امضای موافقت‌نامه همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران