق با شرایط پیش‌بینی شده در پیمان، دارای اشکال یا نواقصی باشند، مراتب به وسیله کارفرما به پیمانکار اعلام می‌شود و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه به مراجع صادر کننده ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها، نسبت به رفع نواقص ویا جایگزین کردن آن با ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های جدید، اقدام کند. در هر حال، پیمانکار مسؤول درستی مفاد بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های دریافتی، طبق اسناد پیمان است.

ماده۲۲- مراجع صادر کننده ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها

 تمام ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های مورد نیاز‏، باید از بانک‌ها و مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم شوند. هرگاه مرجع صادر کننده ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه به هر دلیل، دچار انحلال، ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها از مراجع دیگر مورد قبول کارفرما، اقدام کرده و ضمانت‌نامه‌های جدید را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده۲۳- تغییر در بیمه‌نامه‌ها، ناشی از تغییر کارها

 هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، قیمت، مدت، و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است بر اساس موارد قید شده در متن بیمه‌نامه‌ها، مراتب را به مراجع صادر کننده بیمه‌نامه‌ها اطلاع دهد، تا در صورت لزوم، تغییرات لازم در مفاد بیمه‌نامه‌ها انجام شود.

 در صورت افزایش مدت پیمان، موضوع بند ۶۴-۱، بیمه‌نامه‌های مربوط به همان مدت، از سوی پیمانکار تمدید می‌شود.

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار

ماده۲۴- کلیات

 تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان، شامل خدمات مهندسی، تأمین تمام مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی، انجام تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای طراحی، خرید، راه‌اندازی، انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان، براساس نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی، برنامه‌ها و روش‌های پیش‌بینی شده در بند ۱۸-۱ در پیوست ۱۸ است.

این تعهدات، طبق پیوست ۱۰و از جمله شامل موارد زیر است:

کارهای طراحی و مهندسی و در صورتی که طبق پیوست ۱۶، تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد، واگذاری لیسانس.

تهیه، حمل مصالح و تجهیزات پروژه.

همکاری در نظارت بر نصب و راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما، به ترتیب درج شده در پیوست ۹٫

انتقال فن‌آوری و آموزش کارکنان کارفرما.

مواردی از تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست ۱۳ جزو تعهدات کارفرماست، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند. اما در مواردی که پیمان به تأمین برخی خدمات و انجام برخی از کارهای مهندسی و یا تأمین برخی از اقلام مصالح و تجهیزات به عنوان تعهدات پیمانکار، و نیز سایر مواردی که با استنتاج منطقی از پیمان، برای تکمیل کار و راه‌اندازی طبق مشخصات فنی لازم باشند صراحت نداشته باشد، این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب می‌شود.

ماده۲۵- انجام خدمات طراحی و مهندسی، و واگذاری لیسانس

۱-۲۵-

در صورتی که تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد، پیمانکار موظف به تأمین دانش فنی و واگذاری لیسانس مربوط طبق پیوست ۱۶، به کارفرماست، پیمانکار، موظف به جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مبنا، انجام مهندسی پایه و تفصیلی طرح بر اساس اسناد فنی مبنا، تهیه اسناد و مدارک و نقشه‌ها و تسلیم آن‌ها به کارفرما در مقاطع مختلف برای تأیید و تصویب، طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ و برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۱، است.

      پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد. مسئولیت بروز هر گونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده توسط وی، اعم از اینکه از سوی کارفرما تأیید شده یا نشده باشد، به عهده وی است. به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده به وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا، و نواقص و اشتباهات موجود در بخش‌هایی از طراحی، که به وسیله کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر مرتبط با پروژه، زیر نظر کارفرما انجام شده باشد، که در هر صورت، مسئولیت آن‌ها به عهده کارفرما خواهد بود.

۲-۲۵-

پیمانکار موظف است دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری را حداکثر ۹۰ روز قبل از شروع راه‌اندازی، به کارفرما تحویل دهد. این دستورالعمل‌ها، باید با جزییات کامل به نحوی تهیه شوند که کارفرما قادر باشد راه‌اندازی، راهبری، تعمیر، نگهداری و تنظیم تمام قسمت‌ها را با کمک این مدارک و دستورالعمل‌ها، انجام دهد. شمار نسخه‌ها و زبان دستورالعمل‌ها، طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ است.

۳-۲۵-

پیمانکار موظف است نقشه‌ها، اسناد و مدارک لازم برای ساختمان و نصب را با جزییات و وضوح کامل و در موعد مقرر طبق برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۲، تهیه و تحویل دهد به نحوی که هیچ گونه وقفه‌ای در عملیات ساختمان و نصب ایجاد نشود.

ماده۲۶- مدیریت و نظارت بر کار

۱-۲۶-

پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. در مورد عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، پیمانکار موظف به همکاری در امر نظارت بر اجرای کار و تأیید آن‌ها طبق بند ۱۰-۲ پیوست ۱۰ می‌باشد.

۲-۲۶-

ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار، پیمانکار باید شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند. نماینده پیمانکار، در طول مدت پیمان، به منزله پیمانکار عمل کرده، مکاتبه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می‌گیرد. نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان، با اطلاع قبلی به کارفرما، می‌تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود. نماینده پیمانکار می‌تواند برای کارهای مهندسی، تهیه و ارسال مصالح و تجهیزات و همکاری در نظارت بر نصب و راه‌اندازی، افرادی را به عنوان نمایندگان خود تعیین و به کارفرما معرفی کند.

۳-۲۶-

حذف می‌شود

۴-۲۶-

نماینده پیمانکار، باید طبق بند ۳-۲-۵، نمودار سازمانی پروژه و هر گونه تغییرات بعدی در آن را با مشخصات افراد کلیدی، به کارفرما تسلیم کند.

ماده۲۷- تأمین نیروی کار

۱-۲۷-

پیمانکار، متعهد است نسبت به تأمین نیروی انسانی کافی، از نظر کمی و کیفی در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند. پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار، از قبیل حقوق، بیمه، مالیات، هر نوع مزایای قانونی آنها، به عهده پیمانکار است.

۲-۲۷-

در مورد بخش‌هایی از کار که طبق پیمان در ایران انجام می‌شود، اگر به نیروی کار غیرانسانی نیاز باشد، پیمانکار موظف است پس از تأیید کارفرما و سایر مقام‌های ذی‌ربط و طی مراحل قانونی، این گونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار این گونه کارکنان، طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه، به عهده پیمانکار است.

۳-۲۷-

هر گاه هر یک از کارکنان پیمانکار، از نظر تخصص، مهارت و یا صلاحیت کار در محل کارگاه، به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صلاحیت به جای او، اقدام کند. تمام هزینه‌های ناشی از  این نوع جابجایی‌ها، به عهده پیمانکار است هیچ گونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. مسئولیت اجرای مفاد این بند، درمورد پیمانکاران دست دوم، به عهده پیمانکار است.

۴-۲۷-

حذف می‌شود.

۵-۲۷-

پیمانکار، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان، از امکانات، شرکتها، مؤسسات و نیروهای ایرانی در کارهای مهندسی، ساخت تجهیزات و تامین مصالح، حمل و نقل آن‌ها، حداکثر استفاده را بنماید.

۶-۲۷-

حذف می‌شود.

ماده ۲۸ حذف می‌شود  

ماده ۲۹- تأمین مصالح و تجهیزات، حمل و انبارداری آنها

۱-۲۹-

پیمانکار، باید مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست ۱۰ و مشخصات فنی پیمان، و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کالاهای با زمان ساخت و تحویل طولانی (Long Lead)، از منابع قید شده در پیوست ۱۵، یا سایر منابع مورد تأیید کارفرما، تأمین کند.

۲-۲۹-

پیمانکار، باید تمام مصالح و تجهیزات را به نام کارفرما، طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۱۹، بسته‌بندی و به محل کار ارسال کند.

۳-۲۹-

بارگیری، حمل، و تخلیه مصالح و تجهیزات به محل کارگاه و همچنین، ترخیص کالاهای وارده در گمرکات کشور، به مسئولیت و هزینه پیمانکار است، مگر آنکه در پیوست ۱۹ به نحو دیگری تصریح شده باشد. کارفرما نیز هر نوع هماهنگی و همکاری برای ترخیص مصالح و تجهیزات و اخذ مجوزهای لازم را بعمل می‌آورد. در مواردی که حمل مصالح و تجهیزات در داخل کشور به عهده پیمانکار باشد، مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جاده‌ها، پل‌ها و تسهیلات ترافیکی در اثر حمل مصالح و تجهیزات، به عهده پیمانکار است.

۴-۲۹-

با ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه، کارفرما آن‌ها را بازرسی چشمی می‌کند و هر گونه اشکال و کمبود آن‌ها در مقایسه با اسناد و مدارک حمل به تأیید دو طرف می‌رسد. پیمانکار موظف است اشکال‌ها و کمبود‌ها را رفع کند و یا طبق نظر کارفرما با مصالح و تجهیزات سالم جایگزین نماید.

در صورتی که در مصالح و تجهیزات تأمین شده بوسیله پیمانکار معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسیهای یاد شده (بازرسیهای عینی) مشاهده نشده است و در زمان نصب یا راه‌اندازی مشهود گردد، هزینه رفع این نوع معایب، به عهده پیمانکار است.

۵-۲۹-

حذف می‌شود.

۶-۲۹-

پیمانکار، باید تمام مصالح و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق مشخصات فنی تأمین کند. مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آن‌ها با تجهیزات نوی مورد قبول کارفرما و هر نوع تاخیر در اتمام کارهای نا شی از آن، به عهده و هزینه پیمانکار است.

ماده ۳۰- حذف می‌شود  

ماده ۳۱ حذف می‌شود  

ماده ۳۲ برنامه پیشرفت کار

۱-۳۲-

پیمانکار، موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار درج شده در پیوست ۱۴ و بندهای ۳-۲-۱ و ۳-۲-۲، است.

۲-۳۲-

پیمانکار، می‌تواند در طول اجرای کار، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تاخیر در اتمام کل کار و یا بخش‌های اصلی آن شود، برای تصویب به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۳۲-

در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار، که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مدت بخش‌های اصلی پیمان شود، بر اساس ماده ۶۴ عمل می‌شود.

۴-۳۲-

پیمانکار، موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در دوره‌های زمانی مورد نظر کارفرما، تسلیم کند. این گزارش، شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیت‌های مختلف، مواردی که نسبت به برنامه تاخیر دارد، و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران تاخیرهاست.

۵-۳۲-

در موارد اختلاف پیمانکار و کارفرما، پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخش‌هایی از کارها را ندارد، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کنند. در شرایط اختلاف، کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند.

ماده ۳۳ فروشندگان و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار

۱-۳۳-

مسئولیت تمام کارها، و خدمات انجام شده به وسیله مهندسان طراح و فروشندگان، به عهده پیمانکار است.

۲-۳۳-

تمام هماهنگی‌ها و ارتباط با کارفرما در زمینه کارهای موضوع پیمان، مهندسان طراح، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، تنها به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

۳-۳۳-

انتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات، از بین فهرست فروشندگان مورد تأیید کارفرما، به شرح پیوست ۱۵ انجام می‌شود.

۴-۳۳-

انتخاب مهندسان طراح برای کارهای مهندسی و طراحی پس از معرفی به کارفرما و تأیید وی، صورت می‌گیرد.

۵-۳۳-

به کارگیری مهندسان طراح، فروشندگان مصالح و تجهیزات، به شرح بندهای ۳۳-۳ و ۳۳-۴، دلیل وجود هیچ گونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندارد،

همچنین، تأیید مهندسان طراح و فروشندگان مصالح و تجهیزات، از سوی کارفرما، رافع مسئولیت‌های پیمانکار نیست.

۶-۳۳-

انجام هر نوع خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها توسط مهندسان طراح و فروشندگان، براساس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هر یک از آنان صورت می‌گیرد، که طی آن‌ها، باید کارفرما به عنوان ذی‌نفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما، رعایت گردد.

۷-۳۳-

پیمانکار، متعهد است بخش‌هایی از کارهای طراحی، مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات را، طبق بند ۱۰-۲ پیوست ۱۰، با رعایت مفاد سایر بندهای این ماده، به شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص ایرانی واگذار کند.

ماده ۳۴ مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی

۱-۳۴-

به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده ۴۸ عمل می‌شود، پرداخت هر نوع مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، در ارتباط با کار موضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که بخش‌هایی از کارهای موضوع پیمان از قبیل خدمات فنی و مهندسی و یا تأمین مصالح و تجهیزات در آنجا انجام می‌شود، به عهده پیمانکار است.

۲-۳۴-

هر گاه در مدت اجرای کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد، و یا عوارض و مالیات‌های جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار موضوع پیمان، به پیمانکار تعلق گیرد، هزینه‌های ناشی از این تغییرات بر حسب مورد، به حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می‌شود.

ماده۳۵- دریافت بیمه‌نامه‌ها

پیمانکار، موظف است تمام بیمه‌نامه‌های در تعهد خود را، طبق ماده ۱۵ و بند ۶-۱ پیوست ۶، از شرکت‌های بیمه مورد تأیید کارفرما اخذ نموده، قبل از شروع هر قسمت از کار، بیمه‌نامه‌های مربوط را به کارفرما تسلیم کند.

ماده ۳۶- محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیمان

 پیمانکار موظف است تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها و سایر اطلاعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند.

ماده۳۷- تأییدات پیمانکار

پیمانکار تأیید می‌کند:

۱-۳۷-

تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده ۲ موافقت‌نامه (به استثنای اسناد و مدارکی که پس از امضای پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می‌شوند)، به دقت مطالعه کرده از مفاد آن‌ها کاملاً آگاه است.

۲-۳۷-

از محل کار بازدید به عمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، از جمله وضعیت آب و هوا، راه‌های دسترسی، و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثراند، آگاهی کافی حاصل نموده است.

۳-۳۷-

از قوانین و مقررات مربوط، از جمله قوانین و مقررات مالیات‌ها، عوارض، بیمه سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند، آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آن‌ها است.

۴-۳۷-

از مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی، که در انجام موضوع پیمان به نحوی مؤثراند، آگاه است.

۵-۳۷-

تمام نقشه‌ها و گزارش‌های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایش‌های مربوط به شناخت شرایط زیر زمینی محل اجرای کار و یا محوطه‌های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است، به دقت مطالعه کرده، و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار، کاملاً آگاه شده است.

۶-۳۷-

تمام اسناد، مدارک، نقشه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات درج شده در اسناد پیمان را، با مشاهدات محلی، اطلاعات جمع‌آوری شده، و سایر بررسی‌ها و نتایج حاصل از آزمایش‌ها، اکتشاف‌ها و مطالعات، تطبیق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما می‌رساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تأیید می‌کند که اسناد و مدارک پیمان، به‌طور کلی برای درک تمام جنبه‌های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان، کافی است.

۷-۳۷-

پیمانکار، اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، مصوب بیست و دوم دیماه ۱۳۳۷ نیست. در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، با توجه به باطل بودن پیمان، کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. بی‌درنگ، تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می‌نماید. کارفرما، برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار، طبق بندهای ۶۷-۲ و ۶۷-۴ تا ۶۷-۹ عمل می‌نماید. هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون یاد شده شود:

۱-۷-۳۷-

تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

۲-۷-۳۷-

تغییراتی که در دستگاه‌های دولت یا کارفرما پیش آید.

در صورت بروز شرایط موضوع بند ۳۷-۷-۱، طبق بند ۳۷-۷ رفتار می‌شود. در صورت بروز شرایط موضوع بند ۳۷-۷-۲، به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده ۶۷، به پیمان خاتمه می‌دهد. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، طبق بند ۳۷-۷ رفتار می‌شود.

۸-۳۷-

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان، طبق مفاد پیمان، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی‌کند.

۱-۸-۳۷-

بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما.

۲-۸-۳۷-

پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت یا قطعی.

۳-۸-۳۷-

صدور گواهی تحویل موقت.

۴-۸-۳۷-

بهره‌برداری از تمام و یا بخشی از کار، به وسیله کارفرما.

۵-۸-۳۷-

هر نوع تأیید کارها به وسیله کارفرما یا عدم تأیید به موقع وی.

۶-۸-۳۷-

هر نوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی کارفرما.

۷-۸-۳۷-

هر نوع بازرسی، آزمایش و یا تأیید، به وسیله مؤسسات ثالث.

۸-۸-۳۷-

هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده، از سوی کارفرما.

موارد بهره‌برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره‌برداری، از شمول این بند مستثنی است.

تعهدات و مسئولیت‌های کارفرما

ماده ۳۹- تعیین نماینده

      کارفرما، ظرف ۱۵ روز از تاریخ نافذ شدن پیمان، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی، به عنوان نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می‌کند. کارفرما در طول اجرای پیمان، می‌تواند نماینده خود را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند.

نماینده کارفرما، همواره در طول مدت پیمان، در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام می‌کند، و تمام اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها، دستور کارها، تصویب‌ها، به وسیله وی صادر می‌گردد و همچنین، اطلاعیه‌ها و درخواست‌های پیمانکار، به عنوان کارفرما و خطاب به وی صادر می‌گردد.

نماینده کارفرما در طول مدت پیمان، می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند. در این صورت. طی اطلاعیه‌ای شخص یا اشخاص یاد شده را همراه با حدود اختیارات و وظایف مربوط، به پیمانکار معرفی می‌کند.

هر نوع دستور، ابلاغیه و اقدام‌های جانشین/جانشین‌های نماینده کارفرما، به منزله دستور، ابلاغیه و اقدام‌های نماینده کارفرما تلقی می‌شود.

جانشین/جانشین‌های نماینده کارفرما، ممکن است در طول مدت پیمان تعویض شود و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند، که در این صورت، باید مراتب به پیمانکار اعلام شود.

ماده۴۰- تحویل زمین و دادن اطلاعات مرتبط با آن

      هرگاه تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به اراضی مورد نیاز تا اجرای کار در اسناد فنی پیمان موجود نباشد، کارفرما این اطلاعات را که از جمله شامل موارد زیر است، برای اجرای صحیح کارهای موضوع پیمان، در موعد مقرر در برنامه زمانی به وی تسلیم می‌کند.

۱-۴۰-

نقشه‌برداری کلی محل اجرای کار، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تأسیسات مهم واقع در آن.

۲-۴۰-

اطلاعات زیر زمینی (در مواردی که طبق پیوست ۱۳، به عهده کارفرما باشد).

۳-۴۰-

سایر اطلاعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار، از قبیل ضوابط زیست‌محیطی، کاربری زمین و…..

ماده ۴۱- دقت اطلاعات و مدارک

 مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی که طبق پیوست‌های ۱۳ و ۱۸ در تعهد کارفرماست، به عهده وی است، و هر گونه هزینه اضافی طولانی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطلاعات داده شده به پیمانکار، متوجه کارفرماست.

ماده۴۲- پرداخت صورت‌وضعیت‌ها

      کارفرما، صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، موضوع مواد۵۳ و۵۷ را طبق پیوست ۵ (نحوه پرداخت) ، در موقع مقرر به وی پرداخت می‌کند.

ماده۴۳- بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار (SUBMITTALS)

      کارفرما، مدارک تسلیمی پیمانکار را ه طبق برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۲، از طرف پیمانکار تحویل می‌شود، در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و بر حسب مورد، نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده۴۴- دریافت بیمه‌نامه‌ها

      کارفرما، بیمه‌نامه‌های در تعهد خود، موضوع ماده ۱۷ و بند ۶-۲ پیوست ۶ را، در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست ۱۳، تهیه می‌کند.

ماده ۴۵- صدور مجوز ها

 کارفرما، در زمان مناسب، با توجه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار مجوزهای لازم برای اجرای پیمان، به وسیله پیمانکار را صادر کرده و یا در اخذ مجوزهای قانونی از سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله مجوزهای لازم برای ترخیص مصالح و تجهیزات وارداتی، اخذ روادید ورود، مجوز کار، پروانه اقامت و مجوز خروج برای کارکنان خارجی پیمانکار، اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان ایرانی پیمانکار همکاری لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۴۶- اجرای کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی

 کارفرما متعهد است، طبق برنامه زمانی پیوست ۱۴، عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی را به اجرا درآورد. هر گاه در پیوست ۱۰، همکاری پیمانکار در نظارت بر نصب و راه‌اندازی پیش‌بینی شده باشد، اجرای کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی، با نظر و هماهنگی فنی کارشناسان پیمانکار صورت می‌گیرد. کارفرما تسهیلات لازم برای اقامت و کار کارشناسان پیمانکار را فراهم می‌کند.

ماده ۴۷ – انجام به موقع کار، و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما

 کارفرما علاوه بر تصدی عملیات ساختمان و نصب، نسبت به انجام کارهای در تعهد خود، از قبیل تأمین بخش‌هایی از مهندسی پایه، خرید لیسانس، طراحی، مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، مواد اولیه و نیز آب، برق، بخار و سوخت UTILITY و سایر مواد شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی، تحویل و حمل مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار از مبادی مشخص شده در پیوست ۱۹ و تخلیه آن‌ها در کارگاه (در مواردی که محل تحویل آن‌ها کارگاه تعیین نشده باشد) که طبق پیوست ۱۳، به عهده وی گذاشته شده است، بر اساس برنامه زمانی موضوع بند ۱۳-۳ پیوست ۱۳، اقدام می‌کند.

کارفرما مصالح و تجهیزات تأمین شده به وسیله پیمانکار را طبق دستورالعمل‌های توصیه شده از سوی پیمانکار یا فروشندگان، در انبارهای مناسب نگهداری و مراقبت می‌کند.  

ماده ۴۸- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، به عهده کارفرماست، مگر آنکه در شرایط خصوصی، به نحو دیگری تصریح شده باشد.

تغییر در کارها

ماده ۴۹- تغییر در کارها

۱-۴۹-

کارفرما، در چارچوب کلی موضوع پیمان، در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت، می‌تواند کاهش، افزایش، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات آن‌ها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آن‌ها، با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است.

۲-۴۹-

پیمانکار، می‌تواند برای افزایش کیفیت، بازدهی و یا ایمنی کارها، تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند. کارفرما محق است این گونه تغییرات را قبول یا رد کند. عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست.

۳-۴۹-

با دریافت دستور و یا تأیید کارفرما، در انطباق با بندهای ۴۹-۱ و ۴۹-۲، پیمانکار موظف است، تأثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و به کارفرما منعکس کند. هزینه تغییر کارها، بر اساس بند ۵۶-۲ محاسبه می‌شود. مبالغ کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته، با احتساب تغییرات موضوع بند ۴۹-۶ (به تنهایی)، نباید بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود. در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کاهش بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان شود، پیمانکار می‌تواند ضمن اتمام کارهای دردست اقدام، تقاضای خاتمه پیمان را طبق ماده ۶۹، بنماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد. تغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها، براساس ماده۶۴، تعیین می‌شود.

۴-۴۹-

انجام تغییرات کارهای موضوع بندهای ۴۹-۱ تا ۴۹-۳، پس از صدور «دستور تغییر کار» که در آن، جزییات کامل تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یا تغییر در مدت پیمان و سایر اصلاحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان، درج شده است، تنظیم می‌شود و به امضای دو طرف می‌رسد و به عنوان یکی از ضمایم پیمان محسوب می‌گردد.

۵-۴۹-

هر گاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه و مدت پیمان، ناشی از تغییر کارها، ظرف مدت معقولی که اجرای کارهای دیگر موضوع پیمان را دچار تأخیر نکند، به توافق نرسند، در این صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکار را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای تغییرات، به رغم عدم وصول توافق در مورد هزینه و مدت، پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقباً مذاکرات خود را با کارفرما برای حصول به توافق ادامه می دهد. در صورتی که ظرف مدت ۶۰ روز، کماکان دو طرف به توافق نهایی نرسند، موارد طبق ماده ۷۵، رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود. تا قبل از حل اختلاف، پرداخت به پیمانکار، طبق مبلغ تغییر یافته پیمان، براساس محاسبات کارفرما انجام می‌شود.

۶-۴۹-

برای مواردی که بخشی از کارها بر اساس فهرست بها برآورده شده باشد، اختلاف مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان، نیاز به صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۴۹-۴ را ندارد و تغییرات مبلغ پیمان، بر اساس قیمت‌های فهرست بها با رعایت سقف تعیین شده در بند۴۹-۳، تعیین می‌گردد.

۷-۴۹-

تغییرات ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی، تغییر کار تلقی نمی‌شود و پیمانکار موظف به انجام این گونه تغییرات پس از تأیید مشاور کارفرما، به هزینه خود و در مدت پیمان است.

مشاور کارفرما، بازرسی و کنترل کیفی کار

ماده ۵۰- مشاور کارفرما

۱-۵۰-

کارفرما، «مشاور کارفرما » موضوع ماده ۷ موافقت‌نامه را، به منظور استفاده از خدمات فنی و مهندسی وی به کار گمارده است. حدود وظایف و اختیارات مشاور کارفرما، در پیوست ۸ درج شده است. همچنین، کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرسی فنی بخش‌هایی از کارهای موضوع پیمان را به اشخاص یا مؤسسات فنی ذی‌صلاح واگذار کند، که زیر نظر مشاور کارفرما، انجام وظیفه نمایند.

در صورتی که برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرما مبنی بر تأیید، تصویب و یا اخذ تصمیم در موارد مختلف این شرایط عمومی، به مشاور کارفرما تفویض شده باشد، در آن صورت، پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مشاور کارفرماست.

۲-۵۰-

مشاور کارفرما، برای انجام وظایف خود در بخش‌های مختلف کارهای طراحی، مهندسی، ساخت و تأمین مصالح و تجهیزات، نمایندگانی را همراه با حدود وظایف و اختیارات آن‌ها تعیین می‌کند. مشاور کارفرما یا نمایندگان وی، مجاز به کاستن و یا سلب مسئولیت پیمانکار از انجام تعهدات او و یا صدور دستوراتی که منجر به افزایش مدت اجرای پیمان و یا مبلغ پیمان شود، نیستند، مگر در مواردی که به صراحت در پیوست ۸ تعیین تکلیف شده باشد.

ابلاغ معرفی نمایندگان مشاور کارفرما، باید برای پیمانکار ارسال شود و تا زمانی که پیمانکار رونوشت این گونه ابلاغ‌ها را دریافت نکرده است، دستورهای صادر شده از سوی نمایندگان مشاور کارفرما برای او معتبر نیست.

دستورالعمل‌ها، تصمیم‌ها، و گواهی‌های صادر شده از سوی نماینده مشاور کارفرما به مثابه دستورهای داده شده به وسیله مشاور کارفرماست.

اگر پیمانکار نسبت به تصمیم‌ها، و دستورهای نماینده مشاور کارفرما اعتراض داشته باشد، می‌تواند موارد را به مشاور کارفرما ارجاع کند، تا وی تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و به پیمانکار ابلاغ نماید.

در صورتی که نماینده مشاور کارفرما به کیفیت برخی از کارهای ناقص اعتراضی نکرده باشد، مشاور کارفرما می‌تواند کار یا کارهای انجام شده را بازرسی کند و به پیمانکار دستور رفع نقص آن را بدهد.

۳-۵۰-

کارفرما، می‌تواند در طول مدت پیمان، مشاور کارفرما را تعویض کند. در این صورت، مشاور جدید کارفرما باید به همراه شرح وظایف وی، به پیمانکار معرفی شود.

ماده۵۱- بازرسی و کنترل کیفی کار

۱-۵۱-

پیمانکار، موظف به تحویل برنامه‌های کنترل کیفی کارهای مهندسی، ساخت مصالح و تجهیزات در تعهد خود، پیش از شروع هر بخش از کار، به مشاور کارفرماست.

این برنامه‌ها، حاوی سازمان کنترل کیفی پیمانکار، همچنین مراحل و روشهای انجام آزمایشها، بازرسی‌ها و سایر کنترل‌های لازم است، که پس از تأیید مشاور کارفرما ملاک عمل پیمانکار و مشاور کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار می‌گیرد.

۲-۵۱-

پیمانکار، موظف به انجام آزمایش‌ها و بازرسیهای لازم کارها در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات، طبق مفاد پیمان است.

هرگاه انجام آزمایش‌های اضافی نسبت به موارد پیش‌بینی شده در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار موظف به انجام آنهاست، مشروط بر آنکه هزینه‌ اضافی انجام آزمایش‌ها به وی پرداخت شود.

۳-۵۱-

نماینده مشاور کارفرما، می‌تواند در تمام مراحل آزمایش‌ها و بازرسیهای فنی کارها، حضور یابد. پیمانکار، موظف به تأمین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی‌های لازم، در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات برای نماینده مشاور کارفرماست.

۴-۵۱-

پیمانکار موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایش‌های مربوط به هر بخش از کارها، برنامه زمانی آن‌ها را به منظور هماهنگی‌های لازم، برای حضور نماینده مشاور کارفرما تسلیم کند.

در صورت اعلام موافقت مشاور کارفرما با انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌ها طبق برنامه زمانی بدون حضور نماینده وی یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطلاع قبلی، پیمانکار، آزمایش‌ها را انجام داده، گزارش‌های مربوط را به مشاور کارفرما تسلیم می‌کند.

۵-۵۱-

هر گاه بر طبق آزمایش‌ها و بازرسی‌ها و یا با اعلام مشاور کارفرما، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایش‌ها و بازرسیهای لازم در مورد کارهای اصلاح شده به هزینه خود است.

در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعلام مشاور کارفرما، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، کارفرما می تواند با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص، اقدام کرده، و هزینه‌های مربوط را با احتساب هزینه‌های بالاسری، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

۶-۵۱-

حذف می‌شود.

۷-۵۱-

حذف می‌شود.

۸-۵۱-

بارگیری و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار، به وسیله سازندگان مورد تأیید کارفرما ساخته می‌شوند، تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی، و صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا مشاور کارفرما، مجاز است.

۹-۵۱-

در موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجه‌گیری از آزمایش‌ها و بازرسیهای فنی به عمل آمده، پیمانکار و مشاور کارفرما، پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی، ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می‌کنند.

پرداخت‌های به پیمانکار- تغییرات مبلغ پیمان

ماده۵۲- شمول مبلغ پیمان

مبلغ پیمان، عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت‌نامه و تغییرات موضوع ماده ۵۶ است، که در برابر انجام تعهدات پیمانکار و به ترتیب درج شده در مواد بعدی، به پیمانکار پرداخت می‌شود. مبلغ پیمان، ازجمله شامل جبران هزینه‌های زیر، به منظور انجام کارهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است.

۱-۵۲-

هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام بخشهای مختلف کارهای طراحی، ساخت، و… که شامل دستمزد و تمام مزایای قانونی و سایر هزینه‌های مرتبط با استخدام و به کارگیری آنان است.

۲-۵۲-

هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی طبق پیوست ۱۱٫

۳-۵۲-

هزینه حمل و نقل و انبار داری تجهیزات و مصالح و لوازم یدکی وسایر مواد مورد نیاز اجرای کار.

۴-۵۲-

هزینه خدمات نظارت بر نصب و راه‌اندازی طبق بند ۱۰-۲ پیوست ۱۰٫

۵-۵۲-

هزینه‌های پرداختی به مهندسان طراح و صاحبان لیسانس، به منظور انجام بخشهایی از کارهای طراحی، خرید لیسانس، بازرسی‌ها و سایر خدمات فنی و مهندسی.

۶-۵۲-

حذف می‌شود.

۷-۵۲-

هزینه انجام کارها، خدمات و تأمین مصالح و تجهیزات، از محل مبالغ مشروط.

۸-۵۲-

هزینه‌های متفرقه دیگر، شامل:

۱-۸-۵۲-

هزینه آموزش کارکنان کارفرما، طبق پیوست ۱۲٫

۲-۸-۵۲-

هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار، در اجرای کارهای موضوع پیمان.

۳-۸-۵۲-

حذف می‌شود.

۴-۸-۵۲-

حذف می‌شود.

۵-۸-۵۲-

حذف می‌شود.

۶-۸-۵۲-

هزینه تهیه انواع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها.

۷-۸-۵۲-

هزینه انواع مالیات‌ها و سایر عوارض قانونی، متعلق به پیمانکار، و مرتبط با پیمان.

۸-۸-۵۲-

سایر هزینه‌هایی که طبق شرایط خصوصی. به عهده پیمانکار است.

ماده۵۳- پرداخت‌های موقت

۱-۵۳-

پرداخت‌های به پیمانکار، موضوع ماده ۴ موافقت‌نامه، بر اساس «جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخش‌های مختلف کار»، موضوع پیوست ۱ و یا بر حسب مورد، بر اساس فهرست مقادیر و بهای درج شده در پیوست ۲ و با توجه به میزان کار واقعی انجام شده، به روش درج شده در بند ۵-۱ پیوست ۵، صورت می‌گیرد.

۲-۵۳-

به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، و برای تأمین امکانات پیش نیاز اجرای کار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت که میزان آن در پیوست ۵ مشخص می‌شود، در برابر دریافت ضمانت‌نامه معتبر و قابل قبول کارفرما، طبق ماده ۱۱، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۳-۵۳-

در پایان هر ماه و یا مقطع زمانی تعیین شده در بند ۵-۲ پیوست ۵، پیمانکار صورت‌وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را، طبق کاربرگ‌هایی که با توافق مشاور کارفرما تنظیم می‌شود، تهیه و به مشاور کارفرما تسلیم می‌کند. به ضمیمه صورت‌وضعیت، تمام اسناد مثبته مورد نیاز، طبق مفاد پیمان تحویل می‌شود. پیمانکار، قیمت مصالح و تجهیزات حمل شده به محل کارگاه را، با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل، و در صورت بدون عیب بودن آنها، و مدارک دال بر انتقال مالکیت آن‌ها به کارفرما و عدم وجود مدعی برای آن‌ها و پوشش بیمه‌ای برای آنها، در صورت‌وضعیت‌ها درج می‌کند.

۴-۵۳-

مشاور کارفرما، صورت‌وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز، بررسی و در صورت وجود اشکال در آن، با تعیین دلایل و موارد اشکال، آن را برای اصلاح به پیمانکار عودت می‌دهد. در صورتی که صورت‌وضعیت دریافت شده، که باید ظرف مهلت تعیین شده بررسی شود، از طرف مشاور کارفرما قابل قبول تشخیص داده شود، برای کارفرما ارسال می‌گردد و مراتب از سوی مشاور کارفرما به پیمانکار اطلاع داده می‌شود. کارفرما، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت، مبلغ صورت‌وضعیت را به پیمانکار پرداخت می‌کند. هر گاه به هر دلیل، بررسی و تأیید کارفرما برای پرداخت بیش از ۲۰ روز به طول انجامد، کارفرما موافقت می‌کند که بنا به درخواست پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورت‌وضعیت تأیید شده مشاور کارفرما را پس از کسر کسور مربوط، به‌طور علی‌الحساب به پیمانکار پرداخت نماید.

کارفرما، می‌تواند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به خود و با توجه به انجام آزمایش‌ها و بازرسیهای بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدید در موارد زیر، از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت‌وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم، پرداخت‌های قبلی را نیز به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

۱-۴-۵۳-

در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص باشد.

۲-۴-۵۳-

در صورتی که مبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییر کارها کاهش یافته باشد، و این کاهش در صورت‌وضعیت‌های قبلی منظور نشده باشد.

۳-۴-۵۳-

هر گاه به دلیل قصور پیمانکار در انجام اصلاحات لازم در کارها در زمان مقرر، کارفرما با توجه به بند۵۱-۵، رأساً اقدام به اصلاح کارهای معیوب کرده باشد.

۴-۴-۵۳-

وقوع هر یک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار، طبق ماده ۶۸ شود.

۵-۴-۵۳-

در صورت بروز هر نوع ادعا، از جمله ادعای مالکیت علیه کارفرما، ناشی از عملکرد پیمانکار و به‌طور کلی اجرای پیمان.

۶-۴-۵۳-

هر عامل دیگری که به‌طور منطقی باعث کسر تمام و یا قسمتی از صورت‌وضعیت پیمانکار شود.

۵-۵۳-

پیمانکار تعهد می‌کند که با دریافت مبلغ هر صورت‌وضعیت، تمام کارها و مصالح و تجهیزات درج شده در آن صورت‌وضعیت، به تملک کارفرما درآمده و پیمانکار موظف به رفع هر گونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به آنهاست.

۶-۵۳-

تأیید و پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت‌ها به پیمانکار، از مسئولیت اصلی وی در انجام تعهداتش طبق پیمان نمی‌کاهد و به معنای تأیید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیست. پیمانکار موظف است کارها را تکمیل کرده، در صورت بروز هر نوع اشکال در کارهایی که صورت‌وضعیت آن‌ها پرداخت شده است، نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی آن‌ها اقدام نماید.

۷-۵۳-

از هر یک از پرداخت‌های موقت به پیمانکار، مبالغ زیر کسر می‌شود.

۱-۷-۵۳-

درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌شود و در حساب جداگانه‌ای نزد کارفرما نگهداری می‌گردد. درصد کسور حسن انجام کار می‌تواند برای بخش‌های مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از ده درصد مبلغ پیمان باشد، در شرایط خصوصی پیمان مشخص می‌شود. در موارد مسکوت در شرایط خصوصی، این مبلغ ده درصد مبلغ صورت‌وضعیت هاست.

۲-۷-۵۳-

سایر کسور از جمله موارد زیر است:

بیمه تأمین اجتماعی، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار.

مالیات پیمان، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار.

پرداخت‌های علی‌الحساب به پیمانکار، و همچنین مبالغ مربوط به استهلاک پیش پرداخت.

هزینه کارهای انجام شده و یا مصالح و تجهیزات واگذار شده از سوی کارفرما، که در زمره تعهدات پیمانکار است.

۸-۵۳-

هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرر در بند ۵۳-۴، صورت‌وضعیت‌های پیمانکار را پرداخت کند، به تناسب مدت تأخیر در پرداخت‌های مربوط، مبلغی به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر، که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می‌شود، به وی پرداخت می‌کند.

درصورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما، پیمانکار می‌تواند به استناد ماده ۶۹، خاتمه پیمان را درخواست کند.

ماده۵۴- مبالغ مشروط (provisional sum)

۱-۵۴-

در صورتی که در بند ۳-۲-۴ موافقت‌نامه، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط پیش‌بینی شده باشد، این مبلغ برای انجام کارها، خدمات، تأمین مصالح، و تجهیزات، به شرح پیوست ۱۷ است که در صورت دستور کارفرما، کارهای مربوط به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

۲-۵۴-

هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها، خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزاتی صورت می‌گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچ گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمی‌کند.

