«کارگروه قراردادها»، با هدف تحلیل و بررسی «قراردادهای همسان» آغاز به کار کرد