شرایط عمومی فصل چهارم | تضمین، پرداخت، تحویل کار | ماده «۳۴» الی «۴۲»