۳-۵۴-

نحوه پرداخت از مبالغ مشروط، به شرح زیر است:

۱-۳-۵۴-

بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است، به روش تعیین شده در بند ۵۶-۲، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۲-۳-۵۴-

در مواردی که فقط تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از پیمانکار درخواست شود، قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار، براساس اسناد مثبته، به علاوه درصدی به عنوان هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار) که میزان آن در شرایط خصوصی تعیین شده است، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده۵۵- پرداخت‌های ارزی

در صورتی که در ماده ۳ موافقت‌نامه، پرداخت بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، نرخ تسعیر، و سایر ضوابط مربوط به این گونه پرداخت‌ها، طبق مفاد درج شده در شرایط خصوصی است.

ماده۵۶- تغییرات در مبلغ پیمان

۱-۵۶-

مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است:

۱-۱-۵۶-

صدور دستور تغییر کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود.

۲-۱-۵۶-

تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان برای بخشی از پیمان، که بر اساس فهرست بها تنظیم شده باشد، موضوع بند ۴۹-۶٫

۳-۱-۵۶-

کاهش مبلغ ناشی از خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار، موضوع بند ۵-۴ موافقت‌نامه.

۴-۱-۵۶-

افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار، به شرط پیش‌بینی پرداخت هزینه تسریع کار، در شرایط خصوصی.

۵-۱-۵۶-

تغییر مبلغ ناشی از تعدیل، در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات، دستمزد نیروی انسانی و… تعدیل پیش‌بینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیش‌بینی شده در پیوست ۴، اعمال می‌گردد.

۶-۱-۵۶-

کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار بوسیله کارفرما، موضوع بند ۵۱-۵٫

۲-۵۶-

-نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها.

۱-۲-۵۶-

در مواردی که فهرست بها طبق یکی از پیوست‌های ۲(برای بخشی از پیمان که بر اساس فهرست بها محاسبه می‌شود) و یا پیوست ۳ (فهرست بهای واحد کارهای  اضافی و یا نقصانی)، ضمیمه پیمان باشد، و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آن‌ها موجود باشد، برحسب مورد، از قیمت فهرست‌های یاد شده استفاده می‌شود.

۲-۲-۵۶-

در مواردی که فهرست‌های یاد شده در بند ۵۶-۲-۱، ضمیمه پیمان نباشد، و یا بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آن‌ها موجود نباشد، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی، به یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:

– قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی برحسب مورد، براساس نرخ عوامل درج شده در بندهای ۲-۲ پیوست ۲ و ۳-۲ پیوست ۳ پیمان و مدارک مثبته خرید مصالح و تجهیزات، پس از منظور کردن هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار) ، محاسبه می‌شود.

-در صورت توافق دو طرف، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی، می‌تواند به صورت یک مبلغ مقطوع و یا ردیفهای جدید فهرست بها، با رعایت سایر مفاد پیمان تعیین می‌شود.

۳-۵۶-

برای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجام شده طبق پیمان نسبت به برآورد اولیه، موضوع بند۴۹-۶ (برای مواردی که بخشی از پیمان براساس فهرست بها تنظیم شده باشد)، مبلغ پیمان به تناسب حجم‌ها و مقادیر کارهای انجام شده ی طبق پیمان و براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان، محاسبه می‌شود.

۴-۵۶-

کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما، موضوع بند ۵۶-۱-۶، بر حسب مورد، طبق یکی از روشهای تعیین شده در بند ۵۶-۲، محاسبه می‌شود.

ماده ۵۷- صورت‌وضعیت قطعی

۱-۵۷-

پس از انجام تحویل موقت طبق ماده ۶۰، همچنین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده به کارفرما، از قبیل دستورالعملهای راه‌اندازی، راهبری و نگهداری تجهیزات، نقشه‌ها و مدارک فنی موضوع بند ۱۸-۲ پیوست ۱۸، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب، و مدارک مرتبط با بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع سند و مدرک دیگری که در پیمان به آن‌ها اشاره شده است، پیمانکار صورت‌وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر، تسلیم مشاور کارفرما می‌کند:

۱-۱-۵۷-

هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث، از زمان تحویل موقت به بعد، طبق شرایط خصوصی.

۲-۱-۵۷-

مدارک دال بر حل و فصل هر گونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان.

پیمانکار به همراه این مدارک، اقرارنامه‌ای تنظیم می‌کند که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید دانش فنی، مصالح و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعا‌ها و پرداخت بدهی‌های خود، مهندسان طراح و فروشندگان، توافق‌های لازم را با طرفهای ذی‌نفع به عمل آورده است.

۲-۵۷-

در صورتی که به تشخیص کارفرما، پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود را طبق اسناد پیمان انجام داده باشد، و مدارک پیوست صورت‌وضعیت تعیین شده در بند ۵۷-۱، کامل باشد، از سوی مشاور کارفرما، ظرف مدت ده روز، مراتب پذیرش و قبولی صورت‌وضعیت، برای بررسی و پرداخت، به پیمانکار اعلام می‌شود. در غیراین صورت، ضمن بازگرداندن آن، دلایل عدم پذیرش صورت‌وضعیت، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعلام می‌گردد، تا وی نسبت به رفع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده و مجدداً صورت‌وضعیت را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت‌وضعیت قابل قبول و به همراه اسناد و مدارک لازم، مشاور کارفرما ظرف مدت ۶۰ روز، صورت‌وضعیت مربوط را رسیدگی و تأیید نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت، مبلغ صورت‌وضعیت قطعی را پس از کسور مربوط، به پیمانکار پرداخت می‌کند و نسبت به آزاد‌سازی تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات به ترتیب طبق بندهای ۱۴-۲ و۱۴-۳ اقدام می‌نماید. هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نکند یا برای آزاد‌سازی ضمانت‌نامه‌های پیمانکار اقدام ننماید، طبق بند ۵۳-۸ خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

هرگاه براساس صورت‌وضعیت قطعی، پیمانکار بدهکار شود، باید در مدت ۳۰ روز از تاریخ تأیید صورت‌وضعیت طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر کند کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی‌های او وصول کند.

۳-۵۷-

در صورتی که کارهای موضوع پیمان بدون قصور پیمانکار، دارای تأخیر قابل ملاحظه‌ای باشد، و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد، پیمانکار می‌تواند صورت‌وضعیت قطعی کارهای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مشاور کارفرما تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد. در این صورت، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده، و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود.

۴-۵۷-

با تأیید صورت‌وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار، از هر گونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان، صرف نظر می‌کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت‌وضعیت قطعی مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمان‌های بعد موکول شده باشد.

مراحل تکمیل و تحویل کار

ماده ۵۸- تکمیل مکانیکی (MECHANICAL COMPLETION)

کارهای ساختمان و نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی بوسیله کارفرما و بر اساس دستورالعمل‌های تهیه شده از سوی پیمانکار انجام می‌شود. پیمانکار در تمام مراحل نصب و پیش راه اندازی و راه‌اندازی، طبق ماده ۲۴ و بند ۲۶-۱ در امر نظارت بر انجام صحیح کارها، با کارفرما همکاری داشته، در مراحل مختلف تحویل و تحول کارها از پیمانکاران عملیات ساختمان و نصب، شرکت کرده و مدارک مربوط را تأیید می‌کند.

ماده ۵۹- راه‌اندازی و آزمایش عملکردی

 (COMMISSIONING & PERFORMANCE TEST)

۱-۵۹-

حذف می‌شود.

۲-۵۹-

پس از راه‌اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار، پیمانکار شروع آزمایش‌های عملکردی را درخواست می‌کند.

۳-۵۹-

پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایش‌های عملکردی، آزمایش‌ها به ترتیب و طبق روش‌های درج شده در پیوست ۹، به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست، انجام می‌شود.

۴-۵۹-

در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخص‌های عملکردی و مصارف، طبق بند ۹-۳ پیوست ۹، عمل می‌شود.

ماده۶۰ – تحویل موقت

۱-۶۰-

پس از اتمام آزمایش‌های عملکردی موضوع ماده ۵۹، و حصول شاخصهای عملکردی و مصارف طبق بند ۹-۲پیوست ۹، و یا اجرای تمهیدات پیش‌بینی شده در بند ۹-۳ پیوست ۹، پیمانکار درخواست تحویل موقت از کارفرما می‌کند. به همراه این درخواست، تمام مدارک مربوط به بازرسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده ضمیمه می‌شود.

۲-۶۰-

کارفرما ظرف مدت حداکثر دو هفته از تاریخ وصول درخواست پیمانکار، گواهی تحویل موقت را صادر می‌کند. به همراه این گواهی، میزان جرایم پیمانکار در موارد عدم دستیابی به عملکرد پیش‌بینی شده در پیمان براساس پیوست شماره ۹ تعیین و اعلام می‌گردد.

۳-۶۰-

تحویل موقت قسمت‌هایی از کار که طبق مشخصات فنی نیاز به راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی، موضوع ماده ۵۹، ندارند و آماده بهره‌برداری هستند، نیز به روش پیش‌بینی شده در بندهای ۶۰-۱ و ۶۰-۲، انجام می‌شود.

۴-۶۰-

تحویل موقت قسمت‌های مستقلی از کار، قبل از تحویل کل کار، در شرایط زیر مجاز است:

۱-۴-۶۰-

در صورتی که برای تحویل بخش‌های جداگانه کار و برنامه زمانی آن‌ها در پیمان پیش‌بینی لازم شده باشد.

۲-۴-۶۰-

در طول مدت پیمان، کارفرما نیاز به تحویل قسمت‌هایی از کار را قبل از تحویل کل کار داشته باشد. در این صورت، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و پیمانکار بررسی لازم را برای حصول اطمینان از عدم تداخل و یا ایجاد مشکل در سایر قسمت‌ها و عملکرد کل کار، به عمل آورده و موضوع، مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد. در هر یک از این موارد، تحویل موقت قسمت‌های مورد نظر، به ترتیب بندهای ۶۰-۱ تا۶۰-۳ انجام می‌شود.

۵-۶۰-

حذف می‌شود.

۶-۶۰-

کارفرما، امکان دسترسی در حد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیب‌های مشخص شده در دوران مسئولیت رفع نقص، برای پیمانکار فراهم می‌کند.

ماده ۶۱ دوره مسئولیت رفع نقص

۱-۶۱-

پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده ۶۰، هرگاه ظرف مدت حداقل یک سال و یا هر زمان طولانی تر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشد، هر نوع عیب و نقصی در کارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شود، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از دریافت دستور کارفرما، نسبت به رفع نقص، اصلاح و جایگزین نمودن کار معیوب و رفع آسیبهای ناشی از آن بخش‌های دیگر کار، به هزینه خود اقدام کند. مشروط بر آن که عیوب و دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری از سوی کارفرما، نباشد.

۲-۶۱-

پیمانکار، موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی‌های لازم برای رفع عیب و نقص، آزمایش‌های لازم را برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تأیید کارفرما، به هزینه خود انجام دهد.

۳-۶۱-

پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید کارفرما مبنی بر صحت انجام آنها، دوره مسئولیت رفع نقص آن قسمت از کار، از همان تاریخ شروع می‌شود.

۴-۶۱-

هر گاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به رفع عیب نماید. هزینه‌های انجام شده به وسیله کارفرما، با احتساب هزینه‌های نیروهای غیرمستقیم و بالاسری‌های مربوط، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

ماده ۶۲- تحویل قطعی

در پایان دوره مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده ۶۱، پس از درخواست پیمانکار و بررسی و تأیید کارفرما، تاریخ و برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و یا بازدید به همان نحو که در ماده ۶۰ بیان شده است، تعیین می‌شود و پس از بازدید از کارها، در صورت عدم مشاهده عیب و نقص در کار، نسبت به تحویل قطعی کار اقدام می‌گردد. در صورت مشاهده عیب و نقص در کارها، مراتب به پیمانکار ابلاغ می‌شود، تا پس از رفع نواقص، تحویل قطعی انجام شود

تغییرات مدت پیمان، تأخیر، تعلیق، خاتمه پیمان

ماده ۶۳- زمان‌های پیمان

تاریخ شروع کارهای موضوع پیمان، تاریخ تعیین شده در بند ۵-۲ موافقت‌نامه است، و پیمانکار موظف به شروع کارها در این تاریخ است، به ترتیب تعیین شده در بند ۳-۲ این شرایط عمومی و تکمیل کار در مدت تعیین شده در بند ۵-۳ موافقت‌نامه.

هر یک از مقاطع زمانی اصلی تعیین شده برای کارهای موضوع پیمان، مانند مدت پیمان از ارکان اصلی پیمان محسوب می‌شود.

ماده ۶۴- تغییرات مدت پیمان

۱-۶۴-

تمدید مدت پیمان

تمام زمان‌ها و مدتهای پیش‌بینی شده برای شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها، تنها در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر، می‌توانند افزایش یابند.

۱-۱-۶۴-

صدور دستور تغییر کار موضوع بند ۴۹-۴، که منجر به افزایش مدت پیمان شود.

۲-۱-۶۴-

عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط با کار موضوع ماده ۴۷، با رعایت و ملاحظات پیش‌بینی شده درآن، که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمان و یا بخش‌هایی از آن شود.

۳-۱-۶۴-

بروز شرایط قهری، موضوع ماده ۷۳٫

۴-۱-۶۴-

تغییر قوانین و مقررات که به‌طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش‌هایی از کار شود.

۵-۱-۶۴-

بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار.

۶-۱-۶۴-

تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار، به شرح درج شده در بند ۳۸-۲٫

۷-۱-۶۴-

تعلیق مدت پیمان، موضوع ماده ۶۵٫

۸-۱-۶۷-

وقوع سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیش‌بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود.

در اثر هر یک از شرایط یاد شده، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم می‌کند، تا پس از بررسی کارفرما و توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و ملاک عمل قرار گیرد و به تناسب، برنامه‌های زمانی کارهای باقیمانده، به‌وسیله پیمانکار اصلاح شده و مجموعه مدارک، ضمیمه پیمان گردد.

۲-۶۴-

کاهش مدت پیمان

تمام زمان‌ها و مدتهای پیش‌بینی شده در پیمان، در شرایط زیر می‌توانند کاهش یابند:

۱-۲-۶۴-

صدور دستور تغییر کار، موضوع بند ۴۹-۴ (تغییر در کارها) ، که منجر به کاهش مدت پیمان شود.

۲-۲-۶۴-

کارفرما می‌تواند اتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانات و تواناییهای پیمانکار، درخواست کند. در این صورت، پیمانکار با بررسی شرایط مورد نظر کارفرما و با استفاده از قیمت‌های پیمان، سایر اسناد و مدارک لازم را تنظیم نموده، پیشنهاد خود را مبنی بر اضافه مبلغ احتمالی و امکانات مورد درخواست، به کارفرما تسلیم می‌کند.

۳-۲-۶۴-

پس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر بر کاهش مدت پیمان، بر اساس بندهای ۶۴-۲-۱ و ۶۴-۲-۲، تاریخ جدید به عنوان تاریخ اتمام پیمان تعیین می‌شود.

پیمانکار باید برنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان را، به تناسب شرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان، مورد تجدید نظر قرارداده، برای بررسی مشاور کارفرما و تأیید او، تسلیم کند. برنامه زمانی جدید پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود، و از آن پس، سایر مفاد پیمان در مورد اتمام به هنگام کار، بر مبنای تاریخ جدید، نافذ خواهد بود. در صورت عدم تحقق کاهش مدت پیمان، در پایان مدت توافق شده موضوع این بند، اضافه مبلغ توافق شده پیمان به تناسب مدت کاهش نیافته، کاهش می‌یابد و پیمانکار از این بابت مشمول خسارت تأخیر نمی‌شود.

ماده ۶۵- تعلیق

۱-۶۵-

کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرای پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کار را در یک نوبت و حداکثر برای مدت ۹۰ روز، صادر کند. در ابلاغیه کارفرما، باید تاریخ شروع تعلیق، مشخص شود. پیمانکار، موظف است پس از دریافت دستور کارفرما، اجرای آن قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق درآورد. ظرف ۱۴ روز قبل از پایان مدت، پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی، به کارفرما منعکس می‌کند. هرگاه پس از ۱۴ روز از دریافت درخواست پیمانکار، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود، وی می‌تواند خاتمه پیمان را درخواست کند و یا قسمت متوقف شده کار را، از موضوع پیمان حذف نماید، که در این صورت اقدام‌های متعاقب آن، طبق ماده ۶۷ انجام می‌شود. مدت تعلیق می‌تواند با توافق دو طرف، تمدید شود.

۲-۶۵-

برنامه کار، تعیین شده تکلیف کارهای نیمه تمام از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود و پیمانکار، موظف به پیروی از آنهاست. در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، در دست ساخت بوده‌اند، پیمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت آن‌ها اقدام می‌کند.

۳-۶۵-

نحوه محاسبه هزینه‌های ناشی از تعلیق، در شرایط خصوصی، بیان می‌شود.

۴-۶۵-

حذف می‌شود.

ماده ۶۶- تأخیر در اتمام به موقع کار

پیمانکار، موظف به انجام کارها. طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدید نظرهای آن است. هر گاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یا آخرین تجدید نظر آن، انجام کار یا قسمت‌های اصلی آن به پایان نرسیده باشد، کارفرما به پیمانکار اخطار می‌کند که حداکثر در طول مدت ۱۴ روز کارها را به پایان برساند. پیمانکار، در طول این مدت باید نسبت به اتمام عملیات اقدام کند، و یا با ارسال اسناد و مدارک لازم، تمدید مدت پیمان را طبق بند ۶۴-۱، درخواست نماید. در صورت عدم اتمام کار در طول مدت یاد شده، یا عدم قبول دلایل وی از سوی کارفرما برای تمدید، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار، به میزان درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود. حداکثر مبلغ خسارت نیز، در بند ۵-۴ موافقت‌نامه درج شده است. تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها، آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند ۶۴-۱ یا ۶۴-۲ است.

هر گاه تاخیر پیمانکار، بیشتر از حدی باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت مشخص شده در موافقت‌نامه بنماید، کارفرما می‌تواند با اخطار قبلی، طبق ماده ۶۸، پیمانکار را برکنار کند.

ماده ۶۷- خاتمه پیمان به درخواست کارفرما

کارفرما می‌تواند، بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت طی اطلاعیه‌ای، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به پیمانکار اعلام می‌کند. در این اطلاعیه، تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آن‌ها در شرایط روز صدور اطلاعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است، به‌طور روشن مشخص می‌شود.

پس از دریافت اطلاعیه یاد شده. اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

۱-۶۷-

پیمانکار، از شروع هر نوع کار جدید، غیر از تکمیل کارهای ناتمام که در اطلاعیه مشخص شده است، خودداری می‌کند. همچنین، اقدام‌های حفاظتی را که از سوی کارفرما تعیین شده است، برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می‌آورد.

۲-۶۷-

پیمانکار، موظف است تمام پیمان‌های خود را با مهندسان طراح و فروشندگان، با رعایت ماده ۶۷-۱ متوقف سازد، مگر آن دسته از پیمان‌های وی را که کارفرما خواستار ادامه آن‌ها از طریق انتقال پیمان، به خود است. اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی موضوع بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به سازندگان یا فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل، تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند، و همچنین، سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و در ارتباط با پیمان، باید همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود.

همچنین پیمانکار تمام مصالح و تجهیزات حمل شده به کارگاه را تقویم می‌کند و همراه اسناد مثبته تسلیم کارفرما می‌نماید.

۳-۶۷-

کارفرما، آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق ماده ۶۲ تحویل قطعی گرفته و آن قسمت از کارها را که کاملاً پایان یافته است (و مراحل راه‌اندازی و آزمایش‌های عملکردی آن با موفقیت انجام شده است)، طبق ماده ۶۰ تحویل موقت می‌گیرد.

۴-۶۷-

حذف می‌شود.

۵-۶۷-

حذف می‌شود.

