تقدیرنامه‌ها

شرکت زیباسازان افرند

تعلیق قهری ناشی از عدم ابلاغ نقشه‌ها و تشریفات خاتمه پیمان

تقدیرنامه حقوق احداث

شرکت آگرین‌پی

موضوع قرارداد:

پیگیری خاتمه پیمان ناشی از تعلیق بدون ابلاغ کارفرما

نتیجه:

ابلاغ خاتمه پیمان بدون مراجعه به مراجع دادگستری

رضایت‌نامه آگرین پی از حقوق احداث

روزنامه مناقصه مزایده

تقدیر و تشکر پیرامون مشارکت علمی در کارگروه علمی موسسه روزنامه مناقصه مزایده

تقدیر روزنامه مناقصه مزایده از همکاری و مشارکت موسسه حقوق احداث در طرح مباحث علمی

روزنامه مناقصه مزایده

تقدیر روزنامه مناقصه مزایده پیرامون مشارکت موسسه حقوق احداث در نقد و بررسی و بازبینی پیش نویس اسناد آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

تقدیر رزونامه مناقصه مزایده از حقوق احداث بابت نقد و بررسی و بازبینی پیش نویس اسناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره