ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۸۰۱- پرسش)

اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می‌باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده ۲۸ برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه به طور مجدد برای قرارداد جدید لازم می‌باشد؟

۱۲۸۰۱ ۰ – پاسخ)

در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه باینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی‌باشد لذا با پیمان جدید ادامه می‌یابد و نیازی به تنظیم صورت جلسه تحویل زمین نیست.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۸۰۲پرسش)

یک قرارداد براساس فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۸۱ منعقد گردیده است و طبق ماده (۲۸ – الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (۲-۷) پیوست ۵ فهرست‌بهای منضم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت می‌باشد؟

۰۱۲۸۰۲- پاسخ )

در مورد قراردادهای طرح‌های عمرانی تابع شرایط عمومی پیمان جدید و منعقده با فهارس‌بهای واحد پایه، چنانچه طبق شرایط خصوصی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار باشد و هزینه‌ای بابت اجاره آن در برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۲۸۰۳پرسش)

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است. بعد از گذشت ۶ ماه پیمانکار تقاضای فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند “ج” ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرمای پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضای فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچ گونه خسارتی به وی تعلق نمی گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

۰۱۲۸۰۳ – پاسخ)

در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده‌اند. به موجب تبصره ذیل بند “چ” ماده ۲۸، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه با اجرای کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده ۴۸ خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضای خاتمه پیمان از سوی پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

  ۱۲۸۰۴ ۰ پرسش)

در خصوص تبصره ذیل بند “ج” ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده ۴۸ نسبت به پیمانکار آیا مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

۱۲۸۰۴ ۰ – پاسخ)

در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای “۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هرکدام که کمتر است، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده ۴۸ خاتمه یابد،ماهانه مبلغی معاد ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان با ۶ ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

 ۱۲۸۰۵ ۰ پرسش)

در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده ۲۰ شرایط خصوصی منضم به آن، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود ۴/۵ ماه به انجام رسید. شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره نامه محل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده ۴ موافقتنامه پیمان تلقی گردیده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت. نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شرکت تأیید نمود ولی کارفرما تأییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجددأ مراتب تأیید خویش در این خصوص را به کارفرما اعلام نمود . اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تأخیر به چه صورت می‌باشد؟

۰۱۲۸۰۵ – پاسخ)

براساس بند ب ماده ۱۲ فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغی طی بخشنامه شماره  ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می‌شود. لذا در پیمان‌هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می‌باشد، هزینه‌های اضافی خسارت ایجاد شده برای پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیز کارگاه باشد طبق بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2112800602

پرسش)

اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می‌باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده ۲۸ برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه مجددا برای قرارداد جدید لازم می‌باشد؟

پاسخ)

در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه به اینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی‌باشد لذا با پیمان جدید ادامه می‌یابد و نیازی به تنظیم صورت جلسه تحویل زمین نیست.

D2112800702

پرسش)

یک قرارداد براساس فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۸۱ منعقد گردیده است و طبق ماده (۲۸ – الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است . با عنایت به بند (۲-۷) پیوست ۵ فهرست بهای منضم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت می باشد؟

پاسخ)

در مورد قراردادهای طرح‌های عمرانی تابع شرایط عمومی پیمان جدید و منعقده با فهارس‌بهای واحد پایه ، چنانچه طبق شرایط خصوصی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار باشد و هزینه‌ای بابت اجاره آن در برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

D2112800802

پرسش)

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است. بعد از گذشت ۶ ماه پیمانکار تقاضای فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند” ج “ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرمای پروژه معتقد است که با توجه به اینکه پیمانکار خود تقاضای فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وی تعلق نمی‌گیرد . نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این مورد چیست؟

پاسخ)

در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که بر اساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده‌اند و موجب تبصره ذیل بند” ج “ماده ۲۸ ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف ۳۰  درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه با اجرای کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده ۲۸ خاتمه می‌یابد . بدیهی است تقاضای خاتمه پیمان از سوی پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

D2112800902

پرسش)

در خصوص تبصره ذیل بند” ج “ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده ۲۸ نسبت به پیمانکار آیا مبلغ ۲٫۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ)

در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای ” ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است “، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده ۴۸ خاتمه یابد، ماهانه مبلغی معادل ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان با ۶ ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