۶-۶۷-

پیمانکار، موظف است تمام نقشه‌ها مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی، مهندسان طراح و فروشندگان تهیه شده است به کارفرما تحویل دهد.

۷-۶۷-

پیمانکار، صورت‌وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان، تنظیم کرده و به مشاور کارفرما تسلیم می‌کند. در این صورت‌وضعیت، هزینه‌های تقویم شده در بندهای ۶۷-۲ و ۶۷-۴، نیز درج می‌شود.

به همراه این صورت‌وضعیت، مدارک زیر به وسیله پیمانکار پیوست می‌شود:

-هرگونه بیمه‌نامه برای مصون نگهداشتن کارفرما در برابر ادعاهای اشخاص ثالث، از زمان تحویل موقت (برای بخش‌های تحویل موقت شده) به بعد، طبق شرایط خصوصی.

-مدارک دال بر حل و فصل هر گونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با کارهای موضوع پیمان، پیمانکار، به همره این مدارک، اقرار نامه‌ای را تنظیم و به کارفرما تسلیم می‌کند که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با خرید دانش فنی، مصالح و تجهیزات، و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعا‌ها و پرداخت بدهی‌های خود، مهندسان طراح و فروشندگان، توافق‌های لازم را با طرف‌های ذی‌نفع به عمل آورده است. و در این زمینه، تضمین‌های لازم را به کارفرما تسلیم خواهد کرد.

-اسناد مثبته، مربوط به هزینه‌های موضوع بند‌های ۶۷-۲ و ۶۷-۴٫

۸-۶۷-

در صورتی که صورت‌وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار، موضوع بند ۶۷-۷ از نظر مشاور کارفرما قابل قبول باشد، ظرف مدت حداکثر یک ماه، مراتب پذیرش کفایت مدارک و قبولی صورت‌وضعیت برای بررسی به پیمانکار اعلام می‌شود. در غیراین صورت، ضمن استرداد آن، دلایل عدم پذیرش صورت‌وضعیت، ظرف همان مهلت قبلی به پیمانکار اعلام می‌گردد. تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجدداً صورت‌وضعیت را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت‌وضعیت قابل قبول مشاور کارفرما صورت‌وضعیت ظرف مدت ۱۵ روز به وسیله مشاور کارفرما و ۱۵ روز دیگر به وسیله کارفرما بررسی و مبلغ آن پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۹-۶۷-

با تأیید مبلغ صورت‌وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هر گونه ادعایی علیه کارفرما در ارتباط با پیمان صرفنظر می‌کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از ابلاغ خاتمه پیمان مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن از سوی دو طرف، به زمان‌های بعد موکول شده باشد. هرگاه کارفرما در مدت ۱۵ روز از تاریخ تأیید صورت‌وضعیت، طلب پیمانکار را پرداخت نکند، طبق بند ۵۳-۸، خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

۱۰-۶۷-

ضمانت‌نامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار، به تناسب بخش‌های تحویل موقت و قطعی شده کار، براساس ماده ۱۴، آزاد و مسترد می‌شود.

ماده ۶۸- برکناری پیمانکار

۱-۶۸-

وقوع هر یک از شرایط زیر می‌تواند باعث برکناری پیمانکار از تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان شود، بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد.

۱-۱-۶۸-

قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان، طبق اسناد و مشخصات فنی پیمان و بدون آنکه محدود به آن‌ها باشد، شامل موارد زیر خواهد بود:

-قصور در انجام دادن به موقع کارهای فنی و مهندسی.

-قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات، از نظر کمی و کیفی.

-تأخیر در شروع و اتمام قسمت‌های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها، با توجه به ماده ۶۶٫

-توقف تمام یا قسمتی از کار، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی.

۲-۱-۶۸-

عدول بارز، یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان.

۳-۱-۶۸-

ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار که موجب توقف و یا کندی پیشرفت کار شود.

۴-۱-۶۸-

واگذاری پیمان از سوی پیمانکار، به اشخاص ثالث.

۵-۱-۶۸-

حذف می‌شود.

۲-۶۸-

در صورتی که به علت یکی از عوامل یاد شده، کارفرما در نظر داشته باشد. پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با درج مواردی که به آن‌ها استناد نموده است، به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

پیمانکار مکلف است طرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد، یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند، کارفرما بر حسب مورد، برکناری پیمانکار را از اتمام یا بخشی از کار به وی ابلاغ می‌کند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده، عمل می‌نماید.

۱-۲-۶۸-

مصالح و تجهیزات حمل شده از سوی پیمانکار به کارگاه، براساس حمل و صورت‌جلسه‌های تحویل، بوسیله دو طرف صورت‌برداری شده و تقویم می‌گردد.

۲-۲-۶۸-

پیمانکار موظف است تمام پیمان‌های خود با مهندسان طراح و فروشندگان را متوقف سازد مگر آن دسته از قراردادهایی را که کارفرما خواستار ادامه آن‌ها از طریق واگذاری و انتقال پیمان به خود می‌باشد. اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی که در چارچوب برنامه زمانی طبق بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به فروشندگان و یا سایر مراحل خرید تا قبل از حمل به کارگاه می‌باشند، همچنین سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان، باید از سوی پیمانکار همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود.

۳-۲-۶۸-

پیمانکار، موظف است تمام پیمان‌های خود را با مهندسان طراح، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، که کارفرما خواستار ادامه آن‌ها نیست، با رعایت مفاد بندهای قبل، متوقف سازد، همچنین، اسناد و مدارک مربوط به تدارکات تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی طبق بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه، هستند را به کارفرما منتقل کند. همچنین، باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان، همراه اسناد مثبته مالی، تحویل کارفرما دهد.

۴-۲-۶۸-

پیمانکار، موظف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنی و اسناد و مدارکی را که توسط وی، مهندسان طراح، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده‌اند، به کارفرما تحویل دهد.

۵-۲-۶۸-

پس از انجام صورت‌برداری‌ها، مبالغ زیر محاسبه می‌شود:

-بهای کارهای انجام شده طبق پیمان، تا زمان برکناری پیمانکار.

-بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه، که طبق مشخصات فنی پیمان تأمین شده‌اند.

هزینه تأدیه شده از سوی پیمانکار، برای آن بخش از تجهیزات و مصالحی که پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند ۳-۲-۱، در مرحله سفارش خرید به سازندگان، فروشندگان، یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند، و اسناد آن‌ها تحویل کارفرما شده است.

۶-۲-۶۸-

صورت‌وضعیت قطعی کارهای انجام شده تا زمان برکناری پیمانکار، تهیه شده و مابه التفاوت آن با پرداخت‌های قبلی به پیمانکار، مشخص می‌شود.

در صورتی که این مابه التفاوت مثبت باشد، رقم مابه‌التفاوت به حساب طلب پیمانکار منظور می‌شود، و در صورت منفی بودن آن، رقم مابه‌التفاوت به حساب بدهی وی منظور می‌گردد. ضمانت‌نامه انجام تعهدات، تا تاریخی که کارفرما تعیین می‌کند، به وسیله پیمانکار تمدید شده و مبالغ تضمین حسن انجام کار یا ضمانت‌نامه معادل آن با توجه به ماده ۱۲، نزد کارفرما باقی می‌ماند.

۷-۲-۶۸-

کارفرما، از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روش‌های متعارف، نسبت به تکمیل کار اقدام و هزینه‌های اتمام کار را با در نظر گرفتن هزینه‌های بالاسری خود، ثبت می‌کند.

      هر گاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما، برای تکمیل کار و رقم صورت‌وضعیت قطعی، از رقم پیمان کمتر باشد، تفاوت آن به پیمانکار پرداخت می‌شود و با رعایت ماده ۱۴، تضمین حسن انجام کار و ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیمانکار، آزاد می‌گردد.

هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما برای اتمام کار، و رقم صورت‌وضعیت قطعی، از مبلغ پیمان بیشتر باشد، کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار، از محل مطالبات پیمانکار و از جمله ضمانت‌نامه انجام تعهدات و تضمین‌های حسن انجام کار وی، تأمین می‌شود. در صورتی که مطالبات و تضمین‌های پیمانکار برای این منظور کافی نباشد، و یا مانده حساب پیمانکار در صورت‌وضعیت قطعی منفی باشد، پیمانکار باید مابه‌التفاوت مربوط را به کارفرما تأدیه نماید. در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت بدهی خود، کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جاری کشور، از سایر دارایی‌های پیمانکار وصول می‌کند.

ماده ۶۹- خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار

۱-۶۹-

پیمانکار در موارد زیر می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید:

۱-۱-۶۹-

تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا صورت‌وضعیت‌های تأیید شده از سوی کارفرما، به مدت ۹۰ روز از زمان پیش‌بینی شده در پیمان.

۲-۱-۶۹-

حذف می‌شود.

۳-۱-۶۹-

تأخیر در انجام کارهای ساختمان و نصب و سایر تعهدات کارفرما به نحوی که در اثر این تأخیر‌ها انجام آزمایش‌های عملکردی و تحویل کارها بیش از ۳/۱ (یک سوم) مدت پیمان به تأخیر افتد.

۴-۱-۶۹-

افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، طبق قسمت آخر ماده ۴۹-۳٫

۲-۶۹-

پس از دریافت درخواست پیمانکار، کارفرما در طول پانزده روز، پیمانکار را برای مذاکره و توافق در مورد ادامه کار، دعوت می‌کند. در صورتی که ۱۴ روز پس از دعوت کارفرما و تشکیل اولین جلسه مذاکره، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند، به پیمان خاتمه داده می‌شود و اقدام‌های پس از آن، بر اساس ماده ۶۷ به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۷۰ – خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری

در صورت وقوع حوادث قهری موضوع ماده ۷۳، و ادامه آن به مدت بیش از ۱۸۰ روز، پیمان خاتمه یافته و اقدام‌های پس از آن، بر اساس ماده ۶۷ اجرا می‌شود.

خطرات و زیان‌های احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان

ماده ۷۱- مسئولیت‌های کارفرما، در پذیرش ضرر و زیان (RISKS)

مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان به شرح زیر است:

۱-۷۱-

وقوع شرایط قهری(FORCE MAJOUR)، به شرح ماده ۷۳٫

۲-۷۱-

بهره‌برداری و تصرف تمام یا قسمتی از کارها به وسیله کارفرما، یا اشخاص ثالث، و بروز خطراتی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد.

۳-۷۱-

وجود اشتباه در نقشه‌ها، مدارک فنی تهیه شده به وسیله کارفرما، یا اشتباه در اطلاعات مبنای طراحی تسلیم شده از سوی وی به پیمانکار، و یا تأخیر در تحویل آنها.

۴-۷۱-

بروز زیان‌های ناشی از اجرای بخش‌هایی از کار، به وسیله کارفرما.

۵-۷۱-

عدم اجرای تعهدات قراردادی به وسیله کارفرما، یا هر یک از عوامل منتسب به وی.

۶-۷۱-

تغییر در قوانین و مقررات داخلی، که به نحو بارزی منجر به افزایش هزینه، یا زمان اجرای کار شود.

ماده ۷۲- مسئولیت‌های پیمانکار، در پذیرش ضرر و زیان

مسئولیت‌های پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان، شامل تمام مسئولیت‌های درج شده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیان‌هاست، به جز آنچه که به عنوان مسئولیت‌های کارفرما، در ماده ۷۱ مشخص شده است. موارد زیر، در زمره خطرات پذیرفته شده از سوی پیمانکار هستند:

۱-۷۲-

پیمانکار، مسؤول مراقبت و حفاظت از مصالح و تجهیزات تا زمان تحویل به کارفرماست. مسئولیت پیمانکار، از این تاریخ به بعد محدود به مسئولیت رفع نقص در دوره مسئولیت رفع نقص، موضوع ماده ۶۱ است.

۲-۷۲-

جبران خسارت به اشخاص ثالث و پاسخگویی به ادعا‌ها: مسئولیت جبران هر گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، و یا ادعاهای آن‌ها، در موارد مرتبط با موضوع پیمان، به عهده پیمانکار است و وی موظف به پاسخگویی و جبران خسارت‌ها و مصون نگهداشتن کارفرما از این گونه ادعا‌ها و خسارت‌هاست.

۳-۷۲-

با وجود انتقال مالکیت مصالح و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته‌بندی و یا بارگیری، مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند ۷۲-۱، به عهده پیمانکار است.

ماده ۷۳- وقوع حوادث قهری

۱-۷۳-

حوادث قهری به معنی بروز هر گونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار، به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم و معقول توسط دو طرف است، که ادامه کار را غیرممکن کند. حوادث قهری از جمله، شامل موارد زیر است، بی‌آنکه محدود به آن‌ها باشد:

۱-۱-۷۳-

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، یا اشغال به وسیله بیگانگان.

۲-۱-۷۳-

شورش، انقلاب، یا کودتای نظامی، یا جنگ داخلی.

۳-۱-۷۳-

تشعشعات هسته‌ای، یا نشت سایر مواد رادیو اکتیو و سمی.

۴-۱-۷۳-

اعتصاب‌های عمومی کارگری، به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد.

۵-۱-۷۳-

شیوع بیماری‌های واگیردار.

۶-۱-۷۳-

زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی (با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم، به تناسب اطلاعات موجود از سوی پیمانکار)، آتش‌سوزی‌های دامنه دار و غیرقابل کنترل.

۲-۷۳-

عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری، به منزله قصور یا نقص پیمان تلقی نمی‌شود. همچنین، هیچ یک از دو طرف، مسؤول خسارت‌هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود.

۳-۷۳-

هرگاه به نظر هر یک از دو طرف پیمان، شرایط قهری پیش آمده باشد، که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود، بی‌درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد.

۴-۷۳-

پیمانکار، موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری ر‌ها کردن آن‌ها منجر به زیان جدی به آن‌ها می‌شود، و همچنین حمل بخش‌هایی از مصالح و تجهیزات ساخته شده که در شرایط قهری قرار ندارد، به کار بندد.

در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینه‌های اضافی شود، هزینه مربوط پس از تأیید کارفرما، پرداخت می‌شود.

۵-۷۳-

در مورد خسارت‌های وارده به کارها و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۵-۷۳-

هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده ۱۵ باشد، جبران خسارت‌های وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسیله پیمانکار، که بهای آن‌ها پرداخت نشده است، از محل بیمه تأمین می‌شود.

۲-۵-۷۳-

هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه‌نامه‌ها، به ترتیب درج شده در مواد ۱۵ و ۱۶، انجام داده باشد.

۶-۷۳-

حذف می‌شود.

۷-۷۳-

پس از رفع شرایط قهری، پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت، تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود، که پس از بررسی و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود. هرگاه شرایط قهری بیش از ۱۸۰ روز ادامه یابد، درآن صورت، به پیمان خاتمه داده شده و اقدام‌های پس از آن، طبق ماده ۶۷ انجام می‌شود.  

ماده ۷۴- حد مسئولیت مالی پیمانکار

۱-۷۴-

حداکثر تعهد پیمانکار در برابر کارفرما (MAXIMUM LIABILITY) معادل مبلغ درج شده در ماده ۶ موافقت‌نامه است.

۲-۷۴-

به غیر از آنچه به عنوان خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار، موضوع ماده ۶۶ آمده است.

هیچ یک از دو طرف پیمان در برابر طرف دیگر، در مورد خسارتهای غیرمستقیم از قبیل عدم النفع، عدم استفاده و بهره‌برداری، عدم انعقاد پیمان‌های جدید و مانند این‌ها که ممکن است متحمل شود، مسؤول نیست.

حل اختلاف، اقامتگاه قانونی، قانون حاکم

ماده ۷۵- حل اختلاف

دو طرف، باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان، به‌طور دوستانه به کار برند.

هرگونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد، به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالا‌ترین مقام کشوری سازمان کارفرما (در مورد کارفرماهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند) و نمایندگان دو طرف پیمان، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحه ایران، حل و فصل گردد.  

ماده ۷۶- اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار، همان است که در موافقت‌نامه نوشته شده است. در صورتی که یکی از دو طرف، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم ۱۵ روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشان قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده ۷۷- قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان، تنها قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

 

نماینده کارفرما

نام ونام خانوادگی

امضا

 

نماینده کارفرما

نام ونام خانوادگی

امضا

 

نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی

امضا

مهر

            

شرایط خصوصی

 این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آن‌ها، به شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

ماده ۷-۳-۲-

فهرست مراجع فنی به شرح زیر است.

در رشته…………شرکت/ آقای……….. به نشانی …………

ماده۱۰-

زبان مدارک فنی کار، ………. است.

زبان مکاتبه‌ها و اسناد دیگر، ……… است.

ماده ۱۳-۱-

مبلغ ضمانت‌نامه انجام تعهدات، معادل ……………. است.

مدت اعتبار ضمانت‌نامه انجام تعهدات، ……………… است.

ماده ۱۴-۳-

شرایط آزاد‌سازی ضمانت‌نامه انجام تعهدات، به شرح زیر است:

……………….

ماده ۱۵-۳-

مسئولیت تأمین هزینه بیمه‌نامه‌ها، به شرح زیر است:

هزینه بیمه‌نامه های………… به عهده………..

بیمه‌نامه ………….

ماده ۱۶-۳-

مدت اعتبار بیمه‌نامه‌ها، به شرح زیر است:

بیمه‌نامه………. به مدت …….

ماده ۱۸-۱-

ترتیب دریافت خسارت‌های بیمه، به شرح زیر است:

……………………………….

ماده ۲۵-۳-

حذف می‌شود.

ماده ۲۸-۲-

حذف می‌شود.

ماده ۳۸-۱-

نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران، یا گروه‌های اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان، به شرح زیر است:

……………..

ماده ۳۸-۲-

حذف می‌شود.

ماده ۳۸-۳-

حذف می‌شود.  

ماده ۴۸-

مسئولیت هر یک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، به شرح زیر است:

………………….

حذف می‌شود.

ماده ۵۲-۸-۸-

مبلغ پیمان، از جمله شامل جبران هزینه‌های زیر، علاوه بر هزینه‌های درج شده در ماده ۵۲ است.

…………………..

ماده ۵۳-۷-۱-

میزان کسور حسن انجام کار برای بخش‌های مختلف کار، به شرح زیر است:

……………………..

 ماده ۵۳-۸-

به ازای هر ۳۰ روز تاخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، مبلغ…………… به عنوان جبران هزینه‌های اضافی پیمانکار در مدت تاخیر، به وی پرداخت می‌شود.

ماده ۵۴-۳-۲-

به عنوان جبران هزینه‌های بالاسری پیمانکار، برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط، ………. درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار، به وی پرداخت می‌شود.

ماده ۵۵ –

نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن، به شرح زیر است.

…………………..

ماده ۵۶-۱-۴-

در صورت تکمیل پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

…………….

ماده ۵۶-۱-۵-

(عدم شمول تعدیل به پیمان، یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود.)

………………

ماده ۵۷-۱-۱-

پیمانکار، موظف است بیمه‌نامه‌های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما، به هزینه خود و به نام کارفرما، دریافت و تسلیم کند:

…………………….

ماده ۶۰-۵-

حذف می‌شود.

ماده ۶۱-۱-

دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان، پس از تحویل موقت کارها، …………. روز است.

ماده ۶۵-۳-

برای جبران هزینه‌های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه‌های ناشی از آن، مبالغ زیر، به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود:

…………….

ماده ۶۶-

در صورت تاخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار، یا قسمت‌های اصلی آن، خسارت تاخیر، به شرح زیر از پیمانکار وصول می‌شود.

 

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی

امضا 

 

نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی

امضا

مهر