ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان

ماده 25 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 25 شرایط عمومی پیمان

۰۱۲۵۰۱ – پرسش)

در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه در دست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه‌های پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجرای کار در شب یا اضافه کاری عوامل پیمانکار و … زمان بهره‌برداری از پروژه را کاهش و در کوتاهترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره‌برداری نماید. طبق بررسی بعمل آمده توسط مشاور در صورت اجرای کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه‌های اضافی پروژه نیز خواهد شد. نحوه اعمال و پرداخت هزینه‌های اضافی چگونه خواهد بود؟

۰۱۲۵۰۱- پاسخ)

چنانچه پیشنهاد کار در شب برای تسریع در کار (اتمام پیش از موعد کار موضوع ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان جدید) بوده و در ماده (۵۰- الف) شرایط خصوصی پیمان هزینه تسریع پیش بینی نشده باشد موضوع تجدید نظر در نرخ پیمان محسوب و کارفرما باید برای پرداخت هزینه تسریع (کار درشب و اضافه کاری و …) به پیمانکار براساس بند “ج” لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، پس از اخذ مجوز لازم اقدام نماید. در ضمن درصورتی که پیشنهاد کار در شب برای جبران تأخیرهای خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند “د” ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب براساس بند یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

پرسش و پاسخ‌های چاپی

D2112500202

پرسش)

در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه در دست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه‌های پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجرای کار در شب یا اضافه کاری عوامل پیمانکار و … زمان بهره‌برداری از پروژه را کاهش و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره‌برداری نماید. طبق بررسی بعمل آمده توسط مشاور در صورت اجرای کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه‌های اضافی پروژه نیز خواهد شد. نحوه اعمال و پرداخت هزینه‌های اضافی چگونه خواهد بود؟

پاسخ)

چنانچه پیشنهاد کار در شب برای تسریع در کار (اتمام پیش از موعد کار موضوع ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان جدید) بوده و در ماده (الف – ۵۰) شرایط خصوصی پیمان هزینه تسریع پیش‌بینی نشده باشد موضوع تجدید نظر در نرخ پیمان محسوب و کارفرما باید برای پرداخت هزینه تسریع (کار در شب و اضافه کاری و …) به پیمانکار براساس بند “ج” لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰  قانون بودجه سال ۱۳۵۶، پس از اخذ مجوز لازم اقدام نماید. در ضمن در صورتی که پیشنهاد کار در شب برای جبران تأخیرهای خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند” د “ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزینه های مربوط به کار در شب براساس بند یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود. توضیح اینکه در تعیین هزینه‌های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است برای اطلاع از مقررات مزبور باید به مرجع تدوین و ابلاغ مقررات مزبور مراجعه گردد. در ضمن چنانچه به اقتضای انجام کار در شده، با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و پیشگیری از ایجاد مزاحمت، برای ساکنان مجاور کارگاه تمهیدات ویژه‌ای لازم باشد، هزینه‌های مربوط نیز در قالب بند مزبور قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

D2112500302

پرسش)

باسلام آیا اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب موضوع بند د ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان مشمول تغییرات ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌گردد؟

پاسخ)

باسلام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۷۷/۱۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ اعلام می‌دارد اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب موضوع بند د ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان از مقوله خسارات است و منبعث از ردیف‌های فهرست‌بها نیست بنابراین مشمول تغییرات ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نمی‌گردد.

D2112500402

پرسش)

در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه در دست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه‌های پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجرای کار در شب یا اضافه کاری عوامل پیمانکار و … زمان بهره‌برداری از پروژه را کاهش و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره‌برداری نماید . طبق بررسی بعمل آمده توسط مشاور در صورت اجرای کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه‌های اضافی پروژه نیز خواهد شد .نحوه اعمال و پرداخت هزینه‌های اضافی چگونه خواهد بود؟

پاسخ)

باسلام، در قراردادهایی که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده‌اند چنانچه به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست لازم باشد کار در شب نیز انجام شود اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما طبق بند «د» ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان قابل پرداخت می‌باشد. بنابراین چنانچه قرار داد و کار مورد نظر در انطباق با شرایط فوق نبوده و صرفا مربوط به تردد وسایل نقلیه سنگین در شب باشد که به علت محدودیت‌های تردد در روز انجام می‌گیرد موضوع مشمول اضافه هزینه بند «د» ماده ۲۵ محسوب نمی‌شود.

D2112500502

پرسش)

لطفا” اعلام نمائید که آیا جهت پرداخت کار در شب می‌بایست مبلغ تائید شده را در صورت وضعیت و یا جداگانه پرداخت نمود؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۶۱۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید. اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب ( موضوع بند «د» ماده ۲۵)، با توجه به ماده ۵۱، در صورت حساب نهایی دارای جایگاهی مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها، مبالغ جبران خسارت یا جریمه‌های قطعی شده می‌باشد و علی‌الأصول از محل اعتبار طرح پرداخت می‌گردد. بنابراین موضوع ارتباطی با مبلغ اولیه پیمان و افزایش مبلغ آن تا سقف ۲۵ درصد موضوع بند ۱ قسمت الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ندارد.

D2112500602

پرسش)

در قراردادی که با شرایط خاص به مناقصه رفته مبلغ مربوط به صعویت ترافیک در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور نشده باشد آیا با توجه به اینکه از فهرست‌بهای سازمان برنامه استفاده می‌شود بتوان این نتیجه را گرفت که ضریب فوق قابل پرداخت است؟ همچنین آیا آن سازمان دستورالعمل و ضریبی برای محاسبه هزینه‌های کار در شب تدوین و ابلاغ ننموده است؟

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۷۹۶۴ /۵۲۱/۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۴ به آگاهی می‌رساند:

۱-براساس ضوابط این سازمان که در مورد قراردادهای طرح‌های عمرانی منعقده با فهارس بهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال‌های ۷۷ الی ۸۴ نافذ می‌باشد، مبلغ مربوط به صعویت ترافیک در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد قابل پرداخت است. اعلام نظر در خصوص پیمان‌هایی که با استفاده از فهرست‌بهای یاد شده و با شرایط خاص به مناقصه رفته و منعقد می‌گردند میسر نمی‌باشد.

۲-اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب (موضوع بند «د» ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان) که در آن هزینه‌های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب نیز طبق مقرارت قانون کار و امور اجتماعی باید منظور گردد با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما پرداخت می‌شود. این سازمان هیچگونه دستورالعمل و ضریبی برای محاسبه هزینه‌های مزبور تدوین و ابلاغ ننموده است.

پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی

ماده 25 شرایط عمومی پیمان

پرسش

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱

شماره: ۸۹/۴۶۵۸

بسمه تعالی

مدیر کل محترم دفتر نظام فنی و اجرایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

موضوع: درخواست اعلام نظر

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۶۰۱/۵۶۶۸ ص ۸۹۸۰۰ مورخ ۸۹/۰۷/۱۷ و ۶۰۱/۵۷۱۷ ص ۸۹۸۰۰ مورخ ۸۹/۸/۲ شرکت بادبند ساز در خصوص چگونگی جبران هزینه‌های ناشی از شب کاری و نیز استفاده از یخ جهت سرد کردن مصالح بتن پروژه احداث مخازن آب ۳۰۰۰۰*۲ متر مکعبی در شهرستان دزفول، ارسال و به استحضار می‌رساند، با بررسی به عمل آمده در موارد مطروحه در نامه، نظر این انجمن مطایق زیر اعلام می‌گردد:

  1. مطابق مفاد بند ج ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان، اگر به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما برای جبران تأخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست کار در شب نیز انجام شود، اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب با تأبید مهندس مشاور و تصویب کارفرما پرداخت می‌شود و در محاسبه این هزینه‌ها به منظور تعیین هزینه‌های اضافی دستمزد نیروی انسانی، برای کار در شب باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی ملاک عمل قرار گیرد.
  1. مطابق (مفاد بند ۱۲ مقدمه فصل هشتم ۰بتن درجا)، چنانچه استفاده از افزودنی بتن ضروری باشد، بر اساس دستور العمل تهیه ردیف‌های ستاره‌دار، شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و جزو ردیف‌های فصل مربوطه منظور می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایند در صورت تأیید، مراتب را جهت انعکاس به شرکت مذکور ابلاغ فرمایند در غیر اینصورت از ارشادی که مبذول می‌دارند کمال تشکر را دارد.

محمد عطاردیان

دبیر

ماده 25 شرایط عمومی پیمان

پاسخ

شماره: ۶۴۶۸۲/ف/۲۲

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۱۱

بسمه تعالی

انجمن شرکتهای ساختمانی

موضوع: کار در شب

باسلام

بازگشت به نامه شماره ۴۶۸۵-۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ و تصویر نامه‌های شماره۶۰۱/۵۶۶۸ ، ص ۸۹۰۰ مورخ و ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ و ۶۰۱/۵۷۱۷ ص ۸۹۸۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ شرکت بادبندساز به آگاهی می‌رساند که در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان ابلاغیه بر اساس ضوابط ماده ۲۵، هرگاه به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست کار در شب نیز انجام شود، اضافه هزینه‌های مربوط به کار در شب (نظیر هزینه اضافی مورد نیاز برای تولید بتن براساس ضوابط و مشخصات فنی مربوط) با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما پرداخت می‌شود. در محاسبه این هزینه‌ها به منظور تعیین هزینه‌های انسانی دستمزد نیروی انسانی و برای کار در شب باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی ملاک عمل قرار گیرد

دفتر نظام فنی اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!