ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان

ماده 14 شرایط عمومی پیمان

پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه

ماده 14 شرایط عمومی پیمان

۰۱۱۴۰۱-پرسش)

چنانچه بدلیل قصور ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل تأﺧﯿﺮ در ﭘﺮداخت‌ها (ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت‌های ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز (و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﺗأﺧﯿﺮات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر)، ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪت‌های ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه (ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداخت‌های ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) ﺑﺎﺷﺪ. آن وﻗﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ ۳ از ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۵۰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻼً ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮات (ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن) اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺼﻮری ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، آﯾﺎ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪت‌های ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ؟   

 

۰۱۱۴۰۱-پاسخ)

به اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ (ز) ﻣﺎده ۱۴ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن، ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺪت اﺟﺮای ﮐﺎر، ﻣﺪت درج ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده ۴ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۳۰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن درج ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده ۵۰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺪت ﺗأﺧﯿﺮات ﻣﺠﺎز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!