D2112801002

پرسش)

در صورتی که پیمانکار مشمول دریافت مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه از سوی کارفرما باشد، آیا به مبلغ فوق تعدیل نیز پرداخت می‌شود؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۴۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۲ به آگاهی می‌رساند: در قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده براساس شرایط عمومی پیمان ابلاغی این سازمان، در صورتی که پیمانکار با رعایت ضوابط مندرج در بند «ج» ماده ۲۸، مشمول دریافت مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه، طبق فرمول پیش‌بینی شده در بند مزبور، از سوی کارفرما باشد، محاسبه مبلغ خسارت، بر اساس مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آنها تأخیر شده است و بدون احتساب تعدیل می‌باشد.

D2112801102

پرسش)

در صورتی که خسارات ناشی از تاخیر در تحویل زمین بیش از مقدار عنوان شده در قرارداد باشد به چه صورت عمل می‌گردد؟

پاسخ)

نظریه شماره ۴۳۵۲ /۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۶ این دفتر براساس ضوابط مربوط به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تحویل زمین تنظیم و اعلام گردیده است در عین حال با توجه به وضعیت خاصی که بر قراردادهای منعقده به روش بند یکم ردیف ۱-۶-۱ بخشنامه ۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ -۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۳ مرتبط است چنانچه کارفرما پرداخت اضافه‌ای را برای جبران خسارت پیمانکار لازم بداند می‌تواند براساس لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ بودجه سال ۱۳۵۶ اقدام نماید.

D2112801202

پرسش)

لطفا” اعلام نظر فرمائید که براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، در صورت پیدا شدن معارض برای محل تحویل شده به پیمانکار، تمام یا قسمتی از کار متوقف شود، چه قسمت از کار مشمول تعلیق می‌گردد و در مورد هزینه‌های بالاسری دوران تعلیق چگونه رفتار می‌شود.

پاسخ)

باسلام، بازگشت به نامه شماره ۸۸۳۰۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۸ به آگاهی می‌رساند:

 بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، هرگاه به موجب پیدا شدن معارض برای محل تحویل شده به پیمانکار، تمام یا قسمتی از کار متوقف شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است مشمول تعلیق می‌گردد و در مورد هزینه‌های بالاسری دوران تعلیق مربوط طبق ماده ۴۹ ش.ع.پ. رفتار می‌شود.

D2112801302

پرسش)

آیا با کاهش ۲۵ درصد مقادیر می‌توان مبلغ تضمین انجام تعهدات را به موجب آن کاهش داد؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به رونوشت ابلاغیه شماره ۱۶۷۳۴ /۴۱۱/۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ ، نظر آن سازمان را به نکته زیر در خصوص پرسش و پاسخ شماره یک جلب می‌نماید: از در مواردی که به استناد بند «د» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تضمین انجام تعهدات کاهش می‌یابد. هیچگونه مصوبه و مجوزی مبنی بر اینکه «مبلغ تضمین انجام تعهدات به موجب کاهش ۲۵ درصد، مبلغ پیمان (به استناد بند الف-۲ ماده ۲۹) قابل تقلیل خواهد بود» وجود ندارد. بنابراین اعلام مراتب فوق به دستگاه‌های اجرایی دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد.

D2112801402

پرسش)

با سلام آیا کارفرما می‌تواند على رغم اینکه در شرایط عمومی پیمان صراحتا” عنوان شده کارگاه می‌بایست بدون معارض تحویل پیمانکار گردد با معارض به او داده و با ایشان صورت جلسه نماید؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۷۴۵۶ /۸۲/۱۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۱ به آگاهی می‌رساند، در طرح‌های عمرانی برابر مفاد بند «الف» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان جدید کارفرما متعهد به تحویل زمین بی عوض و بدون معارض می‌باشد بنابراین تحویل زمین با معارض در طرح‌ها موضوعیت ندارد و اعلام نظر در مورد مشکلات ناشی از عدول از ضوابط طرح‌های عمرانی و نیز قراردادهای طرح‌های غیر عمرانی میسر نمی‌باشد.

D2112801502

پرسش)

احتراماً، به استحضار می‌رساند که با توجه به اختیار پیمانکار مبنی بر حذف قسمتی از تعهدات بر اساس بند «ج» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان بدین شرح که: اگر مدت تأخیر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به پیمانکار تعلق می‌گیرد بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش‌بینی شده در محل‌های تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد پیمانکار می‌تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند. خواهشمند است مقرر فرمائید نظر آن دفتر محترم را در موارد زیر جهت پاسخگویی به اعضاء به این انجمن اعلام فرمایند.

۱-چنانچه کارفرما کارگاه را تحویل، ولی نتواند نقشه‌های اجرایی قسمت‌هایی را طبق برنامه زمان‌بندی تحویل نماید تکلیف چیست؟ چون با عدم دریافت نقشه بخشی از کار، پیمانکار نمی‌تواند در آن قسمت کاری انجام دهد و این اتفاق عملا فرقی با عدم تحویل زمین ندارد.

۲-با توجه به اینکه عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت توان ادامه عملیات را از پیمانکار سلب می‌نماید در صورت طولانی شدن تأخیر در پرداخت تکلیف چیست؟ توضیحا به استحضار می‌رساند در صورت بروز موارد فوق، صرفاً تغییر مدت بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان چاره ساز نبوده و به دلایل زیر پیمانکار در عمل با مشکلات فراوانی روبرو می‌باشد.

الف – اغلب دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان آنان برای تعیین تأثیر عدم ابلاغ نقشه (اصولاً تمامی موارد غیر از صورت وضعیت و پیش پرداخت دنبال فرمول ابلاغی خاصی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و در رسیدگی به تأخیرات اینگونه موارد را نادیده گرفته یا سهم ناچیزی به آن قائل می‌شوند.

ب- تطویل مدت پیمان در اثر عدم پرداخت به موقع مطالبات، به هیچ وجه جوابگوی افزایش هزینه‌های بالاسری نبوده و ضرر و زیان مضاعفی را به پیمانکاران تحمیل می‌نماید، مضافاً اینکه با توجه به محدود بودن تعداد مجاز کار (حداکثر ۳ کار) عملا پتانسیل اجرایی پیمانکار کاهش می‌یابد.

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۷۴۸۱۹ /۱۰۱-۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۱ به آگاهی می‌رساند چنانچه کارفرما، کارگاه را تحویل ولی نتواند نقشه‌های اجرایی قسمت‌هایی را طبق برنامه زمان‌بندی تحویل نماید و با پرداخت به موقع صورت وضعیت انجام شود موضوع مشمول تغییر مدت پیمان بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان خواهد شد و اعمال ماده ۲۸ موضوعیت ندارد.

D2112801602

پرسش)

چنانچه کارفرما در تحویل قسمت‌هایی از کارگاه بیش از یک ماه تأخیر نماید و پیمانکار در انجام کارهای محل‌های تحویل شده به تایید مهندس مشاور تاخیر غیرمجاز نداشته باشد خسارات پیمانکار به چه صورت به ایشان پرداخت می‌شود؟

پاسخ)

باسلام، به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند، چنانچه کارفرما در تحویل قسمت‌هایی از کارگاه بیش از یک ماه تاخیر نماید و پیمانکار در انجام کارهای محل‌های تحویل شده به تایید مهندس مشاور تاخیر غیر مجاز نداشته باشد موضوع ضمن آنکه طبق بند ۳ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ممکن است موجب تمدید مدت پیمان گردد کارفرما می‌بایست خسارت تاخیر تحویل کارگاه مربوط را که طبق بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان محاسبه می‌شود در وجه پیمانکار پرداخت نماید.

D2112801702

پرسش)

منظور از مفاد مندرج در پاراگراف دوم بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تعیین محل منابع مصالحی که باید در کارگاه تولید شوند، و در صورت مجلس‌های تحویل کارگاه درج شوند تعیین محل معدن شن و ماسه مصرفی در بتن نیز می‌باشد؟

پاسخ)

مراد از مفاد مندرج در پاراگراف دوم بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تعیین محل منابع مصالحی که باید در کارگاه تولید شوند در صورت مجلس‌های تحویل کارگاه هستند. به عنوان مثال در پروژه‌ای که مقرر است تولید بتن در کارگاه انجام شود محل تولید بتن (نظیر محل استقرار ایستگاه بتن) و ذخیره سیمان را در صورت مجلس تحویل کارگاه باید روشن نمود و این امر ارتباطی با تعیین محل معدن شن و ماسه مصرفی در بتن ندارد.

D2112801802

پرسش)

اگر کارفرما نتواند زمین‌های محل اجرای کارها را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند طبق برنامه زمانی تفضیلی اجرای کارها را به انجام برساند آیا باید به پیمانکار خسارت پرداخت نماید؟

پاسخ)

باسلام، بازگشت به نامه شماره ۷۲۱۶/۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ به آگاهی می‌رساند در قرادادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید هرگاه کارفرما نتواند زمین‌های محل اجرای کارها را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند طبق برنامه زمانی تفضیلی اجرای کارها را به انجام برساند، کار فرما خسارت تاخیر در تحویل (قسمت تحویل شده) کارگاه را طبق رابطه مندرج در بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است به پیمانکار پرداخت می‌نماید مشروط بر اینکه پیمانکار در انجام کارهای محل‌های تحویل شده تاخیر غیرمجاز نداشته باشد.

پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۳۰

شماره: ۹۰/۴۵۲۹۷

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

پس از سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۷۰-۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۱۵ شرکت آرمه‌تاب گسترش و ضمیمه (جدول زمانی چگونگی تحویل کارگاه) در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر در تحویل کارگاه در مواقعی که تحویل کارگاه خارج از مدت اولیه پیمان و در دوره تمدید مجاز انجام می‌شود ارسال و موارد زیر را استحضار می‌رساند:

۱-قرارداد حفاری شمع و سازه نگهبان ایستگاه سی و سه پل اصفهان آن با سازمان قطار شهری اصفهان منعقد گردیده است.

۲-در قرارداد منعقده مدت اولیه پیمان به مدت ۸ ماه تعیین شده است.

۳-به لحاظ شرایط محلی و ترافیک سنگین تحویل زمین کارگاه در یک مرحله امکان پذیر نگردیده و زمین پروژه طی چند مرحله تحویل شده است.

۴-حدود ۴۰% از اراضی کارگاه در مرحله تمدید دوم تحویل گردیده است.

۵- پس از اتمام مدت اولیه پیمان گزارش توجیهی تاخیرات ارائه و مدت پروژه به مدت ۸ ماه دیگر تمدید شده است.

۶-در محاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل زمین وفق مفاد بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان اعلام می نماید خسارت ناشی از تاخیر در تحویل تمام یا بخشی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه حداکثر تا ۳۰% مدت پیمان یا ۶ ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است فقط از مدت اولیه پیمان (مدت ۸ ماه درج شده در قرارداد) استفاده شده است و به مدت تمدید مجاز به مرحله اول (به مدت ۸ ماه بعد از مدت اولیه پیمان) توجهی نشده است

۷-در قرارداد مورد نظر پس از مدت تمدید مجاز مرحله اول به مدت ۸ ماه دیگر مدت قرارداد تمدید گردیده است و مدت پیمان به مدت ۱۶ ماه اصلاح شده است مجدداً ضمن اینکه حدود ۴۰% دیگر از اراضی کارگاه پس از پایان مدت ۱۶ ماه تحویل شده است.

با بررسی به عمل آمده به نظر این انجمن و با توجه به اینکه تحویل حدود ۴۰% از اراضی کارگاه پس از پایان مدت ۱۶ ماه (مدت اولیه پیمان و مدت تمدید مرحله اول) تحویل شده است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر در تحویل زمین مرحله دوم لازم است مدت اصلاح شده پیمان (مدت شانزده) ماه استفاده شود.

خواهشمند مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت اعلام به شرکت مذکور به این انجمن ابلاغ نمایند در غیر این صورت ‌ازارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد

محمد عطاردیان

 دبیر

 

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

شماره: ۱۱۱۹۳۱/۲۵

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

بسمه تعالی

دبیر محترم  انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: خسارت تاخیر در تحویل کارگاه

باسلام

 بازگشت به نامه شماره ۴۵۲۹۷-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و ضمایم آن تصویر نامه شماره ۱۹۷۰-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱۵ شرکت آرمه‌تاب گسترش اعلام می‌دارد با توجه به تاریخ صورتجلسه تحویل زمین در مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ و به استناد بند «ج» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان مجموع تأخیرات محاسبه شده در مقاطع مختلف تحویل بخش‌های کارگاه نباید از سی‌درصد این مدت پیمان با ۶ ماه هر کدام که کمتر است. بیشتر گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رییس امور نظام فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!