ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۸۰۱- پرسش)

اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می‌باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده ۲۸ برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه به طور مجدد برای قرارداد جدید لازم می‌باشد؟

۱۲۸۰۱ ۰ – پاسخ)

در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه باینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی‌باشد لذا با پیمان جدید ادامه می‌یابد و نیازی به تنظیم صورت جلسه تحویل زمین نیست.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۸۰۲پرسش)

یک قرارداد براساس فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۸۱ منعقد گردیده است و طبق ماده (۲۸ – الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (۲-۷) پیوست ۵ فهرست‌بهای منضم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت می‌باشد؟

۰۱۲۸۰۲- پاسخ )

در مورد قراردادهای طرح‌های عمرانی تابع شرایط عمومی پیمان جدید و منعقده با فهارس‌بهای واحد پایه، چنانچه طبق شرایط خصوصی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار باشد و هزینه‌ای بابت اجاره آن در برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

 ۰۱۲۸۰۳پرسش)

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است. بعد از گذشت ۶ ماه پیمانکار تقاضای فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند “ج” ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرمای پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضای فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچ گونه خسارتی به وی تعلق نمی گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

۰۱۲۸۰۳ – پاسخ)

در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده‌اند. به موجب تبصره ذیل بند “چ” ماده ۲۸، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه با اجرای کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده ۴۸ خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضای خاتمه پیمان از سوی پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

  ۱۲۸۰۴ ۰ پرسش)

در خصوص تبصره ذیل بند “ج” ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده ۴۸ نسبت به پیمانکار آیا مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

۱۲۸۰۴ ۰ – پاسخ)

در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای “۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هرکدام که کمتر است، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده ۴۸ خاتمه یابد،ماهانه مبلغی معاد ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان با ۶ ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

 ۱۲۸۰۵ ۰ پرسش)

در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده ۲۰ شرایط خصوصی منضم به آن، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود ۴/۵ ماه به انجام رسید. شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره نامه محل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده ۴ موافقتنامه پیمان تلقی گردیده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت. نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شرکت تأیید نمود ولی کارفرما تأییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجددأ مراتب تأیید خویش در این خصوص را به کارفرما اعلام نمود . اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تأخیر به چه صورت می‌باشد؟

۰۱۲۸۰۵ – پاسخ)

براساس بند ب ماده ۱۲ فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغی طی بخشنامه شماره  ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می‌شود. لذا در پیمان‌هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می‌باشد، هزینه‌های اضافی خسارت ایجاد شده برای پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیز کارگاه باشد طبق بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۳۰

شماره: ۹۰/۴۵۲۹۷

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

ریاست محترم امور نظام فنی -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

پس از سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۷۰-۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۱۵ شرکت آرمه‌تاب گسترش و ضمیمه (جدول زمانی چگونگی تحویل کارگاه) در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر در تحویل کارگاه در مواقعی که تحویل کارگاه خارج از مدت اولیه پیمان و در دوره تمدید مجاز انجام می‌شود ارسال و موارد زیر را استحضار می‌رساند:

۱-قرارداد حفاری شمع و سازه نگهبان ایستگاه سی و سه پل اصفهان آن با سازمان قطار شهری اصفهان منعقد گردیده است.

۲-در قرارداد منعقده مدت اولیه پیمان به مدت ۸ ماه تعیین شده است.

۳-به لحاظ شرایط محلی و ترافیک سنگین تحویل زمین کارگاه در یک مرحله امکان پذیر نگردیده و زمین پروژه طی چند مرحله تحویل شده است.

۴-حدود ۴۰% از اراضی کارگاه در مرحله تمدید دوم تحویل گردیده است.

۵- پس از اتمام مدت اولیه پیمان گزارش توجیهی تاخیرات ارائه و مدت پروژه به مدت ۸ ماه دیگر تمدید شده است.

۶-در محاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل زمین وفق مفاد بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان اعلام می نماید خسارت ناشی از تاخیر در تحویل تمام یا بخشی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه حداکثر تا ۳۰% مدت پیمان یا ۶ ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است فقط از مدت اولیه پیمان (مدت ۸ ماه درج شده در قرارداد) استفاده شده است و به مدت تمدید مجاز به مرحله اول (به مدت ۸ ماه بعد از مدت اولیه پیمان) توجهی نشده است

۷-در قرارداد مورد نظر پس از مدت تمدید مجاز مرحله اول به مدت ۸ ماه دیگر مدت قرارداد تمدید گردیده است و مدت پیمان به مدت ۱۶ ماه اصلاح شده است مجدداً ضمن اینکه حدود ۴۰% دیگر از اراضی کارگاه پس از پایان مدت ۱۶ ماه تحویل شده است.

با بررسی به عمل آمده به نظر این انجمن و با توجه به اینکه تحویل حدود ۴۰% از اراضی کارگاه پس از پایان مدت ۱۶ ماه (مدت اولیه پیمان و مدت تمدید مرحله اول) تحویل شده است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر در تحویل زمین مرحله دوم لازم است مدت اصلاح شده پیمان (مدت شانزده) ماه استفاده شود.

خواهشمند مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت اعلام به شرکت مذکور به این انجمن ابلاغ نمایند در غیر این صورت ‌ازارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد

محمد عطاردیان

 دبیر

 

ماده 28 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

شماره: ۱۱۱۹۳۱/۲۵

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

بسمه تعالی

دبیر محترم  انجمن شرکت‌های ساختمانی

موضوع: خسارت تاخیر در تحویل کارگاه

باسلام

 بازگشت به نامه شماره ۴۵۲۹۷-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و ضمایم آن تصویر نامه شماره ۱۹۷۰-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱۵ شرکت آرمه‌تاب گسترش اعلام می‌دارد با توجه به تاریخ صورتجلسه تحویل زمین در مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ و به استناد بند «ج» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان مجموع تأخیرات محاسبه شده در مقاطع مختلف تحویل بخش‌های کارگاه نباید از سی‌درصد این مدت پیمان با ۶ ماه هر کدام که کمتر است. بیشتر گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

 رییس امور نظام فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!