راهکارهای جامع حقوقی برای پروژه‌های احداث

 • Construction Law
 • 1- مدیریت دعوی

  – مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی
  – وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی
  – پیگیری اجرای احکام در دادگستری

  Construction Law
 • 2- مشاوره پیدایش

  – تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار
  – مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی
  – الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

  Construction Law
 • 3- راهبری حقوقی

  – برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون
  – پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار
  – مشاوره حقوقی برون‌سپاری

  Construction Law
 • 4- راهبری پیمان

  – مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد پیمان
  – هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) پیمان
  – پایش حقوقی و مستندسازی

  Construction Law
 • 5- تولید محتوی

  – تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)
  – تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)
  – عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

  Construction Law
 • 6- ظرفیت سازی

  – طراحی، تولید و اجرای برنامه‌های آموزشی
  – پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی
  – پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

  Construction Law
 • 7- پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

  – ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)
  – میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌
  – کارشناسی؛ کارگشایی؛ داوری (حکمیت)

  Construction Law
 • حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 1- مدیریت دعوی

  – مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی
  – وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی
  – پیگیری اجرای احکام در دادگستری

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 2- مشاوره پیدایش

  – تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار
  – مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی
  – الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 3- راهبری حقوقی

  – برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون
  – پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار
  – مشاوره حقوقی برون‌سپاری

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 4- راهبری پیمان

  – مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد پیمان
  – هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) پیمان
  – پایش حقوقی و مستندسازی

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 5- تولید محتوی

  – تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)
  – تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)
  – عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 6- ظرفیت سازی

  – طراحی، تولید و اجرای برنامه‌های آموزشی
  – پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی
  – پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 7- پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

  – ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)
  – میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌
  – کارشناسی؛ کارگشایی؛ داوری (حکمیت)

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law

soloutions
 • حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 1- مدیریت دعوی

  – مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی
  – وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی
  – پیگیری اجرای احکام در دادگستری

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 2- مشاوره پیدایش

  – تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار
  – مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی
  – الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 3- راهبری حقوقی

  – برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون
  – پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار
  – مشاوره حقوقی برون‌سپاری

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 4- راهبری پیمان

  – مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد پیمان
  – هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) پیمان
  – پایش حقوقی و مستندسازی

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 5- تولید محتوی

  – تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)
  – تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)
  – عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 6- ظرفیت سازی

  – طراحی، تولید و اجرای برنامه‌های آموزشی
  – پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی
  – پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law
 • 7- پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

  – ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)
  – میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌
  – کارشناسی؛ کارگشایی؛ داوری (حکمیت)

  حقوق احداث | صنعت احداث | احداث | construction law