بخشنامه ۸۴۲ | ